Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 04:13:35
Regulamin przyznawania i rozliczania delegacji na Kongres ESC 2019 r.
Regulamin przyznawania i rozliczania delegacji
na Kongres ESC 2019 r.


I.

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady finansowania przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie („PTK”) wyjazdów członków PTK na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Kongres ESC”) w 2019 r. („Grant”)
2. Regulamin nie dotyczy innych tzw. grantów wyjazdowych, w tym naukowych, finansowanych przez PTK.
3. Liczba Grantów wynosi 100.
4. Liczba Grantów przeznaczonych dla członków każdego Oddziału PTK jest proporcjonalna do liczby członków tego Oddziału.
5. Przyznane i wypłacone dofinansowanie Grantu stanowić będzie zwrot udokumentowanych wydatków w wysokości ustalonej zgodnie z Regulaminem.
6. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby wynosi 5.000,00 zł.

II.

1. Wniosek o Grant należy złożyć do 30 marca 2019 r. Przewodniczącej/Przewodniczącemu Oddziału PTK, którego dana osoba jest członkiem.
2. Przewodnicząca/Przewodniczący Oddziału PTK tworzy listę rankingową w oparciu o datę i godzinę zapłacenia składki członkowskiej za 2019 r. wnioskodawcy o Grant.
3. O przyznaniu Grantu decyduje kolejność zapłacenia składki członkowskiej w PTK za 2019 r.
4. Warunkiem uzyskania Grantu jest także niezaleganie ze składkami członkowskimi w PTK za poprzednie lata.

III. Dodatkowe warunki przyznania Grantu

1. W okresie jednego roku kalendarzowego jeden beneficjent Grantu pokrywającego koszty wyjazdu i udziału w Kongresie ESC w 2019 roku nie może otrzymać dofinansowania więcej niż w sumie dwóch wyjazdów (w tym wyjazdów finansowanych przez PTK z innych źródeł, jak budżet Oddziału, Sekcji lub Asocjacji).
2. Ubiegający się o Grant nie może zalegać z rozliczeniem finansowym lub merytorycznym jakichkolwiek delegacji (wyjazdów) oraz grantów naukowych przyznawanych przez Zarząd Główny PTK lub Asocjację lub Sekcję.
3. Od decyzji odmownej przyznania Grantu przysługuje możliwość odwołania do Zarządu Głównego PTK w terminie 7 dni od momentu powzięcia wiadomości o decyzji odmownej. Po tym terminie odwołania nie będą rozpatrywane. Decyzja podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna i wiążąca.
4. Sekretarz Zarządu Głównego PTK w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Nauki i Grantów PTK w terminie do końca 2019 roku przekazuje Zarządowi Głównemu PTK informację o liczbie i wysokości przyznanych Grantów.

IV. Zasady składania dokumentów o przyznanie Grantu

1. Lista dokumentów:
a) skan wypełnionego i podpisanego Wniosku, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) zaświadczenie o członkostwie w PTK (Certyfikat PTK),
c) numer rachunku bankowego, na które mają być przelane środki finansowe w ramach realizacji przyznania Grantu,
d) osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z grantów wyjazdowych przyznawanych przez Zarząd Główny PTK lub przez Asocjację bądź Sekcję i nie otrzymały grantu naukowego PTK - dołączają skan podpisanego oświadczenia o takim fakcie,
e) osoby, które otrzymały wcześniej grant wyjazdowy przyznany przez Zarząd Główny PTK lub przez Asocjację bądź Sekcję lub otrzymały grant naukowy PTK dołączają informację
o rozliczeniu finansowym i merytorycznym takiego grantu,
f) jeżeli osoba wnioskująca o Grant otrzymała grant naukowy w okresie 12 miesięcy przed datą wnioskowania o Grant, to w rozliczeniu merytorycznym powinna przedstawić stan przygotowania publikacji pracy,
g) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy o Grant, zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;

V. Zasady rozliczania Grantu

1. Grant rozliczany jest na podstawie przedstawionych oryginalnych, imiennych faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku, np. biletów związanych bezpośrednio z udziałem w finansowanym Grantem wyjeździe. Przedstawienie rachunków na kwotę przewyższającą wysokość przyznanego Grantu nie upoważnia do ubiegania się o zwrot kwot ponad wysokość przyznanego Grantu.
2. W rozliczeniu Grantu uwzględniane będą tylko: koszty podróży: i) w przypadku przelotu samolotem lub przejazd koleją i autokarem - koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie; ii) w przypadku podróży samochodem rozliczane są koszty paliwa do wysokości ceny przeciętnego biletu lotniczego w klasie ekonomicznej; iii) koszty zakwaterowania, zgodnie z obowiązującym na poszczególne kraje limitem (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz koszty rejestracji w Kongresie ESC.
3. Rozliczenie Grantu winno być przesłane do Działu Finansowego PTK w terminie do
1 miesiąca od zakończenia Kongresu ESC. Wszystkie rozliczenia winny być ostatecznie dokonane do końca roku 2019.
4. Na podstawie przesłanego rozliczenia Grantu PTK dokonuje zwrotu odpowiedniej kwoty na wskazany we wniosku o Grant rachunek bankowy.
5. Poprzez złożenie wniosku o Grant, wnioskodawca akceptuje Regulamin.

VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców o Grant („Dane”) jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2.
2. Podanie Danych jest warunkiem przyznania Grantu. Odmowa podania Danych uniemożliwia rozpatrzenie wniosku o Grant i przyznanie Grantu.
3. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.
4. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane.
5. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania wniosku o Grant oraz w przypadku przyznania Grantu – Dane osoby, której Grant został przyznany - w celu rozliczenia Grantu tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone.
6. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres: gbbsoft@ptkczlonkowie.pl
8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno zostać przesłane na adres PTK.
 
Pobierz załączniki (3):
 
Załącznik nr 1
[DOCX, 13.95 kB]
 
Załącznik nr 2
[DOCX, 12.96 kB]