Dzisiaj jest Sobota 20.07.2019 15:37:45
Regulamin udzielania logo PTK
Zasady przyznawania prawa do korzystania z logo Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

I/ Zgodnie z § 2 ust. 5 statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) „Towarzystwo posiada własne godło (logo), którego wzór jest załącznikiem do Statutu”.

II/ Prawo do korzystania z logo PTK może być przyznawane przez Zarząd Główny PTK na potrzeby wspierania lub promowania wydarzeń naukowych i edukacyjnych (kongresy, zjazdy, konferencje, sympozja, kursy, warsztaty), programów naukowych
i edukacyjnych, czasopism i innych publikacji, akcji promujących zdrowy styl życia, produktów o udokumentowanej wartości prozdrowotnej.

III/ Logo PTK jest zamieszczane na wszelkich pismach i dokumentach PTK i uprawnione są do jego zamieszczania organy statutowe PTK, w szczególności Zarząd Główny PTK. Logo PTK jest zamieszczane na oficjalnych czasopismach PTK.

IV/ Warunki przyznawania prawa do korzystania z logo PTK na potrzeby wspierania lub promowania wydarzeń naukowych i edukacyjnych (kongresy, zjazdy, konferencje, sympozja, kursy, warsztaty):
1/ dla wspierania lub promowania wydarzeń lub programów naukowych i edukacyjnych organizowanych przez PTK z inicjatywy Zarządu Głównego PTK - Zarząd Główny PTK podejmuje decyzję po uprzednim wyznaczeniu komitetu organizacyjnego przedsięwzięcia, w tym przewodniczącego komitetu organizacyjnego oraz po zatwierdzeniu programu i budżetu przedsięwzięcia;
2/ dla wspierania lub promowania wydarzeń lub programów naukowych i edukacyjnych organizowanych przez Komisje PTK, Sekcje lub Asocjacje PTK, Oddziały PTK, instytucje naukowo-badawcze, fundacje lub inne organizacje niezwiązane z produkcją lub dystrybucją leków lub sprzętu medycznego wymagane jest spełnienie następujących warunków:
i) formalne zwrócenie się przez organizatora przedsięwzięcia do Zarządu Głównego PTK na co najmniej 6 tygodni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia z wnioskiem
o przyznanie logo PTK dla danego wydarzenia,
ii) przesłanie programu wydarzenia wraz z listą wykładowców, operatorów, panelistów lub przewodniczących sesji/moderatorów do akceptacji Zarządu Głównego PTK,
iii) pisemne zobowiązanie się organizatora wydarzenia, że przekaz merytoryczny wydarzenia promował będzie medycynę opartą na faktach oraz aktualne wytyczne ESC i PTK z wyraźnym podkreśleniem sytuacji, w których leki lub produkty lecznicze stosowane są w ramach prowadzonych badań klinicznych lub niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami (tak zwane zastosowanie „off label”),
3/ przyznanie logo PTK jest równoznaczne z pełną akceptacją i poparciem Zarządu Głównego PTK dla zawartości merytorycznej wydarzenia, oraz, o ile Zarząd Główny PTK tak zdecyduje - wiąże się z możliwością przyznania prawa używania
w materiałach promocyjnych wydarzenia (drukowanych lub internetowych) oficjalnego logo PTK, możliwości zapewnienia promocji danego wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej PTK lub oficjalnych zawiadomień;
4/ logo PTK jest przyznawane bezpłatnie wydarzeniom finansowanym ze środków własnych Sekcji lub Oddziału PTK;
5/ przyznanie logo PTK wydarzeniom finansowanym ze środków instytucji naukowo-badawczych, fundacji lub innej organizacji niezwiązanej z produkcją lub dystrybucją leków lub sprzętu medycznego wiąże się z jednorazową opłatą na rzecz PTK
w wysokości 2.000,00 zł netto (do 200 uczestników), 5.000,00 zł netto (200-500 uczestników) lub 10.00 zł netto za każdego uczestnika wydarzenia, gdy liczba uczestników przekracza 500 osób;
6/ dla wspierania lub promowania wydarzeń lub programów naukowych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje związane z produkcją lub dystrybucją leków lub sprzętu medycznego oraz przez wydawnictwa wymagane jest:
i) formalne zwrócenie się przez organizatora przedsięwzięcia do Zarządu Głównego PTK na co najmniej 12 tygodni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia z ofertą współpracy z PTK określającą szczegółowo program i założenia przedsięwzięcia oraz zakres obowiązków stron, w tym zobowiązań finansowych;
ii) pisemne zobowiązanie się organizatora wydarzenia, że przekaz merytoryczny wydarzenia promował będzie medycynę opartą na faktach oraz aktualne wytyczne ESC i PTK z wyraźnym podkreśleniem sytuacji, w których leki lub produkty lecznicze stosowane są w ramach prowadzonych badań klinicznych lub niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami (tak zwane zastosowanie „off label”).
iii) umożliwienie udziału w przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięcia delegowanego przez Zarząd Główny PTK lub Prezesa PTK przedstawiciela PTK, Komisji, Sekcji lub Oddziału PTK z możliwością wpływu na program
i dobór wykonawców, zatwierdzenia materiałów z logo PTK oraz ingerencji zewnętrznych sponsorów w organizację i program;
iv) zawarcie umowy z organizatorem przedsięwzięcia, określającej szczegółowe warunki współpracy, w tym warunki finansowe.

V/ Udzielenie logo PTK nie jest równoznaczne z przyznaniem punktów edukacyjnych PTK a uzyskanie punktów edukacyjnych PTK nie jest równoznaczne z udzieleniem logo PTK.

VI/ Logo PTK może być przyznane programom naukowym i edukacyjnym, czasopismom i innym publikacjom oraz akcjom promującym zdrowy styl życia. Wniosek organizatora lub redakcji winien zawierać szczegółowe informacje na temat celów, organizacji oraz finansowania przedsięwzięcia, a także zobowiązanie do zamieszczania logo PTK wyłącznie na materiałach zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTK lub delegowanych przez Zarząd Główny PTK przedstawicieli. Zarząd Główny PTK ustala warunki finansowe, szczegółowe zasady wykorzystania, okres udzielenia logo PTK i zawiera umowę.

VII/ Logo PTK może być przyznane produktom o udokumentowanych wartościach prozdrowotnych. Wniosek producenta winien zawierać wyniki badań potwierdzające wartość produktu. Zarząd Główny PTK ustala warunki finansowe, zasady wykorzystania, okres udzielenia logo PTK i zawiera umowę.

VIII/ Logo PTK w żadnym wypadku nie może być użyte w sposób godzący w dobre imię PTK lub niezgodny ze statutowymi celami działalności PTK.”