Dzisiaj jest Poniedziałek 21.05.2018 09:14:15
Sprawozdania
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU 30 PTK W KADENCJI 2009-2011

1. Zarząd Klubu w kadencji 2009-2011.
W latach 2009-2011 prace Klubu 30 kierowane były przez Zarząd w składzie:
Przewodniczący Klubu 30 dr hab. med. Łukasz Chrzanowski; Ustępujący Przewodniczący prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, Przewodniczący Elekt dr n. med. Marcin Grabowski, Sekretarz dr n. med. Radosław Kręcki, Skarbnik dr hab. med. Karol Kamiński oraz Członek Zarządu dr hab. med. Ewa Jankowska.

2. Siedziba Zarządu w latach 2009-2011.
II Katedra i Klinika Kardiologii (od 2011 Katedra i Klinika Kardiologii) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź.

3. Osoby należące do Klubu 30.
Liczba Klubowiczów na zakończenie obecnej kadencji w Zarządu wyniosła 155 osób, w tym 84 aktywnych. Podczas obecnej kadencji Klubu nastąpił znaczący wzrost zgłoszeń kandydatów, w 2010 roku do Klubu przyjęto rekordową liczbę nowych osób – 15! Koleżanki i Koledzy z Klubu 30 pełnią funkcje w Zarządach Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządzie Głównym PTK i Komisjach PTK. Ponad połowa Klubowiczów posiada tytuły dr habilitowanego lub profesora zwyczajnego, część pełni funkcje Kierowników Klinik i Zakładów.

4. Regulamin Klubu 30.
Podczas spotkania w Rowach 2011 zostały przegłosowane zmiany Regulaminu Klubu 30 wymagane Statutem aktualnie obowiązującym dla wszystkich Sekcji PTK. W związku z rosnącym poziomem naukowym czasopism, w tym również polskich, na spotkaniu w 2010 zaostrzono kryteria przystąpienia do Klubu, które kandydaci powinni spełniać od 2011. Warunkiem przyjęcia stało się bowiem opublikowanie prac (jako pierwszy autor) w recenzowanych pismach wymienionych w Liście Filadelfijskiej, o łącznym Impact Factor co najmniej 3,0, przy czym wymagane jest, aby jedna z publikacji była pracą oryginalną.

5. Aktywność naukowa członków Klubu 30.
a. Sesje Klubu 30 na Międzynarodowych Kongresach PTK
2010 - Kongres PTK w Poznaniu: sesje „Echokardiograficzne dylematy: gdy badanie jest dalekie od standardowego” oraz „Best from Stockholm 2010” (Hotline - doniesienia z Kongresu ESC 2010 w Sztokholmie
2011 – Kongres PTK we Wrocławiu: sesje „Nowe techniki terapeutyczne: wysoka skuteczność, nieoczekiwane trudności” oraz : „Best from Paris 2011” (Hotline - doniesienia z Kongresu ESC 2011 w Paryżu”
b. Osoby należące do Klubu 30 brali aktywny udział i prezentowali prace na najważniejszych międzynarodowych kongresach, m.in. PTK, ESC, AHA, ACC, Euroecho, HeartFailure, EuroPCR, TCT i innych.
c. Ukazały się liczne publikacje Klubowiczów 30 w czasopismach indeksowanych w bazie Medline
d. Klub 30 aktywnie uczestniczył w inicjatywie Cardiologists of Tomorrow, koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i stanowiącej międzynarodowe forum współpracy młodych lekarzy zainteresowanych tematyką i specjalizujących się w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego. Wśród licznych działań związanych z omawianym projektem należy podkreślić zaangażowanie w prace Komitetu Naukowego Kongresów ESC i przygotowanie szeregu sesji podczas ESC 2010 w Sztokholmie oraz ESC 2011 w Paryżu; tematyka sesji obejmowała odmienności kształcenia podyplomowego w różnych krajach europejskich, statystykę medyczną, krytyczną analizę badań naukowych czy dawne oraz przyszłe metody postępowania w zawale mięśnia sercowego.


6. Nagroda Klubu 30.
W roku 20010 Nagrodę otrzymała dr hab. Ewa A. Jankowska za pracę: “Circulating estradiol and mortality in men with systolic chronic heart failure”. JAMA. 2009 May 13;301(18):1892-901. W roku 2010 Nagrodę przyznano dr Filipowi Szymańskiemu za pracę: “The high risk of obstructive sleep apnea—An independent risk factor of erectile dysfunction in ST-segment elevation myocardial infarction patients.” J Sex Med 2011;8:1434–1438. Najlepsze gratulacje!


7. Strona internetowa.
W latach 2009-2011 nastąpiła przebudowa strony internetowej Klubu - www.klub30.ptkardio.pl. Stroną administrował Sekretarz – Radek Kręcki. Strona jest na bieżąco aktualizowana, zawiera m.in. aktualne informacje dotyczące Klubu 30, listę należących do naszej sekcji wraz z publikacjami w bazie Medline oraz kronikę Klubu 30.


8. Spotkania Klubu 30.
Zgodnie z regulaminem i tradycją Klubu odbywały się doroczne spotkania:
a. spotkania wiosenne (3 –dniowe)- połączone z prezentacją nowych osób kandydujących do Klubu 30 oraz sesją naukową miały miejsce kolejno: 2010- Ustroń; 2011- Rowy
b. spotkania podczas kongresów ESC (około 50 uczestników) 2010- Sztokholm; 2011- Paryż;
c. spotkania podczas Kongresów PTK: (około 80 -100 uczestników) 2010- Poznań; 2011- Wrocław.
Podczas spotkań na Kongresach ESC i PTK gośćmi byli: Prezes PTK Prof. Waldemar Banasiak, Prezes Elekt PTK Prof. Janina Stępińska, obejmująca przewodnictwo w PTK od roku 2011, Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii Prof. Grzegorz Opolski., Wice-Prezydent ESC Prof. Adam Torbicki, Sekretarz Zarządu Głównego PTK i aktualny Prezes Elekt Prof. Zbigniew Kalarus oraz Dyrektor Biura Zarządu Głównego PTK Pani Beata Lewandowska.

9. Wybory do Zarządu Głównego PTK.
Podczas kadencji 2011-2013 Klub 30 w centralnych strukturach PTK reprezentować będą:
Dr hab. Piotr Jankowski należący do Zarządu Głównego PTK, Dr hab. Michał Plewka w Komisji Rewizyjnej PTK, Dr Karina Wierzbowska-Drabik i Dr hab. Piotr Lipiec w Komisji Wyborczej PTK oraz Dr Michał Ciurzyński należący do Komisji Nagród PTK. Serdeczne gratulacje!


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KLUBU 30 PTK W KADENCJI 2007-2009

1. Zarząd Klubu w kadencji 2007-2009
W latach 2007-2009 prace Klubu kierowane były przez Zarząd w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak
Przewodniczący–Elekt i Zastępca Przewodniczącego Klubu 30: dr n. med. Łukasz Chrzanowski
Poprzedni przewodniczący: dr n. med. Michał Plewka
Sekretarz: dr med. Marcin Grabowski
Skarbnik: dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
dr n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

2. Siedziba Zarządu w latach 2007-2009:

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

3. Członkowie Klubu 30

Liczba członków na zakończenie obecnej kadencji w Zarządu wyniosła 141 osób, w tym 65 członków aktywnych (poniżej 40. roku życia). W czasie Kadencji do Klubu przystąpiło 11 osób w roku 2008 oraz 4 osoby w roku bieżącym. Członkowie Klubu 30 pełnią funkcje w Zarządach dużej liczby innych Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządzie Głównym PTK i Komisjach PTK. Blisko 50 członków ma tytuły dr habilitowanego lub profesora nauk medycznych, część pełni funkcje Kierowników Klinik i Zakładów.

4. Nagrody Klubu 30

W roku 2007 Nagrodę Klubu 30 otrzymała dr Ewa A. Jankowska za pracę: “Anabolic deficiency in men with chronic heart failure: prevalence and detrimental impact on survival” Circulation. 2006 Oct 24;114(17):1829-37. Epub 2006 Oct 9. W roku 2008 Nagrodę przyznano dr hab. Piotrowi Jankowskiemu za pracę: “Pulsatile but Not Steady Component of Blood Pressure Predicts Cardiovascular Events in Coronary Patients”. Hypertension 2008;51;848-855, natomiast w roku 2009 nagrodzono pracę “ Impact of intracoronary injection of mononuclear bone marrow cells in acute myocardial infarction on left ventricular perfusion and function: a 6-month follow-up gated 99mTc-MIBI single-photon emission computed tomography study”. Eur. J. Nucl. Med. Mo.l Imaging. 2009;36(4):587-93, dr. Piotra Lipca

5. Działalność członków Klubu 30

a) Informacja na portalu kardiologia.mp.pl
b) Roczny Grant dla Młodych Naukowców pod patronatem Klubu 30
c) Współpraca z ESC: Prezentacja Klubu 30 przez Sekretarza PTK Zarządowi ESC oraz Inicjatywa stworzenia odpowiednika Klubu 30 w ramach ESC
d) Darmowa prenumerata dla aktywnych członków: Kardiologii Polskiej, Kardiologii po Dyplomie, Polskiego Przeglądu Kardiologicznego – dzięki uprzejmości redaktorów naczelnych tych pism: prof. Piotra Kułakowskiego, prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Jarosława D. Kasprzaka.
Podczas spotkania Klubu 30 w Mikołajkach 2007, członkowie Klubu przegłosowali zmiany w Regulaminie Klubu 30 ujednolicające regulamin z Regulaminem Sekcji PTK. Wprowadzono funkcję Przewodniczącego–elekta, pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz rozszerzono Zarząd Klubu o 2 Członków Zarządu, w tym Skarbnika, co podyktowane było koniecznością prowadzenia sprawozdawczości finansowej dla księgowości PTK. Ponadto przegłosowano zmianę Regulaminu przyznawania nagrody Klubu 30, zmierzającą do jego uproszczenia i ujednolicenia terminów przyznawania nagrody Klubu 30 z nagrodami Komisji nagród PTK. Podczas spotkania Klubu 30 w Kazimierzu 2008 zmieniono zasady zgłaszania i przyjmowania nowych członków. Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek (druk dostępny na stronie www Klubu) do Przewodniczącego Klubu do dnia 15 lutego każdego roku. Do wniosku należy dołączyć list popierający od samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Osoby ubiegające się o wstąpienie do Klub zapraszane są na wiosenne spotkanie Klubu, odbywane w okresie kwiecień-czerwiec każdego roku; na spotkaniu tym, ubiegający się o wstąpienie do Klubu wygłasza wykład oparty na swym dotychczasowym dorobku naukowym; po wykładzie, członkowie Klubu w głosowaniu jawnym, przeprowadzanym metodą zwykłej większości głosów, opiniują kandydata na członka Klubu Zmiany zostały zaakceptowane przez Zarząd Główny PTK.

5. Aktywność naukowa członków Klubu 30:
2007
Sesje Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Sesja typu FOCUS
Czas trwania sesji 90 min
Przewodniczący:
dr n. med. Michał Plewka (Łódź),
dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)
Intensywna opieka kardiologiczna - mój najtrudniejszy dyżur …
Prezentacja przypadków klinicznych
Przypadek 1. dr n. med. Anna Kabłak-Ziembicka (Kraków) 14 min + 4 min dyskusji
Przypadek 2. dr n. med. Wojciech Wojakowski (Katowice) 14 min + 4 min
Przypadek 3. dr n. med. Anna Tomaszuk–Kazberuk (Białystok) 14 min + 4 min
Przypadek 4. dr n. med. Michał Ciurzyński (Warszawa) 14 min + 4 min
Przypadek 5. dr n. med. Joanna Wilczyńska (Warszawa) 14 min + 4 min
Komentatorzy:
dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
dr n med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
Sesja dydaktyczna – zamykająca kongres PTK
Tytuł sesji Best from Barcelona 2009
Przewodniczący sesji Prof. Andrzej Rynkiewicz – Prezes PTK
Prof. Roman Ochotny – Komitet Organizacyjny Kongresu
Prof. Krzysztof J. Filipiak – Prezes Klubu 30
Plan sesji Kardiologia eksperymentalna, genetyka, markery biochemiczne
Doc. Marcin Gruchała – Gdańsk – 8 min
Kardiologia prewencyjna i hipertensjologia
Doc. Piotr Jankowski – Kraków – 8 min
Choroba wieńcowa
Doc. Katarzyna Mizia-Stec – Katowice – 8 min
Niewydolność serca i kardiomiopatie
Doc. Ewa Jankowska – Wrocław – 8 min
Ostre stany kardiologiczne
Dr med. Marcin Grabowski – Warszawa – 8 min
Kardiologia inwazyjna
Dr med. Tomasz Rakowski – Kraków – 8 min
Krążenie płucne
Dr med. Marcin Kurzyna – Warszawa – 8 min
Nieinwazyjne techniki obrazowania
Dr med. Łukasz Chrzanowski – Łódź – 8 min
Elektrostymulacja, ICD, nagły zgon sercowy
Dr med. Przemysław Mitkowski – Poznań – 8 min
Elektrofizjologia i zaburzenia rytmu serca
Dr med. Radosław Lenarczyk – Zabrze - 8 min
Wady serca
Doc. Tomasz Hryniewicki – Warszawa – 8 min

2008
Najciekawsze EKG, jakie widziałem … i co było dalej …
Przewodniczyli:
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa), Łukasz Chrzanowski (Łódź)
Przypadek nr 1 - Ewa A. Jankowska (Wrocław)
Przypadek nr 2 - Filip Szymański (Warszawa)
Przypadek nr 3 - Tomasz Rudziński (Łódź)
Przypadek nr 4 - Tomasz Rakowski (Kraków)
Przypadek nr 5 - Marcin Gruchała (Gdańsk)
Loża komentatorów:
Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska (Kraków)
Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Dariusz Kozłowski (Gdańsk)
Przemysław Mitkowski (Poznań)
Best from ESC Munich 2008
Przewodniczący/Chairpersons
Andrzej Rynkiewicz (Gdańsk), Romuald Ochotny (Poznań),
Krzysztof J. Filipiak (Warszawa)
Kardiologia eksperymentalna, genetyka, markery biochemiczne
Experimental cardiology, genetics, biochemical markers
M. Gruchała (Gdańsk)
Prewencja i czynniki ryzyka
Prevention and risk factors
P. Jankowski (Kraków)
Choroba wieńcowa
Coronary artery disease
K. Mizia-Stec (Katowice)
Niewydolność serca i kardiomiopatie
Heart failure and cardiomyopathies
E. Jankowska (Wrocław)
Kardiologia inwazyjna
Invasive cardiology
A. Dziewierz (Kraków)
Nieinwazyjne techniki obrazowania
Noninvasive imaging techniques
Ł. Chrzanowski (Łódź)
Elektrostymulacja, ICD, nagły zgon sercowy
Cardiac pacing, ICD, sudden cardiac death
P. Mitkowski (Poznań)
Elektrofizjologia i zaburzenia rytmu serca
Electrophysiology and arrhythmias
E. Koźluk (Warszawa)
Wady serca W286
Valvular heart disease
T. Hryniewiecki (Warszawa)

2009
Maski występują nie tylko w teatrze: rozpoznanie wstępne czasem nie pokrywa się z końcowym
Przewodniczący sesji
Prof. Krzysztof J. Filipiak – Prezes Klubu 30, Dr med. Łukasz Chrzanowski – Prezes-Elekt Klubu 30
Przypadek nr 1
Zawał, zator czy POChP przyczyną dolegliwości u pacjenta z niedawno przebytym udarem mózgu ?
Doc. Piotr Jankowski, CM UJ Kraków – 12 min
Przypadek nr 2
26-letni mężczyzna bez czynników choroby wieńcowej z masywną skrzepliną w pniu lewej tętnicy wieńcowej - czarny sen kardiologa interwencyjnego
Dr med. Marek Koziński, CM UMK Bydgoszcz – 12 min
Przypadek nr 3
Chory z rakiem przełyku i z uniesieniem odcinka ST w EKG
Dr med. Radosław Piątkowski, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM – 12 min
Przypadek nr 4
U podłoża choroby wieńcowej nie zawsze leży miażdżyca – 39 letnia pacjentka z 2-miesięcznym wywiadem stenokardii w III klasie wg CCS
Dr med. Radosław Kręcki, Klinika Kardiologii UM w Łodzi – 12 min
Przypadek nr 5
Zasłabnięcia z pełną utratą przytomności u 28-letniej kobiety ciężarnej
Dr Marta Kamińska, Klinika Kardiologii UM w Białymstoku – 12 min
5-muinutowa dyskusja po każdym przypadku – loża komentatorów
Doc. Katarzyna Mizia-Stec – Katowice
Prof. Dariusz Kozłowski – Gdańsk
Dr med. Przemysław Mitkowski – Poznań
Dr med. Michał Plewka – Łódź
Best from Barcelona 2009
Prof. Andrzej Rynkiewicz – Prezes PTK
Prof. Roman Ochotny – Komitet Organizacyjny Kongresu
Prof. Krzysztof J. Filipiak – Prezes Klubu 30
Kardiologia eksperymentalna, genetyka, markery biochemiczne
Doc. Marcin Gruchała – Gdańsk – 8 min
Kardiologia prewencyjna i hipertensjologia
Doc. Piotr Jankowski – Kraków – 8 min
Choroba wieńcowa
Doc. Katarzyna Mizia-Stec – Katowice – 8 min
Niewydolność serca i kardiomiopatie
Doc. Ewa Jankowska – Wrocław – 8 min
Ostre stany kardiologiczne
Dr med. Marcin Grabowski – Warszawa – 8 min
Kardiologia inwazyjna
Dr med. Tomasz Rakowski – Kraków – 8 min
Krążenie płucne
Dr med. Marcin Kurzyna – Warszawa – 8 min
Nieinwazyjne techniki obrazowania
Dr med. Łukasz Chrzanowski – Łódź – 8 min
Elektrostymulacja, ICD, nagły zgon sercowy
Dr med. Przemysław Mitkowski – Poznań – 8 min
Elektrofizjologia i zaburzenia rytmu serca
Dr med. Radosław Lenarczyk – Zabrze - 8 min
Wady serca
Doc. Tomasz Hryniewicki – Warszawa – 8 min

6. Strona internetowa
W latach 2007-2009 stroną administrował webmaster, sekretarz Klubu dr med. Marcin Grabowski. Strona jest na bieżąco aktualizowana, zawiera m.in. aktualne informacje dotyczące Klubu 30, listę członków z publikacjami w bazie medline i bogato ilustrowaną kronikę Klubu 30.

7. Spotkania Klubu 30
Zgodnie z regulaminem i traducją klubu odbywały się doroczne spotkania członków Klubu:
a. spotkania wiosenne (3 –dniowe)- połączone z prezentacją nowych członków Klubu 30 oraz sesją naukową odbywały się kolejno :
2007 - Mikołajki 4-6.05.2007, Wiedeń 03.09.2007, Wrocław 20.09.2007
2008 - Kazimierz Dolny nad Wisłą 11-13.06.2008, Monachium 01.09.2008, Poznań 26.09.2008
2009 - Sopot 11-13.06.2008

8. Absolutorium dla ustępującego Zarządu
W dniu 5 maja 2007 na spotkaniu wyborczym podczas wiosennego spotkania w Mikołajkach Członkowie Klubu udzielili ustępującemu Zarządowi jednogłośnie absolutorium.

9. Wybory Zarządu Klubu 30 w kadencji 2009-2011
Przewodniczący Klubu 30 - Dr n. med. Łukasz Chrzanowski
Przewodniczący–Elekt i Zastępca Przewodniczącego Klubu 30 - Dr n. med. Marcin Grabowski
Ustępujący Przewodniczący Klubu 30 – Prof. hab. med. Krzysztof J. Filipiak
Sekretarz Klubu 30
Skarbnik Klubu 30
Członek Zarządu Klubu 30
Zarządu Klubu 30 w kadencji 2007-2009
Przewodniczący Klubu 30 - Prof. hab. med. Krzysztof J. Filipiak
Przewodniczący–Elekt i Zastępca Przewodniczącego Klubu 30 - Dr n. med. Łukasz Chrzanowski
Ustępujący Przewodniczący Klubu 30 - Dr n. med. Michał Plewka
Sekretarz Klubu 30 - Dr n. med. Marcin Grabowski
Skarbnik Klubu 30 - Dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
Członek Zarządu Klubu 30 - Dr n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KLUBU 30 PTK W KADENCJI 2005-2007
1. Zarząd Klubu w kadencji 2005-2007
W latach 2005-2006 prace Klubu kierowane były przez Zarząd w składzie:
Przewodniczący: dr med. Michał Plewka Zastępca Przewodniczącego: dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak Sekretarz: dr hab. med. Tomasz Guzik Poprzedni przewodniczący: dr med. Wojciech Wąsek. W związku ze zmianą regulaminu Klubu w roku 2006 w wyniku dodatkowych wyborów uzupełniających rozszerzono Zarząd Klubu o Skarbnika i Członka Zarządu W związku z wynikami uzupełniających wyborów 2 Członków Zarządu, którymi zostali dr med. Marcin Grabowski i dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec, skład Zarządu przedstawiał się następująco: Przewodniczący: dr med. Michał Plewka Zastępca Przewodniczącego: dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak Sekretarz: dr med. Marcin Grabowski Skarbnik: dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec Członek Zarządu: dr hab. med.Tomasz Guzik Poprzedni przewodniczący: dr med. Wojciech Wąsek.

2. Siedziba Zarządu w latach 2005-2007:
Klinika Kardiologii II Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5 91-347 Łódź

3. Członkowie Klubu 30 Liczba członków na zakończenie obecnej kadencji w Zarządu wyniosła 131 osób, w tym 60 członków aktywnych. Podczas obecnej kadencji Klubu nastąpił znaczący wzrost zgłoszeń kandydatów do Klubu a także rangi czasopism w których kandydaci publikowali prace (m.in. Circulation, JACC, European Hart Journal). W czasie Kadencji do Klubu przystąpiło 30 osób, co stanowi 50% wszystkich aktywnych członków Klubu. Członkowie Klubu 30 pełnią funkcje w Zarządach wszystkich Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządzie Głównym PTK i Komisjach PTK. Ponad połowa członków ma tytuły dr habilitowanego lub profesora zwyczajnego, część pełni funkcje Kierowników Klinik i Zakładów.

4. Regulamin Klubu i regulaminu Nagrody Klubu 30: Podczas spotkania Klubu 30 w Zawierciu 2006 i Mikołajkach 2007, członkowie Klubu przegłosowali zmiany w Regulaminie Klubu 30 ujednolicające regulamin z Regulaminem Sekcji PTK. Wprowadzono funkcję Przewodniczącego –elekta, pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz rozszerzono Zarząd Klubu o 2 Członków Zarządu, w tym Skarbnika, co podyktowane była koniecznością prowadzenia sprawozdawczości finansowej dla księgowości PTK. Ponadto przegłosowano zmianę Regulaminu przyznawania nagrody Klubu 30, zmierzającą do jego uproszczenia i ujednolicenia terminów przyznawania nagrody Klubu 30 z nagrodami Komisji nagród PTK. Zmiany zostały zaakceptowane przez Zarząd Główny PTK.

5. Aktywność naukowa członków Klubu 30:
a. Sesje Klubu 30 na Międzynarodowych Kongresach PTK
2005-„Ostre zespoły wieńcowe- na przekór podręcznikom” 2006- „Kołatanie serca niejedno ma imię...” 2007- planowana sesja „ Mój najtrudniejszy ostry dyżur” oraz „Hotline- doniesienia z Kongresu ESC we Wiedniu” Sesje poświęcone były praktycznym aspektom kardiologii, oparte na prezentacji przypadków klinicznych, prowadzone jako interaktywne sesje z udziałem panelu ekspertów i publiczności. Gromadziły 200-350 uczestników.
b. Członkowie Klubu 30 brali aktywny udział w wielu sesjach podczas Kongresu PTK.
c. Członkowie Klubu 30 brali aktywny udział i prezentowanli prace na innych międzynarodowych kongresach, m.in. ESC, AHA, ACC, Euroecho, HeartFailure, EuroPCR, TCT i innych.
d. Ukazały się liczne publikacje członków Klubu 30 w czasopismach indeksowanych w bazie Medline (lista dostępna na www.klub30.ptkardio.pl)
e. Laureatami nagrody Klubu 30 na najlepszą pracę naukową opublikowaną w piśmie o najwyższym Impact Factor w kolejnych latach uzyskali:
W roku 2004 Kol. Tomasz Mazurek za pracę: Mazurek T, Zhang L, Zalewski A, Mannion JD, Diehl JT, Arafat H, Sarov-Blat L, O'Brien S, Keiper EA, Johnson AG, Martin J, Goldstein BJ, Shi Y. Human epicardial adipose tissue is a source of inflammatory mediators. Circulation 2003 Nov 18;108(20):2460-6. Epub 2003 Oct 27. W roku 2005 Kol. Marcin Grabowski za pracę:Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Wretowski D, Rdzanek A, Huczek Z, Horszczaruk GJ, Kochman J, Rudowski R, Opolski G. Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict not only short-term mortality but also angiographic success of procedure in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. American Heart Journal 2004 Oct;148(4):655–662. w roku 2006 Kol. Wojciech Wojakowski za pracę:Wojakowski W, Tendera M, Zebzda A, Michalowska A, Majka M, Kucia M, Maslankiewicz K, Wyderka R, Krol M, Ochala A, Kozakiewicz K, Ratajczak MZ. Mobilization of CD34(+), CD117(+), CXCR4(+), c-met(+) stem cells is correlated with left ventricular ejection fraction and plasma NT-proBNP levels in patients with acute myocardial infarction. Eur Heart J. 2006;27(3):283-9. f. W 2006 roku Laureatem Medalu PTK został Prof. Wojciech Zaręba. g. członkowe Klubu 30 byli laureatami nagród naukowych PTK, nagród wdrożeniowych i specjalnej (2004-2007)

6. Strona internetowa W latach 2005-2007 nastąpiła przebudowa strony internetowej Klubu- WWW.klub30.ptkardio.pl. Stronę administruje webmaster a od 2006 roku sekretarz Klubu dr Marcin Grabowski. Strona jest na bieżąco aktualizowana, zawiera m.in. aktualne informacje dotyczące Klubu 30, listę członków z publikacjami w bazie medline i bogato ilustrowaną kronikę Klubu 30.

7. Finanse Klubu 30 Od 2006 roku Klub posiada subkonto jako sekcja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Skarbnikiem jest dr hab. Katarzyna Mizia-Stec. Dzięki staraniom Zarządu udało się pozyskać kwotę 20 000 zł od firmy Pfizer, która przeznaczona jest na nagrody Klubu 30.

8. Spotkania Klubu 30 Zgodnie z regulaminem i traducją klubu odbywały się doroczne spotkania członków Klubu:
a. spotkania wiosenne (3 –dniowe)- połączone z prezentacją nowych członków Klubu 30 oraz sesją naukową odbywały się kolejno : 2005- Podklasztorze; 2006- Zawiercie; 2007- Mikołajki
b. spotkania podczas kongresów ESC (ok. 30 uczestników) 2004- Monachium; 2005- Stockholm; 2006- Barcelona; 2007- planowane we Wiedniu
c. spotkania podczas Kongresów PTK: (ok. 80 -100 uczestników) 2004- Warszawa; 2005- Katowice; 2006- Gdynia; 2007- planowane we Wrocławiu Podczas spotkań w trakcie Kongresów ESC i PTK gośćmi byli: inicjator idei Klubu 30 Prof. Leszek Ceremużyński, Prezes PTK Prof. Adam Torbicki i Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii Prof. Grzegorz Opolski.

9. Wybory do Zarządu Głównego PTK Klub 30 w 2007 zgłosił i poparł kandydatury na członków Zarządu Głównego PTK: Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzaka i Doc. dr hab. Krzysztof J. Filipiaka

10. Absolutorium dla ustępującego Zarządu W dniu 5 maja 2007 na spotkaniu wyborczym podczas wiosennego spotkania w Mikołajkach Członkowie Klubu udzielili ustępującemu Zarządowi jednogłośnie absolutorium.

Zarządu Klubu 30 w kadencji 2004-2007
dr med. Michal Plewka (Łódź) - przewodniczący
dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak (Warszawa) - zastępca przewodniczącego
dr med. Marcin Grabowski (Warszawa) - sekretarz
dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice) - skarbnik
dr hab. med. Tomasz Guzik (Kraków) - członek Zarządu
dr med. Wojciech Wąsek (Warszawa) - poprzedni przewodniczący

Dziękuję wszystkim Członkom Klubu 30 i członkom Zarządu Klubu za miłą i bardzo owocną współpracę. Z pełnym przekonaniem wspaniałego rozwoju idei Klubu 30 z dniem zakończenia Kongresu PTK we Wrocławiu przekazuję przewodnictwo Klubu mojemu przyjacielowi – docentowi Krzysztofowi Filipiakowi!

Przewodniczący Klubu 30 w kadencji 2004-2007 Dr Michał Plewka

Sprawozdanie z Działalności Klubu 30 w latach 2001-2004

„Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego działał w latach 2001-2004 na prawach sekcji PTK. W skład Zarządu Klubu wchodzili dr n. med. Wojciech Wąsek (Przewodniczący), dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak (ustępujący Przewodniczący), dr n. med. Michał Plewka (zastępca Przewodniczącego) oraz dr n. med. Edward Koźluk (Sekretarz).

Działalność statutowa.

Liczba członków. Na początku obecnej kadencji Klub liczył 88 członków (51 aktywnych członków Klubu – poniżej 40 rż. oraz 37 członków seniorów). W latach 2002 i 2003 do Klubu zostało łącznie przyjętych 10 lekarzy. Obecnie Klub liczy 98 członków (50 aktywnych i 48 seniorów). W tym roku akademickim o wstąpienie do Klubu ubiega się 4 kandydatów.

Sesje Klubu 30 w trakcie Kongresów PTK. W okresie obecnej kadencji Klub 30 zorganizował 3 Sesje w trakcie Międzynarodowych Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu młodych lekarzy, akcentujących potrzebę sesji edukacyjnych, Zarząd Klubu postanowił w trakcie obecnej kadencji zmienić ich charakter. Zaplanowano przeprowadzenie serii seminariów mających na celu kształcenie praktycznych umiejętności. Sesje Klubu miały charakter interaktywny („how to sessions”) i zgodnie z tradycją Klubu, były organizowane przez członków Klubu. Korzystając z okazji, że Klub skupia lekarzy specjalizujących się we wszystkich działach kardiologii, każda z sesji została poświęcona innej dziedzinie.

W roku 2002 sesja została zatytułowana „Tajemnice ekg – częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS” i poświęcona różnicowaniu częstoskurczy z szerokimi zespołami QRS. Spotkała się z dużym zainteresowaniem (ponad 200 uczestników), co ośmieliło nas do kontynuowania sesji klubowych poświęconych każdorazowo innym metodom diagnostycznym w kardiologii.

W roku 2003 kolejna sesja została zatytułowana: „Badanie echo, którego nigdy nie zapomnę - praktyczne zastosowanie nowych technik echokardiograficznych”. I tym razem nowa formuła została przyjęta z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy blisko 300 osobowa publiczność, żywo reagująca i uczestnicząca w dyskusjach.

W roku 2004 Klub zorganizował sesję poświęconą inwazyjnym aspektom kardiologii dyskutowanym z perspektywy zabiegów powikłanych, przeprowadzonych w szczególnie trudnych sytuacjach klinicznych. Sesja została zatytułowana: „Moja najtrudniejsza decyzja kliniczna – wyznania kardiologów inwazyjnych ”.

Wiosenne spotkania Klubu 30.
Do kalendarza aktywności Klubu 30 na stałe wpisały się wiosenne spotkania, które są „świętem” nowych członków Klubu. Ze względu na niską frekwencję klubowiczów w poprzednich latach, Zarząd Klubu postanowił zmienić organizację spotkań. Zaproszeni zostali wszyscy członkowie Klubu (zarówno aktywni jak i seniorzy) wraz z rodzinami. Taka forma spotkań sprawiła, że uczestniczyło w nich każdorazowo blisko 30 klubowiczów. Spotkania trwały 2 dni. Część naukowa skupiona była wokół prezentowanych przez nowych członków Klubu prac, które kwalifikowały do członkostwa w Klubie. Stworzenie płaszczyzny do dalszej współpracy pomiędzy klubowiczami, zaowocowało powstaniem wspólnych projektów badawczych realizowanych przez członków Klubu pracujących w różnych Klinikach i miastach w Polsce. Spotkania miały również na celu rzeczywiste zintegrowanie członków Klubu, czemu sprzyjała obecność rodzin. Sprawozdanie ze spotkania w Juracie (2002), Gniewie (2003) oraz w Wiśle (2004), opublikowane zostały w Kardiologii Polskiej oraz na stronie internetowej Klubu. Na szczególną uwagę zasługuje nasze tegoroczne spotkanie w Wiśle, w trakcie którego obchodziliśmy 10 rocznicę powstania Klubu. Uświetnił je pomysłodawca i założyciel Klubu 30, Profesor Leszek Ceremużyński. Pan Profesor przypomniał kulisy powstania Klubu oraz początki jego funkcjonowania. Ze względu na coraz większą liczbę projektów realizowanych w ramach Klubu 30 w trakcie tegorocznego spotkania zapadła decyzja dotycząca organizacji posiedzeń klubowych, które poświęcone byłyby dyskutowaniu protokołów planowanych badań. Miałyby służyć ich ostatecznemu dopracowaniu i zaplanowaniu ich wieloośrodkowej realizacji. W trakcie spotkania w Wiśle członkowie Klubu zdecydowali również o potrzebie stworzenia Kroniki Klubu 30, dokumentującej wszystkie najważniejsze wydarzenia w historii Klubu. Funkcję „Kronikarza Klubu” powierzono Pani Dr Oldze Kruszelnickiej.

Poza spotkaniami o charakterze naukowym, w tradycji Klub 30 mieszczą się również spotkania integracyjne o charakterze towarzyskim. Miały one miejsce sześciokrotnie w obecnej kadencji. Odbywały się w trakcie wszystkich Kongresów ESC i PTK.

Zmiany Regulaminu. W trakcie obecnej kadencji przeprowadzono dwukrotnie zmiany Regulaminu Klubu 30. Dotyczyły one w głównej mierze kryteriów wstąpienia do Klubu. Obniżono wiek do poziomu 35 roku życia, podwyższono wartość „impact factor” do poziomu 1 oraz wprowadzono wymóg rekomendacji kandydata do Klubu przez samodzielnego pracownika naukowego. Wprowadzone zmiany były związane z coraz wyższym poziomem naukowym prac lekarzy ubiegających się o członkostwo w Klubie, co umożliwia ich publikowanie w pismach o wyższym „impact factor” i może przyczynić się do podnoszenia prestiżu Klubu. Pozostałe zmiany regulaminowe systematyzują zasady współpracy pomiędzy Klubem 30 a Zarządem Głównym PTK. Pełna treść regulaminu Klubu jest dostępna na stronie internetowej Klubu. Od roku 2003 Klub jest otwarty na przyjęcie do swojego grona lekarzy będących członkami zagranicznymi PTK i spełniających kryteria członkostwa w Klubie.

Wybory nowego Zarządu. Pod koniec obecnej kadencji przeprowadzono wybory do Zarządu Klubu na przyszłą kadencję. Przewodniczącym Klubu został wybrany dr n. med. Michał Plewka. Zastępcą Przewodniczącego - dr n. med. Krzysztof Filipiak, Sekretarzem – dr n. med. Tomasz Guzik. Zgodnie z regulaminem w skład Zarządu Klubu wchodzić również będzie ustępujący Przewodniczący – dr n. med. Wojciech Wąsek.

Jak w latach ubiegłych wkład członków Klubu 30 w dorobek naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego utrzymywał się na wysokim poziomie o czym świadczyć może liczba abstraktów, przyjętych do prezentacji w trakcie Kongresów ESC i PTK, pierwszymi autorami oraz współautorami których są członkowie Klubu.

Nowe Inicjatywy:

Nagroda Klubu 30.
W roku 2002 na prośbę Zarządu Klubu 30, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ustanowił „Nagrodę Klubu 30”. Począwszy od 2002 roku nagroda jest przyznawana pierwszemu autorowi pracy opublikowanej w bieżącym roku akademickim. Wybór jest pozbawiony subiektywnych kryteriów oceny. O wyborze decyduje „impact factor” czasopisma, w którym praca została opublikowana. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej Klubu. Nagrodę sponsoruje firma „Pfizer”. Idea ustanowienia nagrody jest związana z zamierzeniem dodatkowego motywowania członków Klubu do publikowania w jak najlepszych pismach. W roku 2002 nagrodę przyznano Pani Dr Bożenie Stobierskiej-Dzierżek za publikację: „The Evolving Management of Acute Right-Sided Heart Failure in Cardiac Transplant Recipient” JACC: 2001, 38,4;923-931. W 2003 Panu Dr Tomaszowi Rywikowi za publikację „Role of nondiagnostic exercise-induced ST-segment abnormalities in predicting future coronary events in asymptomatic volunteers” Circulation 2002;106:2787-2792. W 2004 roku nagrodę przyznano Dr Tomaszowi Mazurkowi za pracę „Human Epicardial Adipose Tissue Is a Source of Inflammatory Mediators” Circulation 2003;108:2460-2466. Dotychczasowe nominacje pozwalają mieć nadzieje, że zgodnie z założeniami nagroda Klubu będzie motywowała do publikowania przez członków Klubu w najlepszych pismach kardiologicznych.

Organizacja stoiska PTK.
W roku 2002 Zarząd Główny PTK powierzył Klubowi 30 organizację stoiska Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w trakcie Kongresów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kolejne zróżnicowane w treści i formie stoiska PTK zostały przedstawione w trakcie Kongresów ESC w roku 2002,2003 i 2004. Przy ich realizacji Klub 30 miał przyjemność współpracować ściśle z członkiem Zarządu Głównego Panem Prof. Andrzejem Budajem, który kierował prowadzonymi pracami oraz z firmą Polpharma, która sponsorowała przedsięwzięcie. Sposób organizacji stoisk spotkał się z powszechną aprobatą.

Pierwszy wieloośrodkowy program opracowany i koordynowany przez Klub 30. W roku 2004 Klub 30 opracował program „2ABS – Ocena zgodności postępowania z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.” Program „2ABS” jest prospektywnym rejestrem, który dotyczy sposobu leczenia chorych o wysokim ryzyku wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych i wpływu stosowanego leczenia na występowanie powikłań w okresie obserwacji. Obejmuje zarówno chorych leczonych w ramach prewencji pierwotnej, jak i wtórnej. Do badania zostanie włączone 100 tysięcy chorych, leczonych w blisko 400 ośrodkach kardiologicznych, internistycznych i poradniach rodzinnych na terenie całego kraju. Program będzie prowadzony w latach 2004-2007. Założenia programu spotkały się z uznaniem ze strony Zarządu Głównego PTK, czego efektem jest objęcie programu patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Środki na przeprowadzenie badania pochodzą z bezwarunkowego grantu firmy Polpharma.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu, w trakcie obecnej kadencji Klub nie prowadził działalności gospodarczej. Wszystkie aktywności Klubu były związane z zaangażowaniem organizacyjnym członków Klubu oraz wsparciem finansowym firm. W imieniu Zarządu Klubu szczególne podziękowanie za ofiarowaną pomoc chcielibyśmy wyrazić wobec firm: Polpharma, Pfizer, MSD, Servier, Astra.

Dr med. Wojciech Wąsek Przewodniczący Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sprawozdanie z działalności Klubu w latach 1999-2001

Klub 30 PTK liczy obecnie 52 członków oraz 34 członków z głosem doradczym (po 40 roku życia).

Celem istnienia Klubu jest integracja środowiska młodych naukowców-kardiologów i cel ten realizowaliśmy poprzez spotkania Klubu, które odbywały się corocznie w stałym cyklu: wiosną (maj/czerwiec) - spotkanie naukowe z prezentacjami nowych członków Klubu oraz nowym elementem - dyskusjami okrągłego stołu poświęconymi nowym zagadnieniom kardiologicznym. Spotkania te realizowały statutową funkcję integracji członków Klubu, podobnie jak nieformalne spotkania w czasie Europejskich Kongresów Kardiologicznych i Kongresów PTK. Kongresy PTK posiadały też jako stały punkt programu sesje naukowe Klubu oraz spotkania robocze. Wypracowanie stałego kalendarza spotkań i jego realizację Zarząd poczytuje za ważne osiągnięcie, chociaż frekwencja na spotkaniach była zróżnicowana. Cieszą bardzo namacalne efekty działalności Klubu - jak nawiązywanie współpracy naukowej, owocującej interesującymi publikacjami.

 Nowe formy działalności Klubu obejmują stałą obecność w Internecie poprzez na bieżąco aktualizowane strony (www.klub30.ptkardio.pl), gdzie można znaleźć zasady członkostwa, regulamin, listę członków, historię Klubu, Impact Factors czasopism kardiologicznych oraz informacje bieżące; poczta elektroniczna stanowi podstawowe medium komunikacji. Podjęto zaawansowane działania w kierunku utworzenia Nagród Naukowych Klubu 30 - doprowadziły one do znalezienia stałego partnera-sponsora (firma Pfizer), co umożliwi od przyszłego roku ich wdrożenie.

 Najistotniejszą zmianę dotyczącą funkcjonowania Klubu stanowi modyfikacja regulaminu, zaostrzająca kryteria przyjmowania nowych członków. Wyeliminowane zostało kryterium „abstraktowe”; obecnie do wstąpienia do Klubu upoważnia jedynie pierwsze autorstwo publikacji w czasopiśmie z Impact Factor nie mniejszym niż 0,3 – przy czym warunek ten musi zostać wypełniony już przed ukończeniem 35 roku życia! Ta ostatnia zmiana, zaproponowana przez Prezesa PTK została zatwierdzona przez Zarząd Główny i obowiązuje od ubiegłego roku.

 Od roku 1999 Zarząd Klubu 30 otrzymuje za pośrednictwem ZG PTK do dyspozycji zniżkowe rejestracje na Zjazd Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: 3 całkowicie bezpłatne i 5 płatnych w 50%, kierując je do najmłodszych członków Klubu. Członkowie Klubu otrzymują bezpłatnie „Kardiologię Polską” i „Polski Przegląd Kardiologiczny”, a 8 członkowie najaktywniej uczestniczący w działaniach Klubu mają możliwość bezpłatnej rejestracji na Kongresy PTK. Przywileje te są „odpracowywane” wysoką aktywnością naukową członków "Klubu 30", którzy są współautorami większości polskich wystąpień na najważniejszych kongresach kardiologicznych na świecie. Nie można zatem nie docenić udziału Klubu w powstrzymaniu niepokojącej tendencji spadkowej, jeśli chodzi o liczbę polskich prac na najważniejszych konferencjach kardiologicznych.