Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 03:43:15
Konkurs na organizację „Konferencję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego” - Warszawa, 23-24 listopada 2012 r.
Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje:

„Konferencję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego” .

Termin Konferencji: 23-24 listopad 2012 r.

Miejsce Konferencji : Warszawa
Przewidywana liczba uczestników: ~ 1000

Organizację Konferencji Zarząd Główny PTK powierzył na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 11.10.2011 Prof. dr hab.n.med Zbigniewowi Gąsiorowi, dr .n.med. Mariuszowi Skowerskiemu i dr n.med. Andrzejowi Kułachowi. Działając w imieniu Zarządu Głównego pragniemy powierzyć organizację w/w Konferencji profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.
Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie Kongresu należeć będzie:

1. wynajem w imieniu własnym ale na rzecz PTK obiektu na potrzeby przeprowadzenia Konferencji;
2. aranżacja obiektu, sali wykładowej (zapewnienie możliwości wykorzystywania 1 sali dla 1000-1500 osób) z całkowitą obsługą multimedialną oraz powierzchni wystawowej dla firm;
3. zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla ca. 300 uczestników Kongresu + rezerwacja Hotelu dla ca. 30 VIP-ów PTK
4. rejestracja uczestników w określonym terminie, a także w trakcie Konferencji – przy rejestracji na miejscu zapewnienie możliwości dokonania płatności kartą ;
2. szeroka informacja o Konferencji (media, strona internetowa, fachowe czasopisma);
3. druk i rozesłanie Komunikatów oraz zaproszeń na Konferencję wraz z formularzami rejestracyjnymi;
4. zapewnienie obsługi technicznej sesji (nagłośnienie sal, rzutniki, komputery, zorganizowanie pokoju przygotowawczego dla wykładowców);
5. zapewnienie obsługi cateringowej (I dnia 2 przerwy kawowe i lunch, II dnia 1 przerwa i lunch);
6. zapewnienie pomocy firmom farmaceutycznym w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych;
7. zorganizowanie zabezpieczenia medycznego i ochrony.

Oferty (w formie papierowej + wersji elektronicznej), podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 28.11.2011 (za termin złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego) na adres:
Prof.dr hab. n.med Zbigniew Gąsior
Katedra i Klinika Kardiologii SUM
Górnośląskie Centrum Medyczne im Prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 47,
40-635 Katowice
z dopiskiem „Konferencja PTK-PTD 23-24.11. 2012 ”.

Oferta winna zawierać informacje w/g wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędne w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy Firmą, jej przedstawicielami prawnymi oraz osobami reprezentującymi komitet organizacyjny Konferencji także biorącymi w niej udział
2. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
4. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
6. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu imprez z udziałem środowiska medycznego.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.
Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Komitetu Organizacyjnego.
Konkurs przebiegać będzie dwu etapowo:
- I złożenie oferty;
- II spotkanie z firmami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.

Komitet Organizacyjny
Konferencji PTK-PTD 23-24.11.2012

Załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną – Formularz kosztów
Załącznik do "Zaproszenie do składania ofert"

FORMULARZ KOSZTORYSU – Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Liczba uczestników ca. 1000 osób

pozycja cena netto
MIEJSCE KONGRESU (wynegocjowanie cen wynajmu sal i powierzchni wystawienniczej )
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I MULTIMEDIALNE SAL WYKŁADOWYCH
INFORMACJA O KONFERENCJI (media, prasa, rejestracja internetowa)
KOSZTY ORGANIZACYJNE (recepcja, logistyka, wszystkie inne)
CATERING podczas Kongresu
ZAKWATEROWANIE (30 VIP-ów )
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
INNE KOSZTA (wyszczególnienie)
HONORARIUM -wynagrodzenie za wykonaną pracę
Łączny budżet Kongresu