Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 04:58:02
Konkurs na organizację Konferencji Sekcja Krążenia Płucnego PTK
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne- Sekcja Krążenia Płucnego organizuje,
I Ogólnopolską Konferencję Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2011 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.
Uczestniczyć w niej będzie około 300-350 lekarzy z całego kraju.
Organizację Konferencji chcemy powierzyć profesjonalnej firmie.
Do podstawowych obowiązków tej firmy należałoby zorganizowanie następujących elementów imprezy:
1. Rejestracja uczestników i pośrednictwo w rezerwacji hotelu Intercontinental (lub położony blisko dworca PKP inny hotel),
2. Informacja o konferencji (media, strona internetowa, fachowe czasopisma),
3. Druk i rozesłanie plakatów oraz zaproszeń na konferencję wraz z formularzami rejestracyjnymi,
4. Rejestracja uczestników w trakcie konferencji,
5. Zapewnienie obsługi technicznej sesji (nagłośnienie sal, rzutniki, komputery) w tym zorganizowanie pokoju przygotowawczego dla wykładowców,
6. Zapewnienie poczęstunku w przerwach, oraz organizacja spotkania towarzyskiego w piątek wieczór,
7. Zapewnienie pomocy firmom farmaceutycznym w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych.

Planujemy organizację sesji na głównej (jednej) sali wykładowej, oraz jednej sesji satelitarnej dla pielęgniarek w sobotę.

Oferty, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 01.07.2011 do godziny 15.00 na adres:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3A lok 1-2, 00-193 Warszawa
z dopiskiem „Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego”.


Oferta winna zawierać informacje na temat oferenta dotyczące jego dotychczasowych dokonań w zakresie organizowania podobnych konferencji.
Zalecane jest dołączenie informacji i dokumentów wykazanych poniżej, niezbędnych w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:
1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego.


Ocenie podlegać będą:
- doświadczenie we współpracy z PTK przy organizacji imprez o podobnym charakterze;
- warunki wynajmu sal wykładowych i pokoi hotelowych w hotelu Intercontinental lub innym(podanie wynegocjowanych z hotelem cen – cena sal , cena m2 powierzchni wystawowej);
- warunki finansowe pozostałych, podanych wyżej aktywności ( catering, impreza towarzyska, obsługa techniczna sal wykładowych, obsługa recepcyjna a w tym ogłoszenia w mediach, druk plakatów zaproszeń i programów);
- obsługa recepcyjna i multimedialna;
- honorarium za usługę – w tym sposób rozliczania z komitetem organizacyjnym.

Za Komitet Organizacyjny,

Dr hab. med. Anna Fijałkowska