Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 05:03:30
Protokół z IX posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
19 czerwca 2012, godz. 11:00
Siedziba PTK: Warszawa, ul. Stawki 3a


1. Przyjęto protokół z VIII Posiedzenia ZG PTK - Uchwała Nr 94/2012/2011-2013

2. Głosowanie bieżących wniosków, dotyczących organizacji konferencji PTK:
• Uchwała Nr 95/2012/2011-2013 w sprawie zmiany daty 76. konferencji Wiosennej, która odbędzie się w Krakowie w dniu 13.04.2013 r.
• Uchwała Nr 96/2012/2011-2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Komitetu Organizacyjnego II Forum Krążenia Płucnego, w składzie: prof. Bożena Sobkowicz, prof. Adam Torbicki, prof. Marcin Kurzyna.
• Uchwała Nr 97/2012/2011-2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Komitetu Organizacyjnego VII Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, w składzie: prof. Ryszard Piotrowicz, dr med. Jadwiga Wolszakiewicz, dr med. Zbigniew Eysymontt

3. Konflikt interesów.
Prof. A. Budaj przedstawił zagadnienie ujawniania konfliktów interesów: propozycje slajdów i oświadczeń członków ZG PTK. Oświadczenia będą obejmować okres ostatnich 24 miesięcy, a zmiany należy składać w ciągu 30 dni.
Uchwała Nr 98/2012/2011-2013 o konieczności składania deklaracji konfliktów interesów przez członków Zarządu Głównego PTK, Komisji PTK, Przewodniczących Sekcji i Oddziałów raz do roku w siedzibie PTK. Deklaracje mają obejmować okres ostatnich 24 miesięcy (głosów za - 9 , przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

4. Platforma edukacyjna PTK.
Prof. J. Stępińska poinformowała o wyłonieniu przez komisję konkursową twórcy platformy edukacyjnej, firmy casusBTL. Podstawowa część umowy z firmą casusBTL jest gotowa. Prof. J. Stępińska dodała, że udało się porozumieć z casusBTL i obniżyć 5-letni koszt realizacji platformy. Przewidziano półroczny okres wypowiedzenia umowy, brak wyłączności casusBTL na realizację modułów szkoleniowych oraz własność praw autorskich po stronie PTK. Po rozwiązaniu umowy można nawiązać współpracę z innym podmiotem, gdyż PTK jest właścicielem oprogramowania. PTK ma też prawo nadzoru na każdym etapie realizacji umowy z casusBTL. Przedstawiono prezentację platformy, która ma być połączeniem różnych kanałów edukacyjnych. Aktywności (szkolenia) na platformie byłyby premiowane punktami NIL. W zamian za zebranie punktów członkowie PTK mogliby np. uzyskać zniżkę w opłacie kongresowej, dostęp do szkoleń stacjonarnych, e-booków, darmowych seminariów.
Platforma będzie przeznaczona przede wszystkim dla członków PTK. Cały system będzie spięty z bazą członków PTK, a użytkownicy będą autoryzowani.
Prof. J. Stępińska uzyskała wsparcie Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii, prof. G. Opolskiego, w sprawie wystąpienia do CMKP o zmianę formuły specjalizacji, aby ta dopuszczała możliwość kończenia kursów za pośrednictwem platformy. Do rozmów z CMKP został upoważniony prof. A. Budaj.
Prof. J. Stępińska poprosiła prof. Z. Kalarusa o opracowanie regulaminu konkursu na Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego platformy internetowej PTK.
• Uchwała Nr 99/2012/2011-2013 w sprawie upoważnienia przez Zarząd Główny PTK Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na platformę internetową dla PTK.
• Uchwała Nr 100/2012/2011-2013 Komisja Konkursowa po rozpatrzeniu pełnej dokumentacji przekazanej przez „preferowanego” oferenta firmę casusBTL z Poznania podjęła decyzję o rekomendowaniu Zarządowi Głównemu PTK podpisanie umowy z w/w oferentem.
• Uchwała Nr 101/2012/2011-2013: ZG PTK upoważnia prof. A. Budaja do przedstawienia Dyrekcji CMKP propozycji PTK dotyczącej wprowadzenia internetowej platformy edukacyjnej PTK do systemu szkolenia do specjalizacji z kardiologii.
• Uchwała Nr 102/2012/2011-2013 zatwierdzająca następujący skład komisji konkursowej do wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej - Redaktora Naczelnego platformy internetowej PTK : Waldemar Banasiak, Janina Stępińska, Zbigniew Kalarus, Marcin Grabowski, Łukasz Małek i Adrian Szulczyński (jako doradca, bez prawa do głosowania).

5. Głosowanie nad przyjęciem 24 nowych członków do PTK.
Uchwała Nr 103/2012/2011-2013 o przyjęciu 24 nowych kandydatów w poczet członków PTK.

6. Przyznanie tytułów Partnera i Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2012.
Przyznano tytuł Partnera Polskiej Kardiologii 2012 firmom: Servier, Polpharma i Adamed.
Tytuł Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2012 otrzymały firmy: Medtronic i Abbott.

7. Nagrody Naukowe PTK.
Prof. S. Grajek przedstawił kandydatów do tegorocznych nagród naukowych.
W drodze głosowania ZG PTK przyznał:
• Nagrodę Naukową roku 2011 prof. Michałowi Tenderze – za całokształt pracy.
Uchwała Nr 110/2012/2011-2013 przyznająca Nagrodę Naukową roku 2011 prof. Michałowi Tenderze
• Nagrody za Publikacje w roku 2011 otrzymali, wg kryteriów IF, autorzy:
prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. Adam Witkowski, doc. Piotr Szymański, doc. Anna Kozieradzka, doc. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. Katarzyna Mizia-Stec
Uchwała Nr 112/2012/2011-2013 w sprawie przyznania Nagród za Publikacje w roku 2011 wszystkim rekomendowanym autorom: prof. Katarzynie Stolarz-Skrzypek, prof. Adamowi Witkowskiemu, doc. Piotrowi Szymańskiemu, doc. Annie Kozieradzkiej, doc. Ewie Straburzyńskiej-Migaj, prof. Katarzynie Mizia-Stec.

8. Krajowy nadzór kardiologiczny.
Prof. G. Opolski przedstawił bieżące sprawy krajowego nadzoru kardiologicznego. W dniu 14.06.12 odbyło się doroczne spotkanie konsultantów wojewódzkich. W spotkaniu wzięła udział Prof. Janina Stępińska, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W pierwszej części spotkania konsultanci wojewódzcy przedstawili aktualny stan i problemy kardiologii w poszczególnych województwach. Następnie omówiono najważniejsze problemy i wyzwania, jakie stoją przed kardiologią w Polsce. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wnioski, które zostały przesłane Ministrowi Zdrowia oraz przedstawione na konferencji prasowej. Najważniejsze wnioski ze spotkania to:
• nakłady finansowe na kardiologię i prewencję chorób układu krążenia powinny odzwierciedlać epidemiologiczne znaczenie chorób sercowo-naczyniowych – najczęstszej przyczyny zgonu Polaków. Istnieje potrzeba określenia docelowego modelu opieki kardiologicznej w Polsce. Wieloletni program rozwoju prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego – analogicznie do programu onkologicznego – powinien mieć charakter ogólnopolski i zapewnione wieloletnie finansowanie.
• konieczna jest poprawa dostępności i jakości ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu kardiologii. Należy podwyższyć wycenę świadczeń ambulatoryjnych kontraktowanych przez NFZ. Wskazane jest podniesienie rangi rehabilitacji kardiologicznej, opieki nad pacjentem z niewydolnością serca oraz ułatwienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki obrazowej. Nadal brak jest finansowania niektórych chorób rzadkich i nowych procedur nie ujętych w katalogu NFZ. Postulujemy również od wielu lat wprowadzenie referencyjności ośrodków oraz ściślejszej współpracy z lekarzami POZ. Zasadne jest rozszerzenie i rozpowszechnienie metod telemedycyny. Efektem takich działań powinno być zmniejszenie liczby hospitalizacji i ograniczenie ogólnych kosztów opieki kardiologicznej.
• kardiolodzy powinni być dopuszczenie do wykonywania zabiegów na naczyniach obwodowych.
• aktualna liczba ośrodków kardiologii inwazyjnej prowadzących 24-godzinny dyżur jest wystarczająca. Potrzebne jest opracowanie mechanizmów oceny jakości wykonywania procedur, zwłaszcza w zakresie kardiologii inwazyjnej i elektroterapii, a także wdrożenia ujednoliconego systemu referencyjności poszczególnych oddziałów kardiologicznych w całej Polsce.
• potrzebne jest stworzenie systemu funkcjonowania ośrodków intensywnej terapii kardiologicznej w oparciu o nowe regulacje prawne i nowy system rozliczania tych świadczeń.
• istnieje potrzeba upraktycznienia i urealnienia programu specjalizacji z kardiologii, w tym możliwości wykonania do jednej trzeciej z całkowitej liczby procedur przy zastosowaniu urządzeń symulujących. Dotyczy to zwłaszcza szkolenia specjalistycznego w segmentach szczególnie potrzebnych: szkoleń kardiologów interwencyjnych i elektrofizjologów. Konieczne jest również ujednolicenie zasad zdobywania „umiejętności”, jak też honorowania w nowych rozporządzeniach dotyczących umiejętności, dotychczasowych systemów akredytacji specjalistów, ukształtowanych od lat w PTK.

9. Konferencje wspólne Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii i PTK.
Przedstawiono wyniki cyklu 16 konferencji Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii i ZG PTK „Kardiologia – najnowsze standardy postępowania, najnowsze doniesienia”. Konferencje odbyły się między lutym a czerwcem br., ich tematem przewodnim były wytyczne ESC. Ogólna frekwencja wyniosła ok. 3400 osób, z czego podczas spotkań roboczych organizowanych przez ZG PTK i Konsultanta Krajowego obecnych było blisko 400 osób. W całym cyklu zaproszono 176 wykładowców. Organizator przeprowadził ankietę satysfakcji, w której uczestniczyło 500 osób. Tylko 13 osób oceniło sympozja na ocenę dostateczną, pozostałe na bardzo dobrą. 11% zadeklarowało, że te treści nie były ani przydatne, ani atrakcyjne – po dogłębnej analizie okazało się, że 99% tych respondentów stanowili lekarze POZ, będący dość liczną grupą na sympozjach. Oceniono, że edycja była zbyt zaawansowana dla tej grupy. Do ponownego udziału w konferencjach uczestników skłoniłyby kolejno: nowe wytyczne ESC, wersja interaktywna z systemem do głosowania, przypadkami i dyskusją, udział wybitnych specjalistów, materiały pokonferencyjne, ten sam patronat merytoryczny. Propozycja dalszej współpracy z G-Parmą zostanie rozważona przez ZG PTK.

10. Pismo „Kardiologia Polska”.
Prof. K. Filipiak, Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”, przedstawił informacje dotyczące pisma, m.in. wyniki ankiety rozesłanej do członków ZG PTK i Rady Naukowej pisma oraz członków Klubu 30, dotyczącej kierunków dalszego rozwoju. Większość opowiedziała się za podnoszeniem IF. Pytanie na temat potrzeby komentowania prac oryginalnych wzbudziło wiele kontrowersji – większość członków ZG PTK uważała, że powinny być komentowane. Większość głosów opowiedziało się również za utrzymaniem liczby publikowanych prac poglądowych. Prof. Filipiak poinformował, że w nowym regulaminie znajdzie się zapis o nie przyjmowaniu prac poglądowych bez wcześniejszego uzgodnienia z redakcją. Ankietowani zdecydowali, że powinny istnieć działy edukacyjne patronowane przez Sekcje. W Kardiologii Polskiej nie będą się ukazywały streszczenia badań, ani relacje z kongresów i konferencji oraz opisy wydarzeń z historii polskiej kardiologii. Nie było jednoznacznej odpowiedzi na temat potrzeby częstszego publikowania opinii ekspertów i raportów. Respondenci zgodzili się, że pismo ma iść w kierunku pisma anglojęzycznego, ze streszczeniami w języku polskim. Nie było jednoznacznej odpowiedzi na temat podzielenia pisma na część stricte naukową oraz środowiskową i dydaktyczną – Redaktor Naczelny zwrócił uwagę, że byłoby to trudne i mogłoby się przyczynić do braku chętnych do redagowania części środowiskowej. Stwierdzono, że Rada Naukowa pisma powinna być zmniejszona o osoby nieaktywne.
Przegłosowano przyznanie Nagrody Jubileuszowej z okazji 40-lecia pracy zawodowej dla sekretarki Kardiologii Polskiej, pani Sylwii Skibińskiej.

11. Sprawozdania z działalności Komisji PTK.
• Prof. A. Budaj zreferował działalność Komisji Wytycznych i Szkolenia. Głównym celem działalności Komisji jest wydawanie wytycznych i ich propagowanie oraz działalność dydaktyczna w ramach PTK. W zeszłym roku ukazały się cztery wytyczne ESC, dotyczące dyslipidemii, chorób układu sercowo-naczyniowego w ciąży, chorób tętnic obwodowych i ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Wytyczne ukazały się jako suplement Kardiologii Polskiej i jako wytyczne kieszonkowe. Komisja dbała o dystrybucję na konferencjach, wytyczne były też tematem Konferencji Wiosennej PTK, w organizacji której Komisja aktywnie uczestniczyła. Przyznano punkty edukacyjne 99 wydarzeniom. Przedstawiciele dbają, aby tematyka wytycznych znalazła się w programie Kongresu, współpracują także z Komisją E-Learningu w sprawie platformy edukacyjnej. Istotna jest także współpraca z Konsultantem Krajowym z dziedzinie kardiologii – została powołana Komisja ds. Umiejętności w Zakresie Rehabilitacji, której członkiem został prof. A. Budaj.
• Prof. P. Pruszczyk zreferował działania Komisji Zagranicznej. Działalność Komisji dotyczy trzech aspektów: koordynowania obecności PTK na zjazdach ESC i dopilnowania pod względem merytorycznym i organizacyjnym prezentacji zawartej na stoisku, współpracy przy zapraszaniu gości zagranicznych na Kongres oraz wsparcia zbliżających się wyborów do struktur ESC. Głównym zadaniem realizowanym obecnie jest przygotowanie obecności PTK na Kongresie ESC w Monachium.
• Zadania Komisji ds. Współpracy z Parlamentem i Administracją Państwową przedstawił prof. T. Zdrojewski. Najważniejszym celem jest uświadomienie decydentom, że PTK ma najwięcej do zrobienia spośród towarzystw naukowych w kwestii poprawy zdrowia Polaków. Na spotkaniu na Zamku Królewskim 02.07.12 zostaną ogłoszone wyniki badań Narodowego Instytutu Zdrowia, z których wynika, że kardiologia ma największy potencjał, jeśli idzie o wydłużenie życia ludzi o 3-4 lata w ciągu 1,5 dekady, dlatego to w kardiologię powinno inwestować państwo. Prof. Zdrojewski usiłuje wzmocnić rozmowy z NCBR na rzecz zwiększenia budżetu badań naukowych w tym obszarze. Współpracę z przedstawicielami rządu trudno było rozpocząć, jednak odbyły się dwa spotkania. Zdaniem prof. T. Zdrojewskiego potencjał do rozmów tworzą pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

12. Nowi członkowie Klubu 30.
Doc. M. Grabowski, przewodniczący Klubu 30, wystąpił z prośbą o akceptację trzech nowych członków: dr med. Ewę Kowalik, dr med. Andrzeja Kułacha, dr Annę Hrynkiewicz-Szymańską. Drugim wnioskiem, z którym wystąpił doc. M. Grabowski, była akceptacja laureata Nagrody Naukowej Klubu 30, dr hab. med. Katarzyny Stolarz-Skrzypek za pracę z IF=30. Obydwa wnioski jednogłośnie zaakceptowano.

13. Granty naukowe.
Podczas spotkania Klubu 30 nagrodzono następujące projekty badawcze: I nagroda dr Błażej Michalski; II nagroda dr Agata Bielecka-Dąbrowa; III nagroda dr Łukasz Kołtowski.
Następnie prof. P. Hoffman i prof. J. Stępińska poinformowali o bardzo pochlebnych recenzjach na temat badania Onco-Echo.
Podjęto Uchwałę Nr 117/2012/2011-2013 w sprawie przyznania grantu Sekcji i Asocjacji PTK w wysokości 67.000 zł dla projektu ONCOECHO realizowanego przez Sekcję Echokardiografii PTK.

14. Sprawozdanie finansowe PTK za rok 2011
Prof. R. Ochotny, Skarbnik PTK omówił sprawozdanie finansowe za rok 2011. Stan finansów jest stabilny. Znaczącą kwotę stanowią niezapłacone składki członkowskie. Nie zapłaciło 64% członków, jednak być może sytuacja poprawi się po ostatnich akcjach nagłaśniających tę sprawę.
Uchwała Nr 118/2012/2011-2013: Zarząd Główny PTK przyjmuje zaprezentowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 r. i rekomenduje je pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu.

15. 74 Konferencja Wiosenna PTK.
Główna Księgowa PTK p. J Michałek przedstawiła wniosek Przewodniczącego 74. Konferencji Wiosennej/III Konferencji Kardiologii Polskiej prof. Z. Kalarusa o przekazanie 30% zysku organizatorom.

16. Wybory do Zarządu ESC.
Prof. A. Budaj i prof. J. Stępińska przekazali informacje o kandydatach. PTK dysponuje 4 głosami. Kandydatura prof. P. Ponikowskiego spotyka się z dużym poparciem, prof. J. Stępińska rozesłała krótkie listy do innych towarzystw z prośbą o wsparcie.

17. Internetowy system opłacania składek członkowskich PTK.
Przedstawiono ofertę stworzenia nakładki, umożliwiającej dokonywanie płatności składek członkowskich bezpośrednio przez internet. Niemożliwe będzie płacenie tylko bieżącej składki bez uregulowania zaległych. Prof. J. Stępińska nie ma wątpliwości co do celowości projektu; koszty wymagają negocjacji. Prezydium ZG PTK podejmie dalsze działania w sprawie stworzenia internetowego systemu opłacania składek.

18. Inicjatywy PTK.
Firma Medtronic zwróciła się o udzielenie logo PTK dla grupy 10-20 biegaczy Maratonu Warszawskiego 30.09.2012, składających się z kardiologów i pracowników firmy. Intencją maratonu będzie profilaktyka i zwalczanie chorób serca oraz promocja i ochrona zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca.
Drugą inicjatywą jest bieg po Polsce w dniach 27-29.09.2013; projekt będzie dyskutowany.

20. Kongresy i Konferencje PTK:
- Streszczenia prac z Kongresu PTK 2012 ukażą się na płytach CD, wydane przez Via Medica.
- Kongres PTK 2013 – organizatorem będzie firma casusBTL

21. Wolne wnioski:
- Składki do ESC – proszę przeczytać Komunikat w tej sprawie na stronie internetowej PTK
- zdecydowano o wystąpieniu PTK z UEMS - Uchwała Nr 122/2012/2011-2013
- Prof. J. Stępińska poinformowała, że zostanie rozpoczęty rejestr hipotermii prowadzony przez Sekcję Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK.
- nie udzielono logo konferencji Kobieta i Mężczyzna: organizatorem jest firma komercyjna, a w programie przewidziana jest tylko 1 sesja kardiologiczna.
- Prośba Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej o udzielenie pożyczki na organizację dorocznej konferencji.
Uchwała Nr 124/2012/2011-2013 o udzieleniu pożyczki w wysokości 15.000 zł na organizację konferencji Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej.
- Rozstrzygnięto konkurs na tłumaczenie hasła „Heart Team” – wyniki zostaną ogłoszone w czasie Ceremonii Otwarcia Kongresu PTK.