Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 05:25:07
Protokół z XVI Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
Protokół z XVI Posiedzenia Zarządu Głównego PTK
w kadencji 2011-2013
11 czerwca 2013 roku, godz. 11:00
Siedziba PTK – Warszawa, ul. Stawki 3A/1

Członkowie ZG przyjęli protokoły z XIV posiedzenia i XV posiedzenia/IV Telekonferencji ZG PTK.
Z powodu niepłacenia składek wykreślono z listy członków PTK 1 osobę. Przyjęcto w poczet członków PTK 100 kandydatów.
Podjęto uchwałę w sprawie akceptacji wytycznych dotyczących ratownictwa medycznego przygotowanych przez zespół: prof. A. Budaja i prof. L. Polońskiego
Udzielono pełnomocnictwa Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji Sekcji Niewydolności Serca w składzie: doc. J. Nessler, doc. Straburzyńska-Migaj, doc. A. Gackowski do dokonywania w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, a w szczególności do zawierania, zmian i rozwiązywania umów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK, która odbędzie się w Krakowie w dniu 14.06.13. Do ważności złożonych oświadczeń woli będzie wymagane współdziałanie dwóch pełnomocników z trzech ustanowionych.

Certyfikacja pracowni i lekarzy. Prof. R. Ochotnego zreferował propozycję ujednolicenia zasad przyznawania akredytacji PTK Pracowniom i lekarzom tam pracującym. Zwrócił uwagę na duże rozbieżności między Sekcjami, wynikające z ich specyfiki, które należy uwzględniać tworząc taki dokument. Wybrano sześć głównych punktów. Najważniejszym ustaleniem jest fakt, że PTK udziela akredytacji, natomiast Sekcja czy Asocjacja jest wykonawcą, ocenia i weryfikuje umiejętności i możliwości przyznania certyfikatu. Zasady przyznawania certyfikatów powinny być zgodne z zasadami GIODO, co może zaskoczyć małe Sekcje. Tę zasadę potwierdził dział prawny. O certyfikat może się ubiegać członek PTK. Ustalono sposób rozliczenia finansowego za przygotowanie certyfikatów – przychody z tego tytułu mają być uwzględnione w finansowaniu grantów wyjazdowych przez Sekcje/Asocjacje. Certyfikaty będą przyznawane na okres maksymalny 5 lat.

Następnie głos zabrał doc. P. Mitkowski w sprawie zasad przyznawania certyfikatów Sekcji Rytmu Serca PTK. Do próby stworzenia zasad przyczyniły się dwie przesłanki: istnienie takich certyfikatów w obrębie ESC oraz podejmowane od ok. dwóch lat przez NFZ próby potwierdzenia, że operatorzy elektroterapii dysponują umiejętnościami potrzebnymi do wykonywania tych procedur. Podłożem tego dokumentu będą zalecenia ESC EHRA, które wejdą w życie w styczniu 2014. W toku dyskusji dokument przyjęto z poprawką dotyczącą okresu jego ważności, że jest to certyfikat przyznawany dla operatorów i ekspertów na okres 5 lat.
Tytuły Przyjaciela i Partnera Polskiej Kardiologii 2013.
Tytuł Partnera Polskiej Kardiologii 2013 przyznano firmom: Adamed, Polpharma i Servier Tytuł Przyjaciela Polskiej Kardiologii firmom: Medtronic i Abbott.

Nagrody Naukowe PTK 2013. Prof. S. Grajek omówił kwestię Nagród Naukowych PTK za rok 2012. Przypomniał, że PTK przyznaje dwa rodzaje nagród: za całokształt działalności na polu kardiologicznym w Polsce i za najlepsze publikacje. Do Nagrody Naukowej Roku 2012 prof. J. Stępińska zgłosiła prof. L. Polońskiego – czołowego organizatora i badacza Rejestru ACS-PL, największego rejestru w Europie, autora ponad 40 publikacji na ten temat.
O przyznaniu Nagrody za Publikacje w roku 2012, decyduje wysokość impact factor. W tym roku prof. S. Grajek zaproponował prof. Marka Deję za pracę opublikowaną w Circulation (IF14) oraz autorów trzech prac opublikowanych w International Journal of Cardiology (IF 7,07): dr med. Marka Gierlotkę, dr med. Przemysława Leszka i dr med. Małgorzatę Pydę. Podjęto stosowne uchwały.

Klub 30. Sprawy Klubu 30 przedstawił doc. M. Grabowski. W dn. 1.06.13. odbyło się WZ Klubu 30 – zostało przyjęte sprawozdanie z działalności, wybrano Zarząd na kolejną kadencję, Przewodniczącego-Elekta – został nim dr med. Paweł Burchardt z Poznania. Wpłynęło 15 zgłoszeń kandydatów, których uchwałą przyjęto w poczet Klubu 30. Wszystkie kandydatury spełniają kryteria formalne, a kandydaci reprezentują wszystkie regiony Polski.
Klub 30 przyznał nagrodę dr med. Mateuszowi Śpiewakowi za pracę „Ocena prawej komory metodą rezonansu magnetycznego”.
Grant Mlodego Naukowca. Prof. P. Hofman przedstawił kandydata do Rocznego Grantu Młodego Naukowca pod patronatem Klubu 30 i Komisji Nauki Grantów ZG PTK dr med. Miłosza J. Jaguszewskiego z Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie przebywającego na stażu w University Hospital of Zürich, w Szwajcarii.
Dr med. Miłoszowi Jarosławowi Jaguszewskiemu przyznano Roczny Grantu Młodego Naukowca 2013 za pracę „Circulating microRNAs as potential biomarkers In Takotsubo cardiomyopathy”.
Doc. P. Jankowski przedstawil rozliczenie Wiosennej Konferencji PTK, po którym podjęto uchwałę o przyjęciu rozliczenia finansowego 76 Wiosennej Konferencji PTK/V Konferencji „Kardiologii Polskiej”, która odbyła się 13.04.2013 r. w Krakowie.

Prof. J. Stępińska przedstawiła sprawy bieżące Prezesa PTK.
• Udział w komisjach sejmowych i konferencjach prasowych. Pierwsza z nich dotyczyła udaru mózgu. Prof. J. Stępińska została poproszona o zrecenzowanie dokumentu opracowanego przez Uczelnię Łazarskiego na ten temat i udział w debacie. Druga konferencja w Klubie Dziennikarza dotyczyła innowacji leczenia przeciwpłytkowego. W obu wydarzeniach uczestniczył wiceminister Chlebus. 19.06.13 jest zaplanowana Komisja Sejmowa poświęcona problemom zdrowotnym. Odbyło się także spotkanie i konferencja prasowa konsultantów wojewódzkich.
• Podsumowała wspólne konferencje z Zespołem Konsultanta Krajowego: Kardiologia 2013 uznając, że inicjatywa jest bardzo potrzebna, natomiast powinny być kontynuowane w innej formule
• Konieczne jest uporządlkowanie terminów konferencji, tak, żeby wydarzenia PTK nie konkurowały ze sobą. Równocześnie ze zgłoszeniem terminu konferencji, na stronie ma się ukazywać informacja o tym i będzie obowiązywać zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
• Prof. J. Stępińska poinformowała o propozycji projektu zmiany wieku określającego „starość” przy wsparciu prof. G. Opolskiego i prof. T. Grodzickiego. Mówi się o sukcesie kardiologii w kontekście wydłużenia życia, jakość życia również uległa poprawie, dlatego mówić o starości w wieku 65 lat to zdecydowanie za wcześnie. Konieczna jest dyskusja z socjologami, psychologami, specjalistami od neurologii i zdrowia publicznego.
• Przy Parlamencie Europejskim powstało biuro ESC, które będzie wspólpracowało z politykami. Jednym z projektów jest ESC Cardioscape, którego celem jest pokazanie różnic w inwestycjach w projekty grantowe z zakresu nauk podstawowych, klinicznych i zdrowia publicznego.
• Prof. J. Stępińska przedstawiła list dotyczący powołania w ESC nowej Asocjacji, European Association for Cardiovascular Imaging (EACVI) skupiającej echokardiografistów, a także zajmujących się innymi metodami obrazowania: CT, MRI, PET.

Prewencja wtórna. Doc. P. Jankowski przedstawił optymalny projekt prewencji wtórnej. W wyniku prac prowadzonych w ostatnich miesiącach udało się wyliczyć, że wprowadzenie tego modelu w Polsce skutkowałoby zmniejszeniem o ponad 3.000 liczby zgonów, 4.000 zawałów i 13.500 zabiegów rewaskularyzacyjnych (10.000 angioplastyk i 3.500 zabiegów pomostowania wieńcowego). Liczba hospitalizacji z powodu choroby niedokrwiennej serca pacjentów z niewydolnością serca uległaby zmniejszeniu o prawie 9.000. Osiągnięto by to poprzez zwiększenie nakładów na rehabilitację i prewencję u pacjentów z niewydolnością serca lub chorobą wieńcową, przy czym w grupie pacjentów po zawale serca ten model przyniósłby oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej, podobnie w grupie pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną, natomiast u pacjentów z niewydolnością serca nieco zwiększył by koszty. Gdyby uśrednić te koszty, to koszt uniknięcia jednego zgonu wyniósłby 85-92 tys. zł. Doc. P. Jankowski przypomniał, że AOTM definiuje koszt jednego roku życia w granicach 99 tys. zł, a OECD wycenia wartość statystycznego życia na 3,9 mln zł. Reasumując wydaje się, że taki system byłby efektywny kosztowo i skuteczny przy ocenie uniknięcia liczby zgonów i powikłań sercowo-naczyniowych. Prof. J. Stępińska dodała, że największe trudności występują z określeniem odpowiedzialności za każdy etap, gdyż model ma być kompatybilny z całym systemem. Dyskusje ciągle się toczą, pani Prezes chciałaby je zakończyć, by móc wydrukować model we wrześniowym numerze „Kardiologii Polskiej”, wręczyć go Ministrowi Zdrowia i Komisji Sejmowej, a w kolejnej kadencji zmierzać do jego realizacji.

Kampania „Naładowani”. Prof. J. Stępińska poinformowała, że inauguracja kampanii „Naładowani” jest planowana na Kongresie PTK lub na Światowym Dniu Serca. 12.

Wytyczne dla Ratownictwa Medycznego w Polsce. Dokument przygotowany przez prof. A. Budaja i prof. L. Polońskiego został bardzo dobrze przyjęty, a Krajowy Konsultant w Dziedzinie Ratownictwa Medycznego chce się spotkać w tej sprawie pod koniec czerwca br.

Platforma Edukacyjna PTK. Prof. J. Drożdż przedstawił aktualne dane dotyczące Platformy Edukacyjnej PTK. Obecnie zrealizowanych zostało pięć tematów, na ukończeniu jest przygotowanie kursu o angiografii, prawdopodobnie zostanie on uruchomiony pod koniec czerwca br. Omówiono dalsze plany rozwoju Plarformy zarówno kierowanej do kardiologów, jak i lekarzy innych specjalności, a w kolejnym etapie również do pacjentów. Przedyskutowano możliwości pozyskiwania środków.
Zmierzamy do tego, by wejście na Platformę, było dostępne tylko dla osób płacących składki.

Informacja Krajowego Nadzoru Kardiologicznego. Prof. G. Opolski poinformował, że najważniejszym wydarzeniem było spotkanie 06.06.2013 krajowego zespołu nadzoru w dziedzinie kardiologii. W spotkaniu udział wzięła prof. J. Stępińska, wiceminister zdrowia K. Chlebus, przedstawiciele AOTM i NFZ. Omówiono sytuację w poszczególnych województwach, a ustalenia ze spotkania zostały przedstawione następnego dnia na konferencji prasowej. Wnioski: pierwszy dotyczy nakładów finansowych na kardiologię i prewencję chorób układu sercowo-naczyniowego, które nie mogą zostać zmniejszone; powinien też być określony docelowy model opieki kardiologicznej w Polsce. Drugi punkt dotyczył zbyt dużych opóźnień leczenia ostrych zespołów wieńcowych – należy zmienić obowiązujące standardy zespołów ratownictwa medycznego, by zwiększyć efektywność kardiologii inwazyjnej i wykorzystać jej potencjał. Trzecim problemem było wykonywanie zabiegów pozawieńcowych przez ośrodki kardiologiczne, którym będzie poświęcone jeszcze spotkanie za 1-2 tygodnie w Ministerstwie Zdrowia. Punkt czwarty dotyczył ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwłaszcza rehabilitacji kardiologicznej w niewydolności serca i dostępu do najnowszej diagnostyki. Tu wymieniono propozycję modelu optymalnej kompleksowej rehabilitacji i prewencji wtórnej przygotowanej przez ekspertów PTK. Punkt piąty stanowiła ocena jakości świadczeń kardiologicznych, pozycja konsultantów wojewódzkich i system referencyjności ośrodków. Szóstym zagadnieniem było urealnienie programu specjalizacji z kardiologii. Prace nad przygotowaniem nowego programu powinny zakończyć się w czerwcu br.
Drugą sprawą poruszoną przez prof. G. Opolskiego był POLKARD. Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazują się ogłoszenia o konkursach, jednak te dotyczące kardiologii są w bardzo małym wymiarze.
Była także poruszana sprawa wyodrębnienia kontraktu na elektroterapię z ogólnego kontraktu na kardiologię.
Prof. G. Opolski poinformował także o inicjatywie dr F. Szymańskiego z Klubu 30 „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego wśród polskich kierowców zawodowych – opracowanie kompleksowego programu interwencji ukierunkowanej na prewencję pierwotną chorób układu krążenia w tej grupie pacjentów”. Zgłosili się do niego przedstawiciele Ministerstwa Transportu, by zajął się tym środowiskiem, gdzie są wszelkie czynniki ryzyka. Dr F. Szymański planuje opracować model prewencji typowy dla tej grupy, co jest bardzo ambitnym zadaniem. Będzie miał patronat Ministerstwa Transportu, i krajowego nadzoru specjalistycznego, dlatego prof. G. Opolski nie wyobraża sobie, że zabrakłoby patronatu PTK i prosi o rekomendację PTK w imieniu dr F. Szymańskiego. Ministerstwo Transportu wyłoży pieniądze na badania skriningowe i z rozmów wynika, że jest bardzo zainteresowane tym programem. PTK udzieliło patronat, podejmując stosowną uchwałę.

Wybory do władz PTK. Ustępujący Zarząd zdecydował popierać na kolejną kadencję tych Członków, którzy, zgodnie ze Statutem mogą pozostać w ZG.

Kongresy i Konferencje PTK.
• Prof. W. Banasiak zapewnił, że przygotowania do tegorocznego Kongresu PTK przebiegają zgodnie z planem.
• Po dyskusjach, równiez w okresie po Posiedzeniu, zdecydowano, że 77 Wiosenna Konferencjia PTK/VI Konferencja „Kardiologii Polskiej” odbędzie się w Wiśle w dniach 11-12 kwietnia. Organizatorem będzie Prof. Zbigniew Kalarus.
• Kongres w roku 2015 nie może się odbyć ani w Katowicach ani w Łodzi ze względu na opóźnienia w budowie Centrów.
• Przygotowania do Światowego Dnia Serca w Lublinie zreferowała dyr. B. Lewandowska. Organizatorem będzie firma BCMedia. Wszystkie sprawy. Przygotowania do Światowego Dnia Serca w Lublinie zreferowała dyr. B. Lewandowska.
• Prof. J. Stępińska poinformowała o propozycji WHF dotyczącej rozgrywania meczy piłki nożnej z okazji Światowego Dnia Serca. Przekazała ją Sekcji Sportowej PTK i prof. Zbigniewowi Kalarusowi

Sprawozdanie finansowe za rok 2012. Prof. R. Ochotny przedstawił wnioski z audytu, które były pozytywne. Uznano prawidłowość sprawozdania finansowego i oceniono działalność finansową w superlatywach.
Zarząd Główny podjął uchwałę o przyjęciu zaprezentowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i rekomendowaniu go pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu PTK.

Sekretarz PTK Prezes PTK

Prof. dr hab. med. Adam Witkowski Prof. dr hab. med. Janina Stępińska