Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 03:48:07
Regulamin Przyznawania Honorowego Członkostwa PTK
Regulamin Przyznawania Honorowego Członkostwa w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym

1. Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) jest najwyższym wyróżnieniem, które może nadać PTK.

2. Członkiem Honorowym PTK może zostać osoba, niezależnie od przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla rozwoju kardiologii światowej lub polskiej.

3. PTK nadaje wyróżnienie, nie więcej niż jednej osobie pochodzenia polskiego i jednej pochodzenia zagranicznego w roku.

4. Decyzję o przyjęciu Kandydata w poczet Członków Honorowych PTK podejmuje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

5. Termin zgłaszania kandydatur upływa w każdym roku do końca lutego, chyba że uzasadnioną decyzją Zarządu Głównego PTK zostanie zmieniony.

6. Kandydatury mogą zgłaszać na piśmie do Komitetu Nominacyjnego PTK, składającego się z kolejnych trzech Poprzednich Prezesów PTK (nie będących aktualnie w składzie Zarządu):
• Sekcje i Asocjacje PTK po zatwierdzeniu kandydatury przez Walne Zgromadzenie Członków odpowiednio Sekcji albo Asocjacji bezwzględną większością głosów;
• i co najmniej150 członków PTK.

7. Wniosek musi zawierać:
• CV kandydata ze szczególnym zwróceniem uwagi na te obszary działalności, które są podstawą wnioskowania;
• Udokumentowane poparcie Walnego Zgromadzenia Członków wnioskującej Sekcji lub Asocjacji z protokołem głosowania i listę podpisów co najmniej 150 członków PTK (obok wyraźnie napisanego imienia i nazwiska i nr PTK).

8. W oparciu o przysłaną dokumentację oraz własną wiedzę na temat osiągnięć Kandydata, Komitet Nominacyjny PTK przygotowuje opinię z rekomendacją kandydatury dla Zarządu Głównego PTK na jego kwietniowe posiedzenie.

9. W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Zarząd Główny PTK podejmuje uchwałę o akceptacji lub odrzuceniu kandydatury/kandydatur zgłoszonej/nych przez Komitet Nominacyjny.
10. Zarząd Główny PTK przedstawia wybraną kandydaturę/kandydatury Walnemu Zebraniu Delegatów PTK a decyzję o przyjęciu kandydata w poczet Członków Honorowych PTK podejmuje Walne Zebranie Delegatów PTK.

Regulamin Przyznawania Honorowego Członkostwa PTK.docx.pdf

Załącznik nr 1. Lista osób popierających wniosek Członkostwa Honorowego PTK