Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 04:11:23
Regulamin działania Komisji Nagród PTK
Regulamin działania Komisji Nagród PTK§ 1

Zarząd Główny PTK na wniosek Komisji Nagród przyznaje w każdym roku
kalendarzowym jedną Nagrodę Naukową za osiągnięcia naukowe oraz trzy
równorzędne Nagrody za Publikacje Naukowe. Nagrody wręczane są podczas
corocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

§ 2

Nagroda Naukowa przyznawana jest Autorowi lub Zespołowi Autorów członków PTK,
za osiągnięcia w określonej dziedzinie kardiologii udokumentowane
znaczącymi publikacjami, (co najmniej 5 publikacji) w okresie
poprzedzających pięciu lat od złożenia wniosku o przyznanie nagrody. Jedna
z osób kandydujących do nagrody musi być współautorem wszystkich tych
prac, a każda z pozostałych współautorem co najmniej połowy przedstawionych
prac. Skład zespołu kandydującego do Nagrody określony jest w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każda osoba spełniająca kryteria kandydowania do nagrody, będąca współautorem zgłoszonych prac, wyraża pisemną zgodę lub brak zgody do udziału w zespole kandydującym.
Prace dokumentujące osiągnięcie mogą pochodzić z polskich lub zagranicznych ośrodków i muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

1. pełnotekstowe prace oryginalne, z wyłączeniem listów do
redakcji,
2. prace zostały opublikowane w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia
wniosku o przyznanie Nagrody. Za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie
pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub
opublikowanie w formie elektronicznej z przyznaniem numeru DOI, o roku publikacji decyduje data przyznania numeru DOI.
3. pierwszym autorem pracy, lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób
kandydujących do nagrody, członek PTK z afiliacją polskiego ośrodka

§ 3

Nagrody za Publikacje przyznawane są Zespołowi Autorów za znaczącą
publikację naukową opublikowaną w czasopiśmie medycznym o największym IF,
która spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria :
1. pełnotekstowa praca oryginalna, z wyłączeniem listów do
redakcji,
2. praca została opublikowana w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o
przyznanie Nagrody i posiada afiliację polskiego ośrodka. Za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu
3. pierwszym autorem pracy, lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób
kandydujących do nagrody, członek PTK.

Formularz zgłoszeniowy pracy do Nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Wartość finansowa nagród jest ustalana przez Zarząd Główny. O podziale
nagrody decydują członkowie nagrodzonego Zespołu Autorów.

§ 5

Kandydatów do Nagród przedstawia Zarządowi Głównemu PTK Przewodniczący Komisji Nagród na podstawie analizy zgłoszeń indywidualnych członków Towarzystwa. Za ostateczny termin zgłaszania kandydatur przyjmuje się 10 marca następnego roku.

§ 6

Uchwały Komisji dotyczące wyboru kandydatów do Nagród zapadają zwykłą
większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego. Przewodniczący Komisji przekazuje propozycję Prezesowi
PTK najpóźniej na tydzień przed Wiosenną Konferencją Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.

§ 7

Zarząd Główny podejmuje decyzje o przydzieleniu Nagród w głosowaniu tajnym.

§ 8

Nagrodę może otrzymać członek Komisji Nagród PTK lub pracownik naukowy
zatrudniony w klinice/zakładzie kierowanym przez członka Komisji. Członek
Komisji nie bierze udziału w głosowaniu nad przyznaniem Nagrody jemu lub
kandydatowi pochodzącemu z jednostki organizacyjnej kierowanej przez niego.

§ 9

Uzyskanie innej nagrody nie wyklucza ubiegania się o nagrodę PTK.
 
Pobierz załączniki (3):
 
Załącznik nr 1
[DOCX, 12.79 kB]
 
Załącznik nr 2
[DOCX, 12.39 kB]