Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 04:44:07
Regulamin przeprowadzania konkursu na wydawcę „Kardiologii Polskiej”
1. Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór wydawcy „Kardiologii Polskiej”.
2. Wybór Wydawcy „Kardiologii Polskiej” następuje na okres dwuletni.
3. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem tego okresu rozpisywany jest nowy konkurs. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) po zasięgnięciu opinii aktualnego Redaktora Naczelnego, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, może podjąć decyzję o przedłużeniu umowy w trybie bezkonkursowym na kolejne dwa lata.
4. Po okresie czterech lat nowy konkurs jest rozpisywany obligatoryjnie.
5. Głosowanie (ewentualnie: głosowania) Zarządu Głównego PTK musi się odbyć na tyle wcześnie, aby umożliwić ostateczny wybór Wydawcy, ogłoszenie tego wyboru i podpisanie odpowiednich umów najpóźniej na 2 miesiące przed zakończeniem obowiązywania aktualnej umowy.
6. Postępowanie konkursowe na wydawcę „Kardiologii Polskiej” przeprowadza 5-osobowa Komisja wybrana przez Zarząd Główny PTK. Członkiem Komisji może być członek Zarządu Głównego, a także aktualny Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”. Komisja ze swego składu wybiera Przewodniczącego.
7. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Głównemu PTK ogólny harmonogram przeprowadzania konkursu (konkursów), a po jego zatwierdzeniu, podaje go do publicznej wiadomości i przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z tym harmonogramem.
8. Informacja o konkursie publikowana jest w „Kardiologii Polskiej" oraz na stronie internetowej PTK. Komisja Konkursowa może wystosować listy zapraszające do wybranych wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Termin składania zgłoszeń upływa minimum po 4 tygodniach od daty ogłoszenia konkursu.
9. Zgłoszenia składane są w siedzibie Zarządu Głównego PTK w Warszawie.
10. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji prowadzenia i rozwoju pisma, szczegółową ofertę handlową oraz uwzględniający specyfikę pisma całokształt proponowanych zasad współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.
11. Po stwierdzeniu kompletności ofert Komisja Konkursowa tworzy listę kandydatów na Wydawcę pisma do postępowania konkursowego. Konkurs uważa się za ważny, gdy przystąpi do niego co najmniej 1 kandydat.
12. Jeżeli nie zgłosi się żaden wydawca lub zgłosi się tylko jeden wydawca, Komisja może przedłużyć zgłaszanie ofert o kolejny miesiąc. W razie przedłużającej się procedury Zarząd Główny PTK może przedłużać terminowo umowę z dotychczasowym Wydawcą.
13. Komisja Konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z przedstawicielami kandydatów na wydawcę „Kardiologii Polskiej”.
14. Zasadniczymi kryteriami oceny kandydata na wydawcę „Kardiologii Polskiej”, które każdy z członków Komisji ocenia w sposób tajny jest:
• dotychczasowe doświadczenie Wydawcy w wydawaniu pism naukowych - skala ocen od 0 do 10 pkt.
• wizja rozwoju i popularyzacji pisma, deklarowana długofalowość współpracy - skala ocen od 0 do 10 pkt.
• oferta handlowa w zakresie zysków PTK z zawarcia umowy z Wydawcą - skala ocen od 0 do 10 pkt.
15. Członkowie Komisji w sposób tajny punktują każde z 3 kryteriów. Suma punków przyznanych przez wszystkich członków Komisji decyduje o stworzeniu listy rankingowej preferowanych kandydatów. Oceny Komisji przekazywane są do wiadomości Zarządu Głównego, który w głosowaniu tajnym wybiera Wydawcę „Kardiologii Polskiej”.
16. Wybór następuje większością głosów, w każdej kolejnej turze głosowania odpada kandydat o najmniejszym wyniku. W przypadku gdy taka samą liczbę punktów uzyska więcej niż jeden Kandydat na wydawcę, zarządza się ponowne głosowanie. Gdy ponowne głosowanie nie przynosi rozstrzygnięcia o wyborze decyduje Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
17. Głosowanie o którym mowa w pkt. 16. dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu ogłaszającego konkurs, zawierających zestaw nazw kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwy potencjalnego wydawcy i skreślenie pozostałych kandydatów.
18. Głos jest nieważny w razie pozostawienia nieskreślonej nazwy więcej niż jednego kandydata.
19. Karta, na której wszystkie nazwy zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego