Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 04:53:30
Relacja z II Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
Relacja z II Posiedzenia Zarządu Głównego PTK
w kadencji 2011-2013
8 listopada 2011 roku, godz. 11:00
Siedziba PTK – Warszawa, ul. Stawki 3A/1


Zarząd Główny PTK:
1. Prof. Janina Stępińska
2. Prof. Zbigniew Kalarus
3. Prof. Waldemar Banasiak
4. Prof. Adam Witkowski
5. Prof. Romulad Ochotny
6. Prof. Andrzej Bochenek
7. Prof. Andrzej Budaj
8. Prof. Stefan Grajek
9. Prof. Piotr Hoffman
10. Prof. Piotr Jankowski
11. Prof. Andrzej Kutarski
12. Doc. Maria Olszowska
13. Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Liczba członków: 13
Kworum: 7
Obecni: 12
Nieobecni: 2 (prof. S. Grajek, prof. A.Witkowski)

Zaproszeni goście:
- Prof. Grzegorz Opolski,
- Doc. M. Grabowski,
- Prof. K. Bieganowska
- Gł. Księgowy J. Michałek,
- Mec. M. Łozowska.


1. Prof. J. Stępińska otworzyła posiedzenie witając wszystkich członków Zarządu i zaproszonych gości.

2. Dyr. B.Lewandowska poddała pod głosowanie przyjęcie protokołów z XXI posiedzenia w kadencji 2009-2011, które odbyło się we Wrocławiu w przededniu XV Międzynarodowego Kongresu PTK oraz protokołu z I posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013. Protokoły zostały przyjęte w głosowaniu członków ZG PTK.

3. Prof. A. Budaj zreferował sprawę przyznania dwóch pierwszych miejsc w konkursie na najlepszą pracę wygłoszoną na tegorocznym Kongresie. Nagrodę przyznano dla doc. M. Szkutnik i wsp. za pracę „Transcatheter Closure of ASD with Amplatzer devices in children less than 3-year old” oraz dla pani dr K. Dzierżwy i wsp. za pracę „Wyniki stentowania tętnicy szyjnej u chorych powyżej 75 roku życia w obserwacji 30-dniowej”. Z zaistniałej sytuacji wypływa prośba do Zarządu PTK o przyznanie dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie dwóch nagród w wysokości 10 000 zł każda. W wyniku dyskusji i głosowania przychylono się do tego wniosku zastrzegająć stałą pulę nagród przyznawanych w czasie kolejnych kongresów.

4. Konsultant Krajowy z dziedziny kardiologii prof. Grzegorz Opolski przedstawił trzy zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczyło wspólnego z PTK wystąpienia do MZ o wprowadzenie modyfikacji wymagań do wykonywania świadczeń gwarantowanych oraz prowadzonych rozmów z NFZ w sprawie obniżenia wyceny świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej. Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK przesłał własną propozycję zmian wyceny świadczeń z zakresu kardiologii inwazyjnej z uzupełnieniem o nowe świadczenia (FFR/IVUS). Jednocześnie wspólnie z PTK kolejny raz wystąpiono do MZ i AOTM o przyspieszenie prac nad włączeniem do świadczeń gwarantowanych: biwalirudyny, hipotermii i nowego programu leczenia nadciśnienia płucnego. Drugim omówionym przez prof. G. Opolskiego zagadnieniem był program POLKARD. Nadal nieznany jest budżet na przyszły rok. Należy spodziewać się dalszego ograniczenia środków. W tej sytuacji pierwszeństwo powinny mieć programy poświęcone prewencji chorób sercowo-naczyniowych, w pierwszej kolejności te, które są w trakcie realizacji. Trzecim przedstawionym zagadnieniem było przygotowanie do egzaminu w sesji jesiennej w świetle nowych przepisów znoszących egzamin praktyczny.

5. Prof. J. Stępińska poruszyła sprawę szkolenia na symulatorach. W poprzedniej kadencji rozpoczęto projekt takich szkoleń dla członków PTK. Prof. M. Zembala złożył ofertę, również firma Medtronic jest gotowa zorganizować w formie grantu takie szkolenia dla członków PTK i ma przedstawić szczegółową ofertę.

6. Wszyscy Przewodniczący, wybrani na poprzednim Posiedzeniu Zarządu, przesłali krótkie programy działań i propozycje składów Komisji ZG PTK, które zostały nastepnie poddane pod głosowanie członków ZG PTK. Składy Komisji PTK i ich program umieszczono na stronie internetowej PTK.

7. Konkurs na redaktora naczelnego „Kardiologii Polskiej” zostanie rozstrzygnięty w grudniu. Trwają negocjacje w sprawie przedłużenia współpracy z wydawnictwem Via Medica.

8. Trwa konkurs na stworzenie platformy multimedialnej; wpłynęły trzy oferty potencjalnych producentów takiego systemu, uwzględniające stworzenie narzędzia informatycznego, jak i obsługę i przygotowanie materiałów. Są jednocześnie prowadzone konsultacje z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC), które stworzyło już własną platformę - aktualnie w fazie testów, ma być uruchomiona na wiosnę przyszłego roku. Decyzja, czy stworzyć własny system z rodzimym oferentem, czy też czekać na platformę ESC, zostanie podjęta wkrótce.

9. Mec. M. Łozowska wyjaśnienła nieścisłości dotyczące interpretacji statutu PTK, które mają miejsce w niektórych oddziałach i sekcjach PTK. Tam, gdzie na przewodniczących zostały wybrane osoby, które nie powinny były kandydować, do końca roku muszą być przeprowadzen nowe wybory. Statut PTK dostępny jest na stronie internetowej; musi byc przestrzegany przez wszystkich. Przedyskutowano sprawę uporządkowania listy członków Sekcji Kardiochirurgii. Prof. A. Bochenek porozumie się z kierownikami klinik kardiochirurgii w tej sprawę. Brak listy człnków powoduje, że sekcja de facto nie istnieje.

10. Do końca lutego można zgłaszać Kandydatów do tytułu Członka Honorowego PTK. Regulamin znajduje się na stronie.

11. Prof. W. Banasiak przedstawił sprawozdanie z XV Mędzynarodowego Kongresu PTK. Zarejestrowano 5005 osób. W Kongresie wzięło udział 59 firm farmaceutycznych i sprzętowych i 22 patronów medialnych.

12. Kandydatura prof. P. Ponikowskiego do władz ESC w kadencji 2012-2014 została jednomyślnie poparta przez członków ZG PTK.

13. Kandydatura prof. S. Yusufa na stanowisko prezydenta World Heart Federation została jednomyślnie poparta przez członków ZG PTK.

14. Udzielono wsparcia staraniom prof. P. Widimskiego, prezydenta Czeskiego Towarzystwa Kardiologicznego o uzyskanie IF dla pisma „Cor et Vasa”.

15. Omówiono spotkanie Acute Cardiac Care, które odbyło się w siedzibie ESC (Heart House). Rola intensywnej terapii kardiologicznej cały czas rośnie. W przyszłym roku jest planowane powołanie Asocjacji i pisma w ramach European Heart Journal. W czasie spotkania przedstawiono sytuację intensywnej terapii kardiologicznej we wszystkich krajach europejskich. Prof. J. Stępińska przygotuje swój projekt rozwiązań i zwróci się do Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii i do Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Anestezjologii. Padła także propozycja zorganizowania w Polsce Kongresu Acute Cardiac Care 2014.

16. Następnie omówiono kolejno:
a) Współpracę z American College of Cardiology;
b) Konferencja Wiosenna PTK i Kardiologii Polskiej (www.wiosennaKP.ptkardio.pl); c) XVI MK PTK w Poznaniu.
d) Możliwości Krakowa jako miejsca do organizacji kongresu PTK w 2014 roku;
e) Przyjęto propozycję zorganizowania XVII Kongresu PTK we Wrocławiu w 2013 r. f) Światowy Dzień Serca 2012 jest planowany w Krakowie;
g) Przyjęto w poczet członków PTK 24 osoby;
h) Zaakceptowano skład komitetu organizacyjnego XIV Konferencji Sekcj Echokardiografii.


Sekretarz PTKPrezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam WitkowskiProf. dr hab. med. Janina Stępińska