Dzisiaj jest Środa 01.04.2020 08:52:15
Relacja z IV Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
Protokół z IV Posiedzenia Zarządu Głównego PTK
w kadencji 2011-2013
10 stycznia 2012 roku, godz. 11:00
Siedziba PTK – Warszawa, ul. Stawki 3A/1


Zarząd Główny PTK:
1. Prof. Janina Stępińska
2. Prof. Zbigniew Kalarus
3. Prof. Waldemar Banasiak
4. Prof. Adam Witkowski
5. Prof. Romulad Ochotny
6. Prof. Andrzej Bochenek
7. Prof. Andrzej Budaj
8. Prof. Stefan Grajek
9. Prof. Piotr Hoffman
10. Prof. Piotr Jankowski
11. Prof. Andrzej Kutarski
12. Doc. Maria Olszowska
13. Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Liczba członków: 13
Kworum: 7
Obecni: 13
Nieobecni: 0
Zaproszeni Goście:
- Prof. K.J. Filipiak
- Prof. P. Kułakowski
- Prof. G. Opolski
- Prof. K. Bieganowska
- Doc. M. Grabowski
- Prof. W. Rużyłło
- Prof. A. Rynkiewicz
- Prof. A. Torbicki
- Gł. Księgowa p. J. Michałek
- Mec. M. Łozowska

Część 1sza spotkania – ZG PTK w składzie statutowym

1. Podjęto uchwałę o przyjęciu protokołu z 3-go posiedzenia ZG PTK.

2. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków PTK.

3. Podjęto uchwałę o przyjęciu uzgodnionych w trakcie telekonferebcji ZG PTK postanowieniach:
• ZG PTK postanawia rekomendować w wyborach do władz ESC w kadencji 2012-2014:
- Prof. J. Baxa na funkcję Vice-Prezesa,
- Prof. M. Böhma na funkcję Vice –Prezesa,
- Prof. O. Ergene na funkcję członka Zarządu;
• ZG PTK postanawia mianować prof. K. J. Filipiaka na funkcję Redaktora Naczelnego „Kardiologii Polskiej” (KP) na okres 1.01.2012-31.12.2013;
• ZG PTK postanawia udzielić pełnomocnictwa prof. K. J. Filipiakowi do prowadzenia rozmów z Wydawnictwem Via Medica w sprawie uzgodnienia warunków umowy o współpracy w kadencji 1.01.2012-31.12.201;
• ZG PTK postanawia utrzymać ceny prenumeraty KP i opłaty kongresowej w roku 2012 na poziomie cen z 2011 roku;
• ZG PTK postanawia przedłużyć na rok 2012 współpracę z firmą Casus BTL, w zakresie wystawienia stoisk PTK na kongresach: ESC i PTK w 2012 roku;
• ZG PTK postanawia powołać Oddział Zamojski PTK i wybrać dr T. Smyka na Przewodniczącego Oddziału do czasu wyboru Zarządu Oddziału na Walnym Zgromadzeniu członków Oddziału;
• ZG PTK postanawia przyznać patronat PTK warsztatom EKG organizowanym przez SENiT PTK przy współpracy z firmą Polpharma;
• ZG PTK postanawia zmienić termin Konferencji PTK-PTD w roku 2012 na konferencje jednodniową w dniu 23.11.12;
• ZG PTK postanawia wyznaczyć prof. Z. Gąsiora na przedstawiciela PTK w Komisji Edukacji ESC;
• ZG PTK postanawia aby doc. E. Jankowską reprezentowała PTK na wspólnych sesjach polsko-francusko-niemieckich w 2012 roku;
• ZG PTK postanawia poprzeć realizację projektu EUROASPIRE IV i powierzyć funkcję Krajowego Koordynatora Projektu EUROASPIRE IV prof. A. Pająkowi.

4. Podjęto uchwałę w sprawie objęcia patronatem PTK cyklu materiałów edukacyjnych dla pacjentów wspomagających pracę lekarzy POZ, o które wnioskowała firma Polpharma.

5. Prof. J. Stępińska zreferowała ostatnie ustalenia dotyczące współpracy z Via Medica, wydawcą Kardiologii Polskiej zmierzające do podpisania umowy na 2 lata.

6. Sprawą, która będzie się wiązać z dużymi wydatkami, jest wydawanie wytycznych ESC. Ponieważ pozyskiwanie grantodawców jest coraz trudniejsze, firmy wycofują się nawet na końcowym etapie, należy szukać oszczędności. Redaktor Naczelny zaproponował wydawanie ich w jednym tomie, co należy rozważyć. Inną propozycją jest rezygnacja z wydawania postaci kieszonkowej wytycznych, co, zdaniem prof. Stępińskiej, nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż wielu lekarzy o innych specjalizacjach niż kardiologia korzysta na co dzień wyłącznie z tego wydania w poszukiwaniu podstawowych informacji. Podjęto uchwałę
w sprawie utrzymania druku wytycznych kieszonkowych.

7. Główna Księgowa PTK, J. Michałek przedstawiła rozliczenie XV Międzynarodowego Kongresu PTK we Wrocławiu; podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego.

8. W kolejnym punkcie prof. P. Hoffman przedstawił wnioski, które wpłynęły do Komisji Nauki i Grantów ZG PTK i które zaopiniowano pozytywnie:
a) wniosek dr Ł. Mazurkiewicza, autora przyjętej pracy, o zwrot kosztów wyjazdu na
b) wniosek prof. M. Kurpesy o przedłużenie o trzy miesiące terminu rozliczenia grantu Servier z 2009r.

9. Prof. A. Witkowski przedstawił zasady i możliwości szkoleń na symulatorach. Zarówno zakres szkoleń, jak i mozliwość grantów edukacyjnych na ten cel są dyskutowane; w niedługim czasie podjęta zostanie decyzja o szkoleniach w 2012 roku.

10. ZG podjął uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa dla Komitetu Organizacyjnego II Konferencji Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK.

11. Prof. M. Olszowska przedstawiła sprawy Sekcji Wad Serca PTK:
- wniosek o akceptację zmiany nazwy Sekcji na Sekcję Wad Zastawkowych Serca. Zmiana została wprowadzona przez podjętą uchwałę;
- zgłoszenie organizacji I Konferencji Sekcji Wad Zastawkowych Serca, która odbędzie się 9.06.2012 r. w Katowicach.

12. Prof. P. Jankowski przedstawił wniosek Sekcji Epidemiologii i Prewencji PTK o zmianę nazwy na Sekcję Prewencji i Epidemiologii PTK. Zmiana została wprowadzona przez podjętą uchwałę.

13. Prof. J. Stępińska przedstawiła sprawę objęcia patronatem PTK Wakacyjnej Akademii Kardiologicznej dla dziennikarzy. PTK wyszkoliłoby dziennikarzy zajmujących się sprawami kardiologii. Propozycja terminu to 10-11 maja 2012.

14. Podjęto dyskusję na temat zgłoszenia wniosku o przyznaniu Członkostwa Honorowego PTK prof. Petrowi Widimskiemu (Republika Czeska). Sprawa ta bedzie przedmiotem dalszych rozmów.

15. Prof. Stępińska poinformowała o wpłynięciu z ESC propozycji zorganizowania wspólnej sesji na Kongresie PTK w Poznaniu, dotyczącej nowych wytycznych diagnostyki i leczenia wad zastawkowych serca, które ukażą się przed Kongresem ESC. Propozycję tę przyjęto w stosownej uchwale.

16. Poruszono propozycje prof. D. Czarneckiej, Prezesa-Elekta PTNT, dotyczącą zorganizowania wspólnej sesji PTK/PTNT na temat medycyny sportowej. W uchwale ZG PTK wyraził zgodę reprezentację PTK na wspólnej sesji PTK/PTNT przez prof. M. Kucha i prof. K. Biernacką.

Część II spotkania
Tradycyjnie, na jedno z pierwszych posiedzeń ZG zaprasza Byłych Prezesów PTK w celu przedyskutowania strategii działania Towarzystwa. Na Noworoczne Posiedzenie zaproszeni zostali również Krajowi Konsultanci w dziedzinie Kardiologii i Kardiochirurgii: prof. G. Opolski i prof. M. Zembala, oraz ustępujący i nowo wybrany Redaktor Naczelny Kardiologii Polskiej.
Prof. J. Stępińska przywitała zaproszonych gości: prof. prof. W. Rużyłło, A. Torbickiego i A. Rynkiewicza, prof. G. Opolskiego, prof. P. Kułakowskiego, prof. K. Filipiaka. Pozostali zaproszeni goście niestety nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

1. Prof. J. Stępińska zreferowała wydarzenia w PTK od początku obecnej kadencji.
Wzorem lat ubiegłych zostały powołane Komisje PTK, w tym dwie nowe: Komisja ds. e-learningu oraz Komisja ds. Współdziałania z Parlamentem i Administracją Państwową i Samorządową. Powstał również jeden nowy oddział – Oddział Zamojski PTK. Przyjęto 102 nowych członków PTK – obecna liczba wynosi 5.746 członków.
Głównym celem działań jest realizacja celów statutowych PTK, w tym upowszechnienia wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Następuje to poprzez wydawanie Kardiologii Polskiej i organizowanie kongresów i konferencji. Prof. J. Stępińska zreferowała zasady powołania i funkcjonowania Komitetu Naukowego Kongresów PTK. Celem jest uaktywnienie i zaprezentowanie możliwie największej liczby kardiologów. W programie Kongresu znajdą się zarówno sesje dydaktyczne jak i sesje wysokospecjalistyczne, kierowane do grona ekspertów. PTK stara się, żeby Kongres miał charakter międzynarodowy; warunkiem uczestnictwa gości zagranicznych będzie możliwość uzyskania źródeł finansowania na ten cel. Zaplanowana jest wspólna sesja ESC/PTK

2. Prof. P. Hoffman, prof. E. Płońska-Gościniak, prof. . Filipiak zreferowali już odbyte konferencje sekcji PTK; wszystkie cieszyły sie dużą frekwencją.

3. Zgodnie z planem rozpoczyna się pierwszy projekt naukowy inicjowany przez PTK: Rejestr Burz Elektrycznych.

4. Tradycja grantów naukowych i nagród PTK będzie podtrzymywana.

5. PTK wspólnie z Konsultantem Krajowym pracuje nad tworzeniem nowego programu specjalizacji kardiologicznej, który dostosowany będzie do postępu w kardiologii. Dotyczy to m.in. intensywnej terapii kardiologicznej.

6. Propozycje zmian prawnych, administracyjnych, a także zmian dotyczących edukacji i wreszcie rozliczania procedur w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej, przygotowuje
Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK przy współpracy z ZG.

7. Poza powołaniem Komisji ds. Współpracy z Parlamentem i Administracją Państwową i Samorządową, PTK współpracuje oczywiście z Konsultantami Krajowymi w dziedzinie Kardiologii i Kardiochirurgii, z Polską Akademią Nauk, Agencją Ochrony Technologii Medycznych.

8. Zaplanowano kilka akcji dla społeczeństwa, między innymi z wykorzystaniem mediów. Pierwsza z nich: Nie zawal, wybierz życie jest już rozpoczęta. Zaplanowano kurs dla dziennikarzy, w celu zapoznania ich z problemami kardiologii i przedyskutowania ważnych tematów do publikacji.; m. innymi: Rozpocznij reanimację przed przyjazdem pogotowia.

9. Dyskutowano sytuację finansową i strategię PTK na najbliższe lata, w kontekście zmian w sytuacji ekonomicznej w Europie, odczuwalnego kryzysu. Prof. Torbicki przedstawił sytuację w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym i podejmowane kroki w celu zabezpieczenia finansowego Towarzystwa.

10. Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, prof. Opolski poinformował o: problemach z listą refundacyjną, Polkardzie i dyskusjach na temat specjalizacji. Po 15.01.12 powinna ukazać się nowelizacja rozporządzenia prezesa NFZ z korzystnymi zmianami finansowania procedur kardiologicznych.

11. Prof. K. Filipiak przedstawił wstępny program dla Kardiologii Polskiej zmierzający do podniesienia Impact Factora pisma.


Sekretarz PTKPrezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam WitkowskiProf. dr hab. med. Janina Stępińska