Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 05:17:02
Relacja z I Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
Zarząd Główny PTK w kadencji 2011-2013:
1. Prof. Janina Stępińska
2. Prof. Zbigniew Kalarus
3. Prof. Waldemar Banasiak
4. Prof. Adam Witkowski
5. Prof. Romuald Ochotny
6. Prof. Andrzej Bochenek
7. Prof. Andrzej Budaj
8. Prof. Stefan Grajek
9. Prof. Piotr Hoffman
10. Prof. Piotr Jankowski
11. Prof. Andrzej Kutarski
12. Doc. Maria Olszowska
13. Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Przyjęcie programu I Posiedzenia ZG PTK w kadencji 2011-2013
Prof. Janina Stępińska, Prezes PTK, otworzyła I posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2011-13, następnie zgłosiła kandydaturę prof. A. Witkowskiego na Sekretarza PTK i prof. R. Ochotnego na Skarbnika PTK - obaj kandydaci zostali jednomyślnie wybrani.

Projekt naukowy inicjowany przez PTK
Prof. J. Stępińska przedstawiła propozycję inicjacji przez PTK projektu naukowego, uznając to za jedno z najważniejszych działań Towarzystwa w tej kadencji. Prof. Ł. Szumowski przedstawił projekt, dotyczący prowadzenia Ogólnopolskiego Rejestru Burz Elektrycznych i Nawracjacych Arytmii Komorowych. W wyniku dyskusji, która wywiązała się nad przedstawionym projektem i w przeprowadzonym następnie głosowaniu uzyskał on akceptację wszystkich obecnych na posiedzenieu członków ZG PTK.

Konferencje Konsultanta Krajowego i PTK w 2012
Prof. J. Stępińska przedstawiła uzgodnioną z Konsultantem Krajowym, Profesorem Grzegorzem Opolskim, propozycję organizowania wspólnych konferencji, których tematem byłyby nowe wytyczne ESC/PTK. W konferencje w poszczególnych regionach kraju, byliby zaangażowani zarówno wojewódzcy konsultanci w dziedzinie kardiologii, jak i przewodniczący lokalnych oddziałów PTK. Główne cele tych wspólnych konferencji to integracja środowiska kardiologicznego, edukacja, nauka, a także możliwość dyskusji nad sytuacją w poszczególnych regionach. W wyniku glosowania podjęto uchwałę o zorganizowaniu przez PTK wspólnie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie kardiologii cyklu 16 konferencji w ciągu roku. Powołano Komisję współpracującą przy organizacji tych konferencji w składzie: Prezes Elekt prof. Z. Kalarus, Skarbnik - prof. R. Ochotny i Kięgowa PTK p. J. Michałek. Budżet konferencji uwazględni wsparcie finansowe Oddziałów PTK.

Propozycja opracowania wspólnych wytycznych dla wykonywania badań przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej (MSCT) i rezonansu magnetycznego (MRI)
Prof. G. Opolski przedstawił propozycję Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii, prof. J. Waleckiego, w sprawie powołania wspólnej grupy ekspertów (radiolodzy i kardiolodzy), którzy opracują wytyczne i zasady wykonywania badań MSCT i MRI.

Reorganizacja Komisji ZG PTK oraz wybór Przewodniczących Komisji PTK i Komitetu Naukowego Kongresów PTK
Skład Komisji Rewizyjnej PTK został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia członków PTK we Wrocławiu, Przewodniczący tej Komisji zostanie wybrany, zgodnie ze Statutem PTK, przez członków tej Komisji.
Na Przewodniczącego Komisji Nagród PTK wybrano prof. S. Grajka
Na Przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju PTK wybrano prof. Z. Kalarusa.
Na Przewodniczącego Komisji Nauki i Grantów PTK wybrano prof. P. Hoffmana.
Na Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Klinicznych PTK wybrano doc. M. Lesiaka.
Na Przewodniczącego Komisji Promocji Zdrowia PTK wybrano doc. P. Jankowskiego.
Na Przewodniczącego Komisji Zagranicznej PTK wybrano prof. P. Pruszczyka.
Na Przewodniczącego Komisji Wytycznych i Szkoleń PTK wybrano prof. A. Budaja.
Na Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów PTK wybrano prof. D. Dudka.
Na Przewodniczącego Komisji Informatyki PTK wybrano doc. M. Grabowskiego.
Na przewodniczącego Komisji E-Learningu PTK (NOWA KOMISJA) wybrano dr med. Ł. Małka.
Na przewodniczącego Komisji do Współdziałania z Parlamentem oraz Administarcją Państwową i Samorządową PTK (NOWA KOMISJA) wybrano prof. T. Zdrojewskiego.

Składy Komisji i ich zadania będą przedstawione na kolejnym Posiedzeniu ZG 8.11. 2011.

Informacja dotycząca „Kardiologii Polskiej”, wybór Komisji Konkursowej
Konkurs na Redaktora Naczelnego Kardiologii Polskiej został ogłoszony. Została wybrana komisja konkursowa w składzie: prof. P. Kułakowski, prof. Z. Kalarus, prof. J. Stepińska.

Konferencja wspólna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) w 2012 roku
Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.11.2012. Merytoryczna organizacja konferencji została powierzona prof. Z. Gąsiorowi (PTK) i prof. K. Strojkowi (PTD). Został wybrany Komitet Organizacyjny Konferencji: prof. Z. Gąsior, dr med. A. Kułach, dr med. M. Skowerski.


Sprawy organizacyjne:
1. Przyznano doc. W. Wojakowskiemu grant wyjazdowy na Kongres American Heart Association w listopadzie br. Doc. W. Wojakowski jest pierwszym autorem doniesienia, które zostało zaakceptowane do prezentacji na Kongresie.
2. W związku z rezygnacją prof. R. Piotrowicza z funkcji członka Komisji Ekspertów opiniujących wnioski do Ministerwstwa Zdrowia o wpisanie na listę uprawniającą szpitale do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie kardiologii, na jego miejsce zarekomendowano prof. M. Kurpesę. Ponadto wybrano 2 osoby do Komisji Egzaminacyjnej z kardiologii: doc. E Straburzyńską-Migaj i doc. O. Trojnarską.
3. Prof. J Stępińska poinformowała, że następne posiedzenie ZG PTK odbędzie się 08.11.2011. Ponadto członkowie ZG PTK jednomyślnie zaakceptowali termin Kongresu PTK w 2013 roku - 26-28.09.2013.


Prof. dr hab. med. Adam Witkowski
Sekretarz PTK