Dzisiaj jest Środa 01.04.2020 11:06:45
Relacja z VIII Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-13
PPROTOKÓŁ Z VIII POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
W KADENCJI 2011 - 2013
WARSZAWA - 8.05.2012 godz. 11:00, siedziba PTK


Zarząd Główny PTK:
1. Prof. Janina Stępińska
2. Prof. Zbigniew Kalarus
3. Prof. Waldemar Banasiak
4. Prof. Adam Witkowski
5. Prof. Romuald Ochotny
6. Prof. Andrzej Bochenek
7. Prof. Andrzej Budaj
8. Prof. Stefan Grajek
9. Prof. Piotr Hoffman
10. Prof. Piotr Jankowski
11. Prof. Andrzej Kutarski
12. Doc. Maria Olszowska
13. Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Liczba członków: 13
Kworum: 7
Obecni: 10
Nieobecni: 3 (prof. A. Witkowski, prof. A. Kutarski, doc. M. Olszowska)

Zaproszeni goście:
- Adrian Smarzewski
- Doc. Marcin Grabowski
- Dr med. Łukasz Małek
- Prof. Krzysztof Filipiak
- Prof. Katarzyna Bieganowska
- Prof. Grzegorz Opolski


1. Poddano pod głosowanie protokoły z VI i VII Posiedzenia ZG PTK/III Telekonferencji.
Uchwała Nr 82/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia protokołów z VI i VII Posiedzenia/III Telekonferencji ZG PTK (głosów za - 7, przeciw - 0 , wstrzymujących się - 0).
Uchwała Nr 83/2012/2011-2013 w sprawie głosowania en bloc nad postanowieniami podjętymi podczas korespondencji mailowej i III Telekonferencji ZG PTK (głosów za - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).
1. „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia udzielić pełnomocnictwa Przewodniczącemu Komisji ds. Wytycznych prof. Andrzejowi Budajowi do podpisywania Zamówień wydawania Wytycznych, których wzór jest załącznikiem do umowy z VM”
2. „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia wybrać prof. P. Hoffmana na funkcję eksperta odpowiedzialnego za pierwszy projekt e-learningowy dot. niedomykalności mitralnej”
3. „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia zawiesić baner wraz z linkiem do strony pisma „Cor et Vasa” na stronie internetowej „Kardiologii Polskiej” w zamian za zawieszenie baneru „KP” na stronie pisma „Cor et Vasa”
4. „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia powołać Komisje w składzie: prof. S. Grajek, prof. A. Bochenek, prof. A. Budaj w celu opracowania zasad przyjmowania do PTK członków wspierających”
5. „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia poprzeć apel organizacji do Ministra Zdrowia w związku z odrzuceniem, wbrew wynegocjowanym postanowieniom, ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów”
6. „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia udzielić patronatu I Konferencji „Zatory i zakrzepy 2012” organizowanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL” .
Uchwała Nr 84/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia postanowień podjętych podczas korespondencji mailowej i III Telekonferencji ZG PTK (głosów za - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

2. Przedyskutowano stan zaawansowania konkursu dotyczącego platformy edukacyjnej PTK. Przygotowano listę wymogów podstawowych, nie podlegających negocjacjom. Pozostało dwóch oferentów – firmy casusBTL i Via Medica. Obie oferty są porównywalne od strony medycznej, różnią się natomiast stroną techniczną i kosztorysem.
Prof. K. Filipiak zgłosił swoją rezygnację z funkcji członka Komisji Konkursowej, z powodu konfliktu interesów w związku ze współpracą z Via Medica przy wydawaniu „Kardiologii Polskiej”. Rezygnacja została przyjęta, a na jego miejsce prof. J. Stępińska zaproponowała prof. R. Ochotnego.
Uchwała Nr 86/2012/2011-2013 w sprawie powołania prof. R. Ochotnego na członka Komisji Konkursowej platformy edukacyjnej PTK. (głosów za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się -1).
Przedyskutowano zasady powołania Rady Naukowej platformy, która będzie podejmować decyzje merytoryczne.

3. Przegłosowano przyjęcie 62 kandydatów w poczet członków PTK
Uchwała Nr 87/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia 62 nowych osób w poczet członków PTK (głosów za - 10 , przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

4.. Wpłynęły aplikacje firm farmaceutycznych o przyznanie tytułów Partnera i Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2012. Głosowania w tej sprawie odbędą się w czasie kolejnego posiedzenia ZG.
5. Prof. P. Hoffman poinformował o zgłoszonym projekcie wieloośrodkowego programu ONCOECHO, który sygnuje Sekcja Echokardiografii PTK. Pomysłodawcy postulują o przyznanie grantu PTK. W programie udział weźmie 9 ośrodków. Zgodnie z regulaminem przyznawania grantów projekt powinno ocenić dwóch recenzentów wybranych przez komisję składającą się z Prezesa PTK, Przewodniczącego Komisji Nauki i Grantów ZG PTK i Sekretarza PTK.
Uchwała Nr 89/2012/2011-2013 w sprawie powołania recenzentów grantu Oncoecho w osobach prof. M. Trusz-Gluzy i prof. H. Wysockiego. (głosów za - 9, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0).

6. Prof. R. Ochotny zaproponował wprowadzenie nowych zasad rozliczania podróży służbowych. Bez zmian ma pozostać zasada, że Sekcje i Asocjacje refundują koszta podróży ze swoich subkont, natomiast osoby będące członkami ZG PTK i Komisji Rewizyjnej PTK mogłyby korzystać z tanich połączeń lotniczych na trasach długości ok. 300 km, pod warunkiem porównywalności kosztów biletów lotniczych z kolejowymi
Uchwała Nr 88/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia nowych zasad rozliczania podróży służbowych. (głosów za - 10, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

7. Prof. P. Jankowski zreferował działania Komisji Promocji Zdrowia. Zakładane działania Komisji to standaryzacja programu profilaktyki realizowanego w Polsce oraz realizowanie programu interwencji wielodyscyplinowej w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Realizacja tych punktów programu odbywa się poprzez program wtórnej prewencji. Odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów zespołu, zostały podjęte pierwsze decyzje, przydzielone badania, kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu br. Inny cel działalności Komisji – ocena trendów realizacji wtórnej prewencji w codziennej praktyce lekarskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat - pierwsze wyniki były przedstawione na kongresie EuroPrevent, będą również pokazywane na Kongresie PTK. Kolejny cel – inicjacja, tworzenie i rozpowszechnianie we współpracy z Polskim Forum Profilaktyki (PFP) najnowszych wytycznych dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia – został również osiągnięty poprzez nowelizację wytycznych PFP dotyczących hipercholesterolemii, które zamieszczone są na stronie PFP.
Prof. Z. Kalarus zreferował działania Komisji Planowania i Rozwoju. Jej działalność jest ściśle związana z działalnością ZG PTK, a jednym z jej przejawów będzie spotkanie 16.05 br. z przewodniczącymi Sekcji i Asocjacji PTK, mające na celu uporządkowanie zasad działania w PTK tzn. przeniesienie standardów działań ZG PTK na Sekcje i Asocjacje Towarzystwa.

8. Następnie prof. G. Opolski poruszył bieżące sprawy dotyczące krajowego nadzoru kardiologicznego.
Kwesti specjalizacji z kardiologii, wydaje się już być rozstrzygnięta. Będą dwie możliwości: 5-letnia specjalizacja podstawowa oraz tryb modułowy, obejmujący przez pierwsze trzy lata choroby wewnętrzne i kolejne trzy – kardiologię. Drugą poruszaną sprawą była kwestia umiejętności. Unia Europejska będzie finansować 9 umiejętności z zakresu medycyny, przy czym z kardiologii będzie to rehabilitacja kardiologiczna. Zostało kilka dni na przedstawienie zespołu, który przygotuje program z tego zakresu.
W najbliższych dniach ukażą się ogłoszenia Polkardu dotyczące sal hybrydowych, elektroterapii, echokardiografów, sprzętu do rehabilitacji kardiologicznej i programów prewencyjnych. Ogłoszono konkursy na kontynuację programu WOBASZ i oceny umieralności sercowo-naczyniowej w Polsce na tle Europy.
Kontakty z NFZ i Ministerstwem Zdrowia - trwają konsultacje dotyczące procedur i świadczeń kardiologicznych szpitalnych i ambulatoryjnych. Wysłano uwagi do rozporządzenia Ministra Zdrowia, aby wprowadzić pakiety świadczeń w zakresie ambulatoryjnej diagnostyki nieinwazyjnej w zakresie choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca i niewydolności serca. Pojawiły się postulowane zmiany w zakresie kontroli pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami. Trwają również starania o rozliczanie zabiegów TAVI jako procedur kardiologicznych.

9. Podsumowano konferencje Kardiologii Polskiej i wybrano Komitet Organizacyjnego 76 Konferencji Wiosennej 2013 r. w Krakowie.
Uchwała Nr 90/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia składu komitetu organizacyjnego 76 Konferencji Wiosennej PTK/V Konferencji KP w osobach prof. K. Filipiaka, prof. Z. Kalarusa, prof. M. Olszowskiej i doc. P. Jankowskiego. (głosów za - 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2).
Prof. Stępińska przekazała pozytywne opinie środowiska kardiologicznego nt Konferencji Konsultanta Krajowego/PTK Kardiologia 2012. Zwróciła uwagę na zalety integracji środowiska lokalnego. Podjęto uchwałę o kontynuowaniu Konferencji w 2013.
Uchwała Nr 92/2012/2011-2013 w sprawie kontynuacji Konferencji Konsultanta Krajowego/PTK Kardiologia 2013 (głosów za - 10, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1).
Następnie prof. R. Ochotny przedstawił stan przygotowań do wrześniowego Kongresu PTK. Przygotowano część techniczną i układ sal, wydaje się, że Komitet Naukowy Kongresu zaproponował zbyt dużą liczbę sesji. Do 7.05.12 zarejestrowało się 1300 osób. Zaplanowano 7 sesji satelitarnych i sesje lunchowe.
Na koniec głos zabrał prof. W. Banasiak w sprawie przygotowań do Kongresu we Wrocławiu. 09.05.12 ma zostać rozstrzygnięty konkurs na organizatora Kongresu.

10. Wolne wnioski:
Przedyskutowano aktualnie prowadzone rejestry OZW w Polsce.
Podjęto Uchwałę Nr 93/2012/2011-2013 w sprawie wpisu do rejestru pracowni ambulatoryjnego monitorowania EKG doc. B. Średniawy. (głosów za - 10, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).
Następnie dyr. B. Lewandowska odczytała sprawozdanie prof. Michała Tendery z Walnego Zgromadzenia WHF, które odbyło się w dn. 20.04.12 w Dubaju, w trakcie Światowego Kongresu Kardiologii.
Prof. J. Stępińska podziękowała uczestnikom spotkania. Kolejne spotkanie ZG PTK odbędzie się 19.06.12.