Dzisiaj jest Środa 01.04.2020 09:09:46
Relacja z VII Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-13
Protokół z VII posiedzenia/III telekonferencji
Zarządu Głównego PTK kadencji 2011-2013
17 kwietnia 2012


Zarząd Główny PTK:
1. Prof. Janina Stępińska
2. Prof. Zbigniew Kalarus
3. Prof. Waldemar Banasiak
4. Prof. Adam Witkowski
5. Prof. Romuald Ochotny
6. Prof. Andrzej Bochenek
7. Prof. Andrzej Budaj
8. Prof. Stefan Grajek
9. Prof. Piotr Hoffman
10. Prof. Piotr Jankowski
11. Prof. Andrzej Kutarski
12. Doc. Maria Olszowska
13. Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Liczba członków: 13
Kworum: 7
Obecni: 9
Nieobecni: 4 (prof. W. Banasiak, prof. A. Bochenek, prof. S. Grajek,
prof. P. Hoffman)

Zaproszeni goście:
- Prof. Katarzyna Bieganowska


PROGRAM VII POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W KADENCJI
2011 - 2013/ III TELEKONFERENCJI
WARSZAWA - 17.04.2012 godz. 11:00 - 12:00

1. Otwarcie i przyjęcie programu VII Posiedzenia ZG PTK/III Telekonferencji – J. Stępińska
2. Grant nieograniczony firmy MSD – informacja z I spotkania zespołu opracowującego stanowisko w sprawie prewencji wtórnej – P. Jankowski
3. Umowa z Via Medica – J. Stępińska
• Udzielenie pełnomocnictwa Przewodniczącemu Komisji ds. Wytycznych lub osobie przez Niego wskazanej do podpisywania Zamówień wydawania Wytycznych, których wzór jest załącznikiem do umowy z VM;
4. Platforma edukacyjna – aktualny stan działań – J. Stępińska
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prof. P. Hoffmana na funkcję eksperta odpowiedzialnego za pierwszy projekt e-learningowy dot. niedomykalności mitralnej;
5. Informacja n/t zasad ujawniania konfliktu interesów przez ZG PTK- wynik pracy zespołu – A.Witkowski
6. Informacja dot. przygotowań do spotkania Rady Naukowej „Kardiologii Polskiej” w dn. 20.04.12 – B. Lewandowska
7. Kongresy, konferencje i imprezy PTK:
• 75 Wiosenna Konferencja PTK/ IV Konferencja „KP” – Warszawa, 21.04.12 –
A.Budaj
• XVI MK PTK, Poznań 20-22.09.12 – R. Ochotny
• Centralne Obchody Światowego Dnia Serca 2012 – Kraków, 30.09.12- M. Olszowska
• III Konferencja PTK-PTD, Warszawa, 23.11.12 – A. Witkowski
• 76 Wiosenna Konferencja PTK/ V Konferencja „KP” – uchwalenie składu KO, daty 20.04.13 i pełnomocnictwa dla KO – B. Lewandowska
8. Przedstawienie zarysu nowego wieloośrodkowego programu SEPTK - E. Płońska-Gościniak
9. Wolne wnioski:
10. Zakończenie obrad

Telekonferencja rozpoczęła się zreferowaniem przez prof. P. Jankowskiego spotkania w dniu 12.04 br. w siedzibie PTK w sprawie grantu firmy MSD, w którym wzięli udział zaproszeni eksperci. Omawiano obecną sytuację prewencji wtórnej ryzyka zgonu pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, po pomostowaniu aortalno-wieńcowym, ze stabilną chorobą wieńcową i w wieku podeszłym. Prace powinny zostać zakończone przed Kongresem PTK w Poznaniu.

Następnie prof. J. Stępińska omówiła aktualną sytuację współpracy z Wydawnictwem Via Medica w tym wydawania suplementów do Kardiologii Polskiej i zaproponowała udzielenie pełnomocnictwa prof. A. Budajowi do nadzorowania sposobu wydawania wytycznych.

Postanowienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa prof. A. Budajowi lub osobie przez niego wskazanej do podpisywania zamówień wydawania wytycznych, których wzór jest załącznikiem do umowy z Via Medica (głosów za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Nawiązując do współpracy z Via Medica prof. J. Stępińska wyjaśniła ponadto kwestię liczby stron jednego numeru Kardiologii Polskiej, co do której doszło do porozumienia – będzie to 116 stron, w tym spis treści i ogłoszenia PTK. Pozostałe ogłoszenia nie będą wliczane do objętości pisma.

Następnie prof. J. Stępińska zreferowała stan obecny przygotowań do uruchomienia platformy edukacyjnej. Odbyło się kolejne spotkanie z oferentami i ewaluatorem, przed 8 maja br. Komisja Konkursowa powinna już rozstrzygnąć kwestię wyboru firmy. Należy przygotowywać pierwszy program e-learningowy na wcześniej ustalony temat niedomykalności mitralnej. Na przewodniczącego grupy ekspertów w tej dziedzinie został wybrany drogą mailową prof. P. Hoffman.

W kolejnym punkcie prof. A. Witkowski przedstawił ustalenia dotyczące ujawniania konfliktu interesów. Pierwszą kwestię stanowi ujawnianie konfliktów przez wykładowców na kongresach i konferencjach PTK, do czego zobowiązuje zamieszczony 3 kwietnia br. komunikat na stronie PTK. Drugą kwestią jest długoterminowe ujawnianie konfliktów interesów przez członków ZG PTK. Ustalono, że oświadczenia dotyczące ostatnich dwóch lat będą składane w formie papierowej i deponowane w biurze PTK i ujawniane tylko na żądanie organów uprawnionych.

W kolejnym punkcie dyr. B. Lewandowska poinformowała o spotkaniu Rady Naukowej Kardiologii Polskiej w dniu 20 kwietnia o godz. 20:00.


Następnie prof. A. Budaj przedstawił stan przygotowań do Konferencji Wiosennej. Organizatorzy liczą, że opłata rejestracyjna przyniesie zysk rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przez internet zarejestrowało się ok. 100 uczestników, drugie tyle zgłosiły firmy. Liczy się, że 100-200 uczestników zgłosi się jeszcze w dniu Konferencji. Liczba ta jest jednak mniejsza niż się spodziewano, ponieważ w tym terminie odbywa się kilka innych sympozjów, poza tym jest także mniejsze sponsorowanie przez firmy.

Kolejno zabrał głos prof. R. Ochotny na temat przygotowań do Kongresu PTK w Poznaniu. Dostał zapewnienie, że remont budynku zostanie zakończony przed Kongresem, przedłużono płatność niższej kwoty opłaty rejestracyjnej, gdyż zachodzi konieczność sprawdzenia każdego członka PTK, czy rzeczywiści ta zniżka przysługuje. Zgłoszono 400 streszczeń. Prof. J. Stępińska zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia starań o grantodawców i możliwości wydłużenia terminów składania streszczeń. Należy również wytypować kogoś do współpracy z prof. P. Pruszczykiem w celu zapraszania gości zagranicznych.

Prof. M. Olszowska zreferowała stan przygotowań do obchodów Światowego Dnia Serca –trwają rozmowy z artystami, jest układany program. Nie ma jeszcze odpowiedzi z TVP 2.

Na temat Konferencji PTK-PTD wypowiedział się prof. A. Witkowski. Organizacją zajmie się wybrana w drodze konkursu, firma z Łodzi. Układany jest wstępny program konferencji.

Dyr. B. Lewandowska poprosiła o przegłosowanie składu Komitetu Organizacyjnego Wiosennej Konferencji PTK w Krakowie 20.04.2013.
Postanowienie w sprawie akceptacji Komitetu Organizacyjnego Wiosennej Konferencji 2013 w Krakowie w składzie prof. Z. Kalarusa, prof. K. Filipiaka, prof. M. Olszowskiej, prof. P. Jankowskiego (głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2).

Prof. J. Stępińska zwróciła uwagę na fakt, ze jeśli tegoroczna Konferencja Wiosenna i Kongres będą się cieszyć małym zainteresowaniem, to należy rozważyć rezygnację z Konferencji Wiosennej lub zmianę formuły Konferencji. Dlatego należy się wstrzymać z podpisywaniem umów wiążących finansowo dla PTK przynajmniej do następnego posiedzenia ZG PTK.

W kolejnym punkcie prof. E. Płońska przedstawiła zarys nowego programu wieloośrodkowego Sekcji Echokardiografii, określającego wpływ chemioterapii na wczesne powikłania sercowe oceniane nowoczesnymi metodami obrazowania. Dotychczas nie było takich prac. Zaplanowano włączenie 200 osób do obserwacji 2-letniej. Sekcja chce wystąpić o grant w wysokości 55 tys. zł.
Na tym zakończono telekonferencję.


Sekretarz PTKPrezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam WitkowskiProf. dr hab. med. Janina Stępińska