Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 05:05:29
Relacja z VI Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-13
Protokół z VI posiedzenia Zarządu Głównego PTK
w kadencji 2011-2013
13 marca 2012, godz. 11:00
Siedziba PTK: Warszawa, ul. Stawki 3a


Zarząd Główny PTK:
1. Prof. Janina Stępińska
2. Prof. Zbigniew Kalarus
3. Prof. Waldemar Banasiak
4. Prof. Adam Witkowski
5. Prof. Romuald Ochotny
6. Prof. Andrzej Bochenek
7. Prof. Andrzej Budaj
8. Prof. Stefan Grajek
9. Prof. Piotr Hoffman
10. Prof. Piotr Jankowski
11. Prof. Andrzej Kutarski
12. Doc. Maria Olszowska
13. Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Liczba członków: 13
Kworum: 7
Obecni: 11
Nieobecni: 2 (prof. Z. Kalarus, prof. R. Ochotny)

Zaproszeni goście:
1. Prof. Katarzyna Bieganowska
2. Mec. M. Łozowska
3. Dyr. Maria Boruń – Medtronic
4. Dyr. Jacek Pokorski – Medtronic
5. Dr med. Przemysław Mitkowski
6. Prezes Magdalena Władysiuk - CEESTAHC
7. Prof. Grzegorz Opolski
8. Doc. Marcin Grabowski


1. Prezes ZG PTK prof. J. Stępińska powitała zgromadzonych członków Zarządu i przedstawiła program obrad, który jednogłośnie zaakceptowano.

2. Dyr. B. Lewandowska poprosiła zebranych o zapoznanie się z wykazem kandydatów do przyjęcia w poczet członków PTK oraz osób ich wprowadzających. Podjęto jednomyślnie uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków.

3. Przeprowadzono głosowanie nad uzgodnionymi decyzjami podczas korespondencji mailowej i II Telekonferencji ZG PTK, dotyczącymi m.in. 75 Konferencji Wiosennej PTK, grantu firmy MSD na projekt naukowy dotyczący profilaktyki wtórnej, zmian w regulaminie pisma „Kardiologia Polska”, grantów wjazdowych na ACC, Kongresu PTK-PTD, powołania Komitetu Organizacyjnego XVII Kongresu PTK, ujawniania konfliktu interesów, popracia apelu Prezesów Towarzystw Lekarski w sprawie nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, poparcia kandydatury prof. M. Tendery do nagrody MZ, wyborze prof. P. Jankowskiego na Koordynatora ds. Prewencji do reprezentacji w ESC.

4. Prof. A. Witkowski przedstawił wyniki prac Komitetu Nominacyjnego PTK w sprawie przyznania Członkostwa Honorowego w roku 2012. Zgłoszono 2 kandydatów do tego tytułu: prof. Grzegorza Opolskiego i prof. Petra Widimskiego W wyniku głosowania podjęto uchwałę o rekomendacji obu kandydatur na WZ PTK.
5. Omówiono propozycję współpracy dotyczącą programu edukacyjnego, który PTK zamierza rozpocząć dzięki nieograniczonemu grantowi firmy Medtronic. Prof. J Stępińska przedstawiła ideę kursów – obejmowałyby 2-3 dziedziny. Istnieje potrzeba szkolenia kardiologów będących na różnym poziomie edukacji m.in. na temat postępowania z pacjentem z wszczepionym urządzeniem (rozrusznikiem, ICD). PTK proponowałoby program i wykładowców. Do końca roku jest planowanych 5-6 szkoleń jednodniowych, 2 kursy hemodynamiczne z użyciem symulatorów i kurs dla personelu średniego. Prof. A. Witkowski podkreślił, że organizacja takich kursów jest wypełnianiem celów statutowych PTK – dostarczaniem wiedzy, a jednocześnie możliwością zarobkowania. Prof. Stępińska przedstawiła plan różnicowania odpłatności za kurs pomiędzy członkami PTK płacącymi składki i niepłacącymi. Prof. A. Budaj zwrócił uwagą na rolę takich kursów w rzetelnej realizacji programu specjalizacji z kardiologii. Nierealne jest obecnie wykonanie wymaganej liczby zabiegów, a zastosowanie symulatorów umożliwi zbliżenie się do niej.

6. Doc. M. Grabowski wypowiedział się w sprawie aktualnego stanu działań dotyczących internetowej platformy edukacyjnej PTK. Przeprowadzono wnikliwą analizę ofert dzięki niezależnym ewaluatorom. Pytania szczegółowe ujawniły ewentualne mankamenty ofert i pozwoliły uzyskać dokładny obraz i ostateczny kształt umowy. Na razie nie podjęto jeszcze decyzji co do wyboru konkretnej oferty, gdyż potrzebne są jeszcze konsultacje bezpośrednie z oferentami. Pierwszy moduł szkoleniowy powinien zostać uruchomiony podczas Kongresu PTK w Poznaniu i będzie dotyczył zagadnienia niedomykalności mitralnej. Prof. J. Stępińska podkreśliła, że konieczne jest jak najszybsze spotkanie z potencjalnymi grantodawcami, aby dać im jednoznaczny sygnał, że stworzenie platformy stanowi główny cel PTK.

7. Granty PTK omówił prof. P. Hoffman. W ostatnim czasie wpłynęły kolejne dwa wnioski (prof. J. Kasprzak, doc. W. Wojakowski) o przyznanie grantu wyjazdowego na zjazd ACC Obydwa są odpowiednio umotywowane i kompletne. Członkowie ZG PTK podjęli uchwałę o przyznaniu 2 grantów wyjazdowych PTYK na kongres ACC.
Po zapoznaniu się z dokumentacją z dotychczasowych wyjazdów prof. P. Hoffman zastanawia się, czy dotychczasowe liberalne przyznawanie grantów przez PTK jest polityką słuszną, gdyż sytuacja finansowa Towarzystwa może ulec pogorszeniu. Ponieważ aplikacji na konferencje europejskie będzie przybywać, w związku z tym należałoby się zwrócić do Sekcji i Asocjacji o sponsorowanie swych członków. Należy wprowadzić termin rozliczenia pracy w postaci zapisu o przyjęciu do druku w rok po prezentacji ustnej czy plakatowej. Ponadto:
- został rozpoczęty konkurs na Grant Naukowy firmy Servier 2012 – została zamieszczona informacja na stronie PTK, w szpitalach są rozwieszone plakaty, zamieszczono też ogłoszenia w czasopismach kardiologicznych;
- natomiast nie ma na razie potwierdzenia przyznania na ten rok Grantu Naukowego firmy Adamed na konkurs dla badaczy z dziedziny kardiologii eksperymentalnej.
Na wniosek dyr. B. Lewandowskiej zaakceptowani następujący zapis w regulaminie konkursu na najlepszy abstrakt na Kongresie PTK: „Nominowane prace zostaną zaprezentowane na sesjach prac nominowanych do nagrody PTK w dniu otwarcia Kongresu. Po zakończeniu sesji trzyosobowe jury nagrodzi po jednej najlepszej pracy z zakresu badań podstawowych i najlepszej pracy z zakresu badań klinicznych”.

8. Prof. P. Jankowski omówił kwestię grantu nieograniczonego firmy MSD na opracowanie stanowiska w sprawie prewencji wtórnej. Pomysł ewaluacji różnych form interwencji i opracowanie różnych form postępowania z pacjentami z chorobą wieńcową w warunkach polskich jest dobry. Założenie to analiza sytuacji w Polsce z perspektywy klinicznej, epidemiologicznej i finansowej – problemy i bariery oraz propozycja stworzenia programu modelowego postępowania z pacjentami z chorobą wieńcową. W skład zespołu weszliby klinicyści, epidemiolodzy, farmakolodzy, farmakoekonomiści i co najmniej jeden ekspert od systemu opieki zdrowotnej. Prof. Stępińska dodała, że swój akces potwierdzili już członkowie Komisji ds. Prewencji PTK i prof. G. Opolski. Ze strony ZG PTK zgłosili się prof. J. Stępińska, prof. S. Grajek, prof. M. Olszowska i prof. A. Bochenek. Być może dołączy też dr M. Niewada, farmakoekonomista. Prof. Grajek przytoczył dane dotyczące rosnącej z czasem śmiertelności pacjentów po zawale serca, które wskazują jednoznacznie na potrzebę uruchomienia w Polsce takiego programu. Prof. P. Jankowski szacuje, że w ciągu 4 tygodni rozpocznie pracę wraz z zespołem ekspertów i spróbują stworzyć dokument przed Kongresem PTK.

9. Dyr. B. Lewandowska poddała pod głosowanie wniosek doc. M. Lesiaka w sprawie przyznania certyfikatu dla lekarza pracowni EKG z zakresu ambulatoryjnego monitorowania EKG prof. R. Ochotnemu. Wniosek zaakceptowano jednomyślnie.

10. Dr P. Mitkowski złożył raport dotyczący Union of European Medical Specialists (UEMS) - Cardiology Section, której przewodniczącym jest obecnie doc. R. Krajewski. Geneza tej organizacji sięga dyrektywy Unii Europejskiej z 1993 r. dotyczącej zobowiązania państw członkowskich do wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów i kwalifikacji związanych z medycyną. UEMS reprezentuje specjalistów z różnych dziedzin medycyny, lekarze bez specjalizacji nie mają swoich reprezentantów na poziomie europejskim. Zrzesza kraje UE i EFTA Głównym zadaniem jest normalizacja nauczania dla uzyskania najwyższego poziomu opieki medycznej. W tym roku będzie organizowana wspólna sesja ESC i UEMS. Prof. W. Banasiak i prof. A. Bochenek wyrazili wątpliwości co do współpracy PTK z UEMS wyrażając zdanie, że należy zacieśniać współpracę z ESC, a cele UEMS są niejasne poza nakazem płacenia składek. Prof. J. Stępińska zaproponowała wystosowanie pisma PTK na razie nie może podjąć współpracy z UEMS.

11. Prof. J. Stępińska omówiła zasady ujawniania konfliktu interesów. Po pierwsze, w przypadku wystąpień na kongresach i konferencjach jako członek ZG PTK, jak również jeśli chodzi o wszystkich wykładowców na konferencjach PTK, należy ujawnić potencjalny konflikt interesów z ostatnich dwóch lat, dotyczący tego wykładu. Obowiązkowa będzie też deklaracja o braku takiego konfliktu. Formą tej deklaracji byłoby wyświetlenie przez 5-10 sekund standardowego slajdu, który jest przygotowany i będzie umieszczony na stronie internetowej. Uchwałę w tej sprawie członkowie ZG PTK podjęli jednomyślnie.
Drugą kwestią jest ujawnianie konfliktu interesów przez członków ZG PTK. Prof. Stępińska zaproponowała stworzenie w bazie PTK dodatkowej rubryki dla członków ZG PTK, w której te konflikty byłyby wpisane. Informacje te nie byłyby dostępne dla osób z zewnątrz, na stronie PTK pojawiłaby się jedynie informacja, że członkowie ZG PTK takie konflikty ujawnili i w razie potrzeby są dostępne do wglądu. Należy ustalić kto (Prezydium, ZG PTK) i w jakich sytuacjach będzie mógł to ujawnić. Komisja złożona z prof. A. Budaja, prof. A. Witkowskiego i mec. M. Łozowskiej opracuje standardowy druk do wpisywania konfliktów.

12. Konsultant Krajowy ds. Kardiologii prof. G. Opolski przedstawił bieżące sprawy:
a) Ukazał się zmodyfikowany katalog szpitalnych świadczeń gwarantowanych;
b) Wspólnie z prof. Stępińską prof. Opolski opiniował w sprawie zarządzenia dotyczącego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zgłoszono wiele uwag, podkreślono znaczenie opieki ambulatoryjnej, mogącej zmniejszyć liczbę hospitalizacji, zaproponowano wprowadzenie pakietów świadczeń kompleksowej diagnostyki nieinwazyjnej choroby wieńcowej, podniesienie wyceny świadczeń z zakresu diagnostyki zaburzeń rytmu serca. Ujęto propozycję prof. E. Płońskiej-Gościniak dotyczącą wykonywania echa obciążeniowego przez kardiologa lub kardiologa dziecięcego;
c) Spotkanie w sprawie POLKARDU, w którym uczestniczyli bezpośrednio zainteresowani w celu wyboru programów prewencyjnych do zrealizowania w tym roku. Zgłoszono propozycje 6-7 programów;
d) Spotkanie z prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych z udziałem Prezesa PTK – przedstawiono zagadnienia nie cierpiące zwłoki dla polskiej kardiologii – biwalirudynę, zamknięcie uszka lewego przedsionka, mitraclip, hipotermię, omówiono listę leków w celu rozszerzenia wskazań do refundacji poza obecnie zarejestrowanymi. Nowe doustne antykoagulanty – spotkały się z negatywną opinią Rady Przejrzystości, teraz oczekuje się na decyzje prezesa. Być może będzie można korzystać z tych leków w zawężonym zakresie.

13. Dyr. B. Lewandowska przedstawiła w imieniu prof. K. Filipiaka raport z bieżących działań „Kardiologii Polskiej”:
a) w piątek 20.04.2012 odbędzie się 2-godzinne spotkanie Rady Naukowej pisma, nowych redaktorów działów z członkami Zarządu Głównego PTK. Spotkanie będzie poświęcone będzie dyskusji nad przyszłością pisma i kierunkami jego dalszego rozwoju.
b) do „Kardiologii Polskiej” napływa dużo prac oryginalnych i opisów przypadków; prace oryginalne oczekują ok. 6 miesięcy na publikację po ostatecznej akceptacji, w przypadku opisów przypadków czas ten wynosi ok. 12 miesięcy, zaakceptowane prace poglądowe czekają na publikacje blisko 9 miesięcy.

14. Prof.J. Stępińska przedstawiła następujące informacje:
a) Konferencja Kardiologia 2012 – odbyło się 6 konferencji, formuła się sprawdza, spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, jest czas na dyskusje z konsultantem wojewódzkim, ordynatorami, przedstawicielami lokalnych Oddziałów PTK.
b) Wakacyjna Akademia Kardiologii dla dziennikarzy – odbędzie się 8-9.05.12
c) Polskie wydanie European Cookbook – wydawca zgodził się przekazać dla PTK 2,00 zł. od egzemplarza poza obiecanymi 20 tys. zł.
d) Spotkanie z przewodniczącymi Sekcji i Komisji. Przewodniczący Komisji zostaną zaproszeni na posiedzenia majowe i czerwcowe w celu sprawozdania swojej działalności jeszcze przed wakacjami.
e) ESC zwróciło się z zaproszeniem na Charity Dinner dedykowany fundacji European Heart for Children – ZG PTK postanowił partycypować w tym roku w tym przedsięwzięciu.
f) Wybory prezesa World Heart Federation – odbędą się 20.04.12 w Dubaju. PTK wsparło kandydaturę prof. Yusufa, głos w imieniu PTK odda prof. Tendera.
g) List od prof. T. Zdrojewskiego z prośbą o współorganizowanie z PAN „Wykładu Roku 2012” prof. T. Jorgensena 2.07.2012. członkowie ZG PTK jednomyślnie podjęli uchwałę popierającą współorganizowanie i współfinansowanie wykładu.

15. Następny punkt obrad dotyczył kongresów, konferencji i imprez organizowanych przez PTK.
Prof. A. Budaj zreferował przygotowania do 75. Wiosennej Konferencji PTK/IV Konferencji KP.
W imieniu prof. R. Ochotnego dyr. B. Lewandowska przedstawiła przygotowania do XVI Międzynarodowego Kongresu PTK 20-22.09.2012 w Poznaniu.
Prof. A. Witkowski przedstawił przygotowania do III Konferencji PTK-PTD 23.11.2012.
Prof. M. Olszowska zreferowała przygotowania do Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca 2012 w Krakowie 30.09.2012.
Jako miejsce do organizacji Wiosennej Konferencji w 2013 r. prof. Stępińska zaproponowała Kraków we współpracy ośrodków prof. M. Olszowskiej i prof. Piotra Jankowskiego.
Światowy Dzień Serca w 2013 – prof. Stępińska zwróciła się do prof. Kutarskiego o sprawdzenia możliwości zorganizowania Centralnych Obchodów ŚDS w 2012 r. w Lublinie.

16. Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC p. M. Władysiuk wystąpiła z prośbą do PTK o patronat programu wtórnej profilaktyki pacjentów po przebytym OZW. Stowarzyszenie stworzyło modelowe programy zdrowotne jako materiał wyjściowy dla samorządów do tworzenia prawidłowo skonstruowanych programów dla zdrowia publicznego.
W toku dyskusji wysunięto zarzuty, że PTK udziela logo, jeśli zna szczegóły merytoryczne. Chodzi o modelowy program, który nie ma żadnej ewidencji naukowej co do skuteczności, co podniósł prof. P. Jankowski. Prof. J. Stępińska zaproponowała przedyskutowanie sprawy udzielenia patronatu PTK w Komisji ds. Prewencji.

17. Prof. E. Płońska-Gościniak przedstawiła sprawozdanie z zebrania Zarządu Europejskiej Asocjacji Echokardiografii. Uchwalono nową konstytucję, połączono echokardiografię z innymi technikami obrazowania.

18. Prof. E. Płońska-Gościniak przedstawiła zarys nowego wieloośrodkowego programu Onko-Echo, badającego wpływ chemioterapii niektórych nowotworów na występowanie wczesnych powikłań. Umożliwi wczesne wykrywanie i możliwości leczenia oraz ocenę nowych leków i wprowadzenie nowych parametrów echokardiograficznych, dzięki nowym aparatom.

19. Dyr. B. Lewandowską przedstawiła prośbę Komitetu Organizacyjnego XXVI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej o patronat PTK, którego PTK tradycyjnie udzielało. Czlonkowie ZG PTK podjeli uchwałę o udzieleniu patronatu.


Sekretarz PTKPrezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam WitkowskiProf. dr hab. med. Janina Stępińska