Dzisiaj jest Środa 01.04.2020 11:07:44
Relacja z V Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-13
Protokół z V Posiedzenia Zarządu Głównego PTK/ II Telekonferencji
w kadencji 2011-2013
14 lutego 2012, godz. 11:00


Zarząd Główny PTK:
1.Prof. Janina Stępińska
2.Prof. Zbigniew Kalarus
3.Prof. Waldemar Banasiak
4.Prof. Adam Witkowski
5.Prof. Romuald Ochotny
6.Prof. Andrzej Bochenek
7.Prof. Andrzej Budaj
8.Prof. Stefan Grajek
9.Prof. Piotr Hoffman
10.Prof. Piotr Jankowski
11.Prof. Andrzej Kutarski
12.Doc. Maria Olszowska
13.Prof. Edyta Płońska-Gościniak

Liczba członków: 13
Kworum: 7
Obecni: 10
Nieobecni: 3 (prof. A. Bochenek, prof. S. Grajek, prof. A. Kutarski)

Ad 1.
Prof. J. Stępińska i dyr. B. Lewandowska przywitały członków ZG PTK, po czym rozpoczęto obrady.

Ad 2.
Prof. A. Budaj zreferował aktualny stan przygotowań do Konferencji Kardiologii Polskiej. Przygotowania te nabierają tempa, z racji zbliżającego się terminu (21.04.12). Przewidywane jest spotkanie ZG PTK z Radą Naukową Kardiologii Polskiej w przeddzień Konferencji w siedzibie PTK. Otwarto już rejestrację internetową uczestników, na stronie KP znajduje się również informacja o programie. Podpisano już kilka umów, umowa z firmą casusBTL, głównym organizatorem została już wynegocjowana i jest gotowa do podpisania. Nowym i głównym problemem, z którym borykają się organizatorzy, jest problem z pozyskiwaniem sponsorów, gdyż dotychczasowi grantodawcy znajdują się obecnie w niepewnej sytuacji ekonomicznej, kilka firm niestety odmówiło w tym roku współpracy. Planowane jest pozyskanie uczestników ze środowisk lekarzy rodzinnych, ginekologów i chirurgów naczyniowych – dystrybucja informacji i zaproszeń w tych środowiskach medycznych już się rozpoczęła.
Prof. J. Stępińska poprosiła o przygotowanie informacji o Konferencji, którą zaproponuje do umieszczenia na stronach innym towarzystwom naukowym. Podkreśliła ważność tematu, gdyż sprawa Konferencji będzie miała wpływ na dalsze działania PTK.

Ad 3.
Kolejny punkt telekonferencji obejmował grant nieograniczony firmy MSD, dotyczący profilaktyki wtórnej. Materiały zawierające projekt grantu i opinię prof. P. Jankowskiego członkowie ZG PTK otrzymali do zapoznania się.
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia wystąpić do MSD o grant nieograniczony na realizacje projektu dotyczącego profilaktyki wtórnej” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Ad 4.
Następnym punktem programu były propozycje zmian regulaminu Kardiologii Polskiej, zgłoszone przez Redaktora Naczelnego pisma prof. K.J. Filipiaka. Wobec braku uwag do dokumentu postanowiono na marcowym posiedzeniu podjąć uchwały w brzmieniu:
- „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia przyjąć
zmiany regulaminu Kardiologii Polskiej w zakresie proponowanym przez Redaktora Naczelnego prof. Filipiaka” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0).
- „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia rozszerzyć Radę Naukową Kardiologii Polskiej o nowych członków zgłoszonych przez Redaktora Naczelnego, a będących przewodniczącymi Asocjacji i Sekcji – prof. Dariusza Dudka, prof. Krzysztofa Wranicza, dr Przemysława Mitkowskiego, prof. Edytę Płońską-Gościniak, prof. Zbigniewa Kalarusa i prof. Piotra Kułakowskiego” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Ad 5.
Prof. J. Stępińska powiedziała, że umowa z Via Medica nie jest jeszcze podpisana, jednak Prezes Popaszkiewicz nie zgłaszał żadnych uwag, więc ZG PTK zostanie niezwłocznie o podpisaniu umowy poinformowany.

Ad 6.
Kolejny punkt obrad dotyczył grantów wyjazdowych na Scientific Session of the American Collage of Cardiology zreferował prof. P. Hoffman Przewodniczący Komisji Nauki I Grantów ZG PTK. Do Biura PTK wpłynęło 6 aplikacji o grant: dr M. Tomali (Kraków), prof. D. Kosiora (Warszawa), dr med. R. Młynarskiego (Katowice), dr M. Krupińskiego (Kraków), dr K. Miszalskiego-Jamki (Kraków) i dr med. M. Ambroziaka. Wszyscy kandydaci spełniają wymogi regulaminowe. Prof. J. Stępińska stwierdziła, że łączny koszt tych grantów wyniesie 36 tys. zł., i że należy się spodziewać wielu przyjętych prac na Kongres ESC w Monachium w tym roku, w związku z tym należy zastanowić się nad sposobem rozliczania tych grantów przez grantobiorców. Następnie ZG PTK postanowił na marcowym posiedzeniu podjąć uchwałę w brzmieniu:
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia przyznać grant wyjazdowy na ACC: dr M.Tomali (Kraków), prof. D. Kosiorowi (Warszawa), dr med. R. Młynarskiemu (Katowice), dr M. Krupińskiemu (Kraków), dr K. Miszalskiemu-Jamce (Kraków) i dr M. Ambroziakowi” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Ad 7.
Następny punkt dotyczył ustalenia składu Komitetu Naukowego Kongresu PTK-PTD. Prof. J. Stępińska zaproponowała wszystkich członków ZG PTK oraz prof. Z. Gąsiora i prof. L. Polońskiego.
Uchwała:„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia zatwierdzić skład Komitetu Naukowego Kongresu PTK-PTD w osobach członków ZG PTK, prof. Z. Gąsiora i prof. L. Polońskiego” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0).

Ad 8. 9. 10.
Następnie dyr. Lewandowska przedstawiła wnioski, które wpłynęły do PTK:
a)Wniosek Sekcji Wad Zastawkowych Serca o udzielenie pożyczki w wysokości 6000 zł., na poczet wynajmu sali konferencyjnej na konferencję Sekcji w dniu 09.06.12 w Katowicach, poświęconej kardiomiopatiom zastawkowym.
ZG PTK postanowił na marcowym posiedzeniu podjąć uchwałę w brzmieniu:
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia udzielić pożyczki w wysokości 6000 zł. na poczet działań związanych z organizacją konferencji Sekcji Wad Zastawkowych Serca” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0)
b) Wniosek dr med. Zymlińskiego w imieniu prof. W. Banasiaka o akceptację składu Komitetu Organizacyjnego XVII Międzynarodowego Kongresu PTK we Wrocławiu w terminie 26-29.09.2013. ZG PTK postanowił na marcowym posiedzeniu podjąć następujące uchwały, w brzmieniu:
- „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia powołać skład Komitetu Organizacyjnego XVII Międzynarodowego Kongresu PTK we Wrocławiu 26-29.09.2013 w osobach: prof. W. Banasiak, prof. P. Ponikowski, doc. E. Jankowska, dr med. Zymliński” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).
- „Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia
udzielić pełnomocnictwa łącznego dla Komitetu Organizacyjnego XVII MK PTK do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, a w szczególności do zawierania, zmieniania i rozwiązywania umów dotyczących organizacji Kongresu, przy czym do skutecznego działania pełnomocników łącznych wystarczy działanie łączne 2 z 4 wyżej wymienionych pełnomocników” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).
c) Wniosek Komisji Wytycznych i Szkoleń PTK o utrzymanie współpracy z p. Aleksandrą Mensfeld, która od wielu lat pomaga Komisji w naliczaniu punktów edukacyjnych PTK.

Ad 11.
Następnie prof. J. Stępińska poinformowała o konferencji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, na temat ujawniania konfliktów interesów. Zaproponowała, aby wszyscy wykładowcy na konferencjach i kongresach PTK ujawniali swoje konflikty interesów z okresu ostatnich 2 lat, czyli: przyjmowanie honorariów za wykłady, konsultacje dla firm farmaceutycznych i sprzętowych, granty naukowe i udziały w firmach. ZG PTK postanowił na marcowym posiedzeniu podjąć uchwałę w brzmieniu:
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”), postanawia wprowadzić obowiązek ujawniania konfliktów interesów z ostatnich 2 lat przez wykładowców na kongresach i konferencjach PTK” (głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0). Dalsza dyskusja nt ujawnienia konfliktu interesów członków Zarządu Głównego PTK zaplanowane jest na marzec 2012.

Ad 12.
W kolejnym punkcie prof. Stępińska poinformowała o dwóch wspólnych konferencjach Konsultanta Krajowego i PTK „Kardiologia 2012”, które odbyły się w Warszawie i Szczecinie i cieszyły się dużym powodzeniem, co zdecydowanie przyczyni się do integracji środowiska kardiologicznego.

Ad 13.
Następny punkt dotyczył postępów w przygotowaniu szkoleń na symulatorach. Przygotowywany jest projekt dzięki nieograniczonemu grantowi firmy Medtronic. Na koniec kursu, po zaliczeniu testowym, uczestnicy otrzymają certyfikat PTK. Kursy będą obejmować szkolenia na symulatorach do kardiologii inwazyjnej i interwencyjnej oraz kwalifikację, kontrolę i leczenie powikłań, jeśli chodzi o urządzenia wszczepialne. Zakres kursów z kardiologii inwazyjnej i interwencyjnej ma opracować prof. A. Witkowski. Prof. A. Witkowski powiedział, że program, dotyczący 3 różnych zakresów szkoleń, został już opracowany i przesłany do firmy Medtronic z prośbą o rozważenie możliwości realizacji.

Ad 14.
W kolejnym punkcie prof. J. Stępińska poruszyła możliwość współorganizowania konferencji z innymi towarzystwami naukowymi. Ostatnio wpłynęły propozycje z Towarzystw Ginekologicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej. Zdaniem prof. Stępińskiej PTK może delegować na te konferencje ekspertów, ale organizować jedynie priorytetowe dla PTK konferencje. Uczestnicy telekonferencji jednomyślnie zaakceptowali tą propozycję.

Ad 15.
Ostatni punkt obrad dotyczył Książki Kucharskiej ESC (European Cookbook) która w Polsce będzie wydana również z logo PTK.

Ad. 17.
Prezes PTK, prof. Stępińska podziękowała uczestnikom telekonferencji i zakończyła obrady.


Sekretarz PTKPrezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam WitkowskiProf. dr hab. med. Janina Stępińska
 
Pobierz załączniki (1):