Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 03:50:34
Relacja z XIII Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
PROTOKÓŁ Z XIII POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
W KADENCJI 2011 - 2013
Warszawa 12.02.2013 godz. 11:00, siedziba PTK

Pani Prezes J. Stępińska powitała wszystkich przybyłych i otworzyła posiedzenie ZG PTK.
Przyjęto protokół z XII posiedzenia ZG PTK z dnia 11.12.2012 r.
Pani dyr. B. Lewandowska przedstawiła obecnym listę 70 kandydatów do przyjęcia w poczet członków PTK. Poprosiła również o przegłosowanie skreślenia 14 osób z listy członków PTK, które zadeklarowały odejście z Towarzystwa bez uregulowania zaległych składek członkowskich. Przypomniała, że o ponowne członkostwo będą mogły się ubiegać dopiero po uregulowaniu tych kwot. Podjęto stosowne uchwały.
Następnie pani B. Lewandowska przeprowadziła głosowanie nad postanowieniem podjętym drogą korespondencji mailowej, dotyczącym akceptacji rekomendowania w imieniu PTK „Wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym u osób w wieku podeszłym”.
Udzielono patronat PTK XXVII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej, której tradycyjnie patronuje PTK (uchwała).
Następnie głos zabrała pani Joanna Michałek przedstawiając sytuację finansową PTK. Poinformowała, że dopiero przystąpiono do weryfikacji kont, dlatego prezentowane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, nie mniej jednak obecna sytaucaja finansowa Towarzystwa jest zadowalająca. Prof. J. Stępińska przedstawiła strategię mającą na celu utrzymanie dobrej kondycji finansowej Towarzystwa.
Następnie prof. Ochotny przedstawił prezentację na temat sprawozdania finansowego XVI Kongresu PTK. Zwrócił uwagę na mniejsze zainteresowanie firm wynajmem powierzchni wystawienniczych, wykupiono natomiast więcej sesji śniadaniowo-lunchowych. Sprawozdanie zostało przyjęte (uchwała).
Przgłosowano Wniosku przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu o przekazanie 30% zysku (uchwała).
Przegłosowano wniosek prof. Banasiaka o udzielenie pożyczki na wynajem obiektu konferencyjnego na XVII Kongres PTK we Wrocławiu (uchwała). Obie konferencje przyniosły straty. PTK podjęło wcześniej uchwałę o nie organizowaniu w przyszłości Konferencji PTK-PTD.
Następnie głos zabrała pani Michałek, przedstawiając rozliczenie finansowe konferencji PTK-PTD oraz konferencji Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK. Natomiast Konferenscje Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej będa wspierane przez PTK.
Pani Lewandowska przedstawiła prośbę o przesunięcie na konto Oddziału Krakowskiego zysku z Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w 2012 (uchwała).
Podjęto uchwałę o przyznanie podwyżki wynagrodzenia otrzymywanego za pracę przy naliczaniu punktów edukacyjnych PTK, w ramachpomocy Komisji Wytycznych i Szkolenia ZG PTK.
Pani Lewandowska przedstawiła zasady ubiegania się o członkostwo w Zarządzie Głównym w kadencji 2013-2015. W myśl zasady, że można pełnić funkcje w ZG PTK przez 2 kolejne kadencje. Poprzez poparcie Sekcji do Zarządu poza Walnym Zgromadzeniem PTK może wejść 4 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów. W myśl pierwszej, tradycyjnej ordynacji wyborczej zarówno Zarząd, jak i Oddziały i Sekcje mogą zgłaszać po 3 kandydatów do każdej struktury, której skład wybiera Walne Zgromadzenie PTK. Do Komisji Wyborczej wnioski muszą wpłynąć najpóźniej na dwa tygodnie przed Kongresem. Każdy kandydat musi podpisać oświadczenie woli, gdzie zamieszcza się krótki fragment cv i zgodę na pracę w pełnej kadencji w strukturze, do której ubiega się być wybranym. ZG PTK powinien podjąć decyzję czyją kandydaturę zgłosi do Zarządu Głównego kolejnej kadencji.
Przedyskutowano przygotowaną opinię na temat dabigatranu. Warunki formalne dotyczące podania konfliktu interesów zostały spełnione. Wersja ostateczna zostanie przesłana drogą mailową i w ten sam sposób przegłosowana.
Kolejny punkt posiedzenia dotyczył rejestrów ESC, które zwróciło się w sprawie nowych i kontynuacji dawnych. Prof. Stępińska poinformowała o propozycji dalszego działania rejestru niewydolności serca, prowadzonego przez prof. J. Drożdża. Ponieważ jest on prowadzony wzorowo, pani Prezes prosi o nieprzekazywanie go kolejnym Przewodniczącym Sekcji, tylko powierzenie go w następnej kadencji również prof. Drożdżowi (uchwała).
Następnie prof. Stępińska zaproponowała panią prof. Annę Fijałkowską jako koordynatorkę Rejestru Kardiomiopatii Połogowej (uchwała) oraz prof. Hanny Szwed do prowadzenia Rejestru Stabilnej Choroby Wieńcowej (uchwała).
Prof. Beata Średniawa Przewodnicząca-Elekt Sekcji ITKiR przedstawicielem PTK do działań w Acute Cardiac Care Association na okres dwóch lat.
Sprawa przyznawania certyfikatów Sekcji Rytmu Serca została odłożona do kolejnego posiedzenia ZG PTK, na którym będzie obecny prof. Kutarski i doc. Mitkowski. jako zaproszony gość. Prof. Stępińska zaproponuje skrócenie okresu, na jaki jest przyznawany certyfikat. Dziesięć lat wydaje się czasem zbyt długim przy tym tempie rozwoju technik. Prof. Hoffman zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia certyfikatów różnych Sekcji w pewnych zakresach, takich jak odpłatność, czas obowiązywania, sprawy supervisora.
Pani mec. Łozowska uczuliła zebranych na przestrzeganie zasad tworzenia baz danych. Nie można tworzyć żadnej dodatkowej bazy danych z danymi wrażliwymi bez porozumienia się z firmą GBBSoft, bo wtedy ZG PTK ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Prof. Stępińska zaproponowała, by Komisja ds. Informatyki zapanowała nad tą logistyką.
Prof. Hoffman przedstawił 3 wnioski, które wpłynęły: od prof. Kasprzaka, doc. Lipca i dr Hrynkiewicz-Szymańskiej o przyznanie grantów wyjazdowych na ACC. Wszystkie aplikacje spełniły wymogi formalne; podjęto uchwałę.
Następnie prof. Stępińska poinformowała o inicjatywie prof. M. Zembali, który chce zorganizować rejs Daru Młodzieży do Amsterdamu na Kongres ESC jako podziękowanie Holendrom za leczenie 426 polskich dzieci w latach 1981-1992. Statkiem mieliby popłynąć młodzi kardiolodzy i kardiochirurdzy.
Prof. Opolski w imieniu Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii przedstawił informację dotyczącą stanu opiniowania świadczeń kardiologicznych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych oraz realizacji programu POLKARD w 2013 roku. Na przełomie roku nastąpiło wyraźne przyspieszenie prac Agencji Oceny Technologii Medycznych nad opiniowaniem świadczeń kardiologicznych przez. Pozytywne rekomendacje uzyskały kolejno biwalirudyna, hipotermia i zamykanie uszka lewego przedsionka. W marcu ma być rozpatrywana procedura implantacji Mitraclipu. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia przygotowywane są wymagania dotyczące wykonywania tych świadczeń, a następnie zostaną one przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia celem umieszczenia ich w katalogu świadczeń gwarantowanych. Środki przeznaczone w tym roku na POLKARD to około 15 mln. Jest to o około 7 mln mniej w porównaniu do 2012 roku. Należy podkreślić, że jest to suma przeznaczona na kardiologię, kardiologię dziecięcą, kardiochirurgię, neurologię, chirurgię naczyniową, angiologię i choroby wewnętrzne. Plany, które przedstawiliśmy pod koniec 2012 roku, obejmowały między innymi: sale hybrydowe, zestawy do usuwania elektrod, zestawy do ablacji i echokardiografy oraz finansowanie dwóch programów w ramach innowacyjnych technik kardiologii inwazyjnej: Mitraclip i denerwację nerkową. Zgodnie z przyjętym algorytmem podziału środków na spotkaniu Podsekretarza MZ Igora Radziewicza-Winnickiego z konsultantami krajowymi reprezentującymi dziedziny biorące udział w programie, na kardiologię (w tym kardiologię dziecięcą) ma być przeznaczone 40% tegorocznego budżetu programu POLKARD. W ciągu miesiąca powinny zapaść ostateczne decyzje, co do wyboru zadań w zakresie kardiologii, które będą zrealizowane w 2013 roku.

Następnie głos zabrał prof. Jankowski przedstawiając wniosek prof. Brydak i prof. A. Ciszewskiego o poparcie PTK dla strategii walki z grypą, wyrażonej w dokumentach: „Studium nt. Kosztów Grypy” i „Narodowa Strategia Zwalczania Grypy”. Raport jest firmowany przez Państwowy Zakład Higieny. PTK udzieliło poparcie Strategii (uchwała).
Przedstawiciel firmy Philips pan Karol Piekutowski, pan Marek Dąbrowski, ratownik medyczny z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. przedstawili projekt kampanii społecznej wspierającej programy dostępu do wczesnej defibrylacji. Akcja ma zachęcić społeczeństwo do podejmowania działań ratowniczych poprzez sięgnięcie po defibrylator. Byłaby to kampania pozytywna, pokazująca ludziom, co się stanie, jeśli uda się przeprowadzić zabiegi ratujące życie. Autorzy chcą pokazać szczęśliwe historie opowiedziane z punktu widzenia ludzi uratowanych defibrylatorem. Tytuł akcji to „Naładowani”, czyli naładowani pozytywną energią do życia i energią defibrylatora. Dzięki akcji autorzy chcą się przyczynić do zwiększania wiedzy, nabrania odwagi przez społeczeństwo i stworzenia grupy ludzi uratowanych dzięki defibrylatorom. Chcą formalnie oddać ten pomysł PTK i współpracować przy tworzeniu kampanii, gdyż warto budować takie projekty z silną marką. PTK jest też najbliżej osób uratowanych. Na spotkaniu w mniejszym gronie będzie można ustalić szczegółowy podział ról. Prof. Stępińska uznała, że pomysł jest wart współpracy i zaproponowała kolejne spotkanie w tej sprawie.
Przygotowanie do 76 Wiosennej Konferencji, Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w Lublinie i Kongres we Wrocławiu postępują planowo.
XVIII Kongres w Poznaniu odbędzie się w dniach 18-20.09.2014; przegłosowano skład Komitetu Organizacyjnego i udzieleno mu pełnomocnictwa.
Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja nad patronatem PTK dla kursu „Fizyczne Podstawy Kardiologii”, na którą został zaproszony pomysłodawca kursu dr Teodor Buchner. Kurs miałby pokazać lekarzom, którzy stają przez problemem interpretacji wyników diagnostycznych, teorie, które się pod tą diagnostyka kryją. Najwięcej problemów stwarza zapis EKG i ultrasonografia. Zdecydowano, żeby ewentualny patronat SENiT PTK..
W ramach Wolnych Wniosków pani prof. Stępińska zaproponowała kandydaturę prof. Adama Torbickiego na Członka Honorowego PTK.

Na tym Pani Prezes zakończyła posiedzenie i podziękowała uczestnikom.

Sekretarz PTK Prezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam Witkowski Prof. dr hab. med. Janina Stępińska