Dzisiaj jest Środa 01.04.2020 09:03:36
Relacja z XII Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
PROTOKÓŁ Z XII POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
W KADENCJI 2011 - 2013
Warszawa 11.12.2012 godz. 10:30, siedziba PTK

Liczba członków ZG PTK: 13
Kworum: 7
Obecni: 9
Nieobecni: 4


Prezes PTK prof. J. Stępińska powitała zebranych i otworzyła posiedzenie ZG PTK. Przegłosowano przyjęcie w poczet członków PTK 61 kandydatów.

Następnie głos zabrał prof. D. Dudek, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, przedstawiając projekt zmian zasad akredytacji PTK Pracowni Hemodynamicznych i lekarzy tam pracujących. Od 01.01.2013 r. każdy lekarz dostanie nowy certyfikat. Zasady przyznawania certyfikatów będą wymagać wykonania 300 koronarografii dla samodzielnych diagnostów oraz 200 angioplastyk wieńcowych dla operatorów oraz stałej edukacji poprzez uczestnictwo w konferencjach. Certyfikat byłby odnawialny co 3 lata. Doświadczeni operatorzy, którzy wykonali powyżej 500 zabiegów mieliby wykazywać tylko aktywność edukacyjną. Zasady zostały rozesłane do członków ZG PTK. Zmiany te byłyby krokiem w kierunku kontroli jakości. Prof. J. Stępińska przytoczyła sporną kwestię, dotycząca preferowania w systemie punktowym 3 warsztatów AISN i nieuwzględniania Kongresu PTK i ESC. Prof. A. Witkowski odpowiedział, że w 2005 r. wprowadzono zasady: 30 punktów za warsztaty w Warszawie, Zabrzu i Krakowie i 20 punktów za warsztaty zagraniczne. Do utrzymania certyfikacji potrzeba 50 punktów rocznie. Uznano, że powinno się wyżej wyceniać warsztaty AISN, gdyż są bardziej dostępne i są metodą pozyskania przez AISN środków finansowych. Prof. A. Witkowski zgadza się, że należałoby punktować obecność na kongresach PTK i ESC, gdyż wielu kolegów w nich uczestniczy i powinni dbać również o ogólną wiedzę kardiologiczną. Prof. J. Stępińska uważa, że edukacja kardiologów inwazyjnych powinna polegać na udziale w wysokospecjalistycznych szkoleniach, ale również odbyciu szerszego szkolenia z kardiologii. W przyszłości, gdy wprowadzi się skanowanie badge’y, będzie można wymagać obecności na konkretnych sesjach. Prof. A. Budaj przedstawił swoje uwagi: jego zdaniem warto by otworzyć trochę system 3 warsztatów, np. 30 punktów ma pochodzić z nich, pozostałe z innych źródeł, które spełnią kryteria, w tym z Kongresu. Ponadto prof. Budaj uważa, że w klasie pracowni B należy wymagać już FFR, który jest częściowo refundowany i jest w standardach. W klasie C wymóg 3 dodatkowych procedur poza wieńcowych powinien być może opcjonalny, gdyż niewiele pracowni go spełni. Prof. Z. Kalarus zgodził się, że wśród wydarzeń punktowanych powinien być Kongres PTK. Prof. J. Stępińska podsumowała, że trzeba dopisać do wymogów Kongres PTK i ESC. Trzeba też doprecyzować wkład AISN do puli grantów.

Następnie głos zabrał prof. J. Drożdż informując o bieżącej sytuacji i planach dotyczących platformy edukacyjnej. Jak dotąd aktywność członków PTK nie zmniejsza się. Proponuje dział „Nowości z kardiologii”. Opracowano dwa fragmenty kursu z metod obrazowania. Konkurs na kurs „Podstawy Echokardiografii” wygrał prof. J. Kasprzak, który prosi o czas do końca marca 2013 na zrealizowanie całości. Kurs prof. D. Dudka „Diagnostyka inwazyjna tętnic wieńcowych” będzie gotowy w lutym-kwietniu 2013. Platforma odnotowuje tygodniowo kilkaset wejść, nie ma zgłoszeń błędów, przed końcem roku zostanie uruchomione wyskakujące okienko z pytaniami do użytkowników. Dużo osób wraca na te strony. Prof. J. Stępińska poinformowała o optymistycznym wyniku spotkania w CMKP, w którym wzięli udział poza nią prof. G. Opolski i prof. A. Budaj. Dyskutowano możliwość włączenia kursów Platformy edukacyjnej PTK do programu specjalizacji. Prof. A. Budaj poinformował, że platforma ESC buduje program specjalizacji oparty o system punktowy za kursy.

Kolejnym Gościem posiedzenia ZG PTK był prof. Ł. Szumowski, który przedstawił informacje na temat rejestru „Burz elektrycznych”. Mimo opóźnień w zawarciu umowy, w styczniu 2012 uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej, dzięki której można było ruszyć z badaniem. Rozesłano protokół i formularze badania do ośrodków. Przy okazji warsztatów ablacyjnych w Koszalinie odbyło się spotkanie badaczy. Dyrektor Instytut Kardiologii w Warszawie wydał zarządzenie powołujące prof. Ł. Szumowskiego na pełnomocnika, aby mógł formalnie prowadzić projekt w IK. Rozpoczęto konkurs na e-CRF, gdzie przeniesie się dane zbierane w innej wersji. Odbyły się wizyty w kilku ośrodkach, włączono ponad 90 pacjentów. Prof. J. Stępińska podkreśliła, że formalności nie były proste z braku doświadczenia. Pogratulowała zaawansowania pracy i wyraziła nadzieję, że do końca kadencji uda się zebrać materiały i przedstawić wstępne wnioski.

Następnie doc. P. Jankowski przedstawił informacje z realizacji projektu „Optymalnego programu rehabilitacji i wtórnej prewencji”. Celem programu jest poprawa jakości rehabilitacji kardiologicznej, lepsza kontrola czynników ryzyka zagrożenia ponownym zawałem serca u osób z chorobą wieńcową i niewydolnością serca, a w dalszym etapie zmniejszenie liczby niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Trzeba zwiększyć dostępność do programów rehabilitacji kardiologicznej we wszystkich ośrodkach. Te wszystkie czynniki legły u podstaw programu stworzonego przez ekspertów różnych specjalności. Przygotowano kilka wariantów postępowania w zależności od postaci choroby. Program jest już testowany w kilku dużych badaniach wieloośrodkowych, w których interwencja jest prowadzona przez pielęgniarki we współpracy z fizjoterapeutami i dietetykami, pod kontrolą kardiologa lub lekarza POZ. Wykazano skuteczność, także kosztową, takiego postępowania. W pierwszej połowie 2013 r. ukaże się publikacja w „Kardiologii Polskiej”, oceniająca efektywność kosztową w warunkach polskich. Będzie to pierwsza taka analiza formalno-ekonomiczna. Program uwzględnia wszystkie grupy osób z chorobą niedokrwienną i niewydolnością serca. Obejmuje obszar całego kraju, uwzględnia drugi i trzeci etap rehabilitacji, czym wpisuje się w aktualne wytyczne. Uwzględnia polskie realia i zapewnia kontrolę jakości poprzez kontrolowanie czynników ryzyka. Byłaby to inicjatywa PTK wsparta grantem firmy MSD.
W kolejnym wystąpieniu doc. P. Jankowski przedstawił zaproszenie dla PTK do „Partnerstwa bez dymu”, inicjatywy Stowarzyszenia Manko i Polskiego Towarzystwa Problemów Zdrowotnych, mającej na celu wywarcie nacisku na władze w celu zmniejszenia problemu palenia w Polsce i zwiększenia nakładów na programy antynikotynowe.
Prof. J. Stępińska poinformowała również, że podpisała apel prof. Orłowskiego do mediów o zaprzestanie emisji i publikacji programów, zdjęć, itp. w telewizji i Internecie, przedstawiających osoby publiczne i celebrytów palących papierosy.

Pani Prezes poinformowała, że wystąpiła do Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Konsultanta Krajowego w tej dziedzinie z inicjatywą dotyczącą ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce. Obecnie trwa etap ustalania ostatecznego stanowiska. Są problemy z akceptacją zaproponowanej obszernej tabeli, dlatego potrzebny jest jasny komunikat dotyczący chorych najwyższego ryzyka, a w stosunku do pozostałych określenie ryzyka wg skali SCORE. Pani Prezes poprosiła o uwagi. Stanowisko opublikowane zostanie w „Diagnostyce laboratoryjnej” i będzie rozpowszechnione przez Konsultanta Krajowego Diagnostyki Laboratoryjnej.

Następnie głos zabrał prof. A. Witkowski przedstawiając prośbę prof. A. Januszewicza, członka zarządu PTNT przy poparciu prezes PTNT prof. D. Czarneckiej o przygotowanie wspólnych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia opornego nadciśnienia tętniczego. Zaproponował zebranie grupy ekspertów, przygotowanie i opublikowanie zaleceń w „Kardiologii Polskiej” i „Nadciśnieniu Tętniczym”. Publikacja do „Kardiologii Polskie” napisana będzie w języku angielskim celem umożliwienia cytowania. ZG PTK w drodze głosowania zaakceptował te propozycję.

Prof. J. Stępińska poinformowała, że otrzymała dokument od prof. Urbanka dotyczący stanowiska grupy ekspertów, Towarzystw Naukowych i Konsultantów Krajowych w sprawie stosowania heparyn drobnocząsteczkowych we wskazaniach nieujętych w charakterystyce produktu leczniczego. Wspólnie z prof. G. Opolskim nanieśli poprawki i propozycje. Eksperci zaproponowali, żeby stanowisko było akceptowane przez prezesów towarzystw naukowych. Zdaniem prof. J. Stępińskiej było to naturalne zaakceptowanie praktyki lekarskiej, eksperci byli uznani i nie widziała powodów, by powoływać dodatkowych.

Następnie głos zabrała prof. A. Fijałkowska w sprawie propozycji przygotowania wspólnego stanowiska PTK i PTG dotyczącego postępowania w czasie planowania i w trakcie ciąży oraz połogu u pacjentek ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Wytyczne ESC nie odnoszą się do opieki położniczej w Polsce, śmiertelność okołoporodowa tej grupy kobiet jest 100-krotnie wyższa w porównaniu z przeciętną populacją. Kobiety te rodzą więcej wcześniaków i dzieci w gorszym stanie zdrowia, mierzonym skalą APGAR. Z jeszcze niepublikowanych danych wynika, że w Polsce od lat nie zmniejsza się śmiertelność okołoporodowa kobiet z zatorami różnego rodzaju. W Polsce nie ma systemu opieki nad taką ciężarną. Kontakt z położnikami zaowocował potrzebą wypracowania wspólnego stanowiska, określenia częstości badań tych kobiet, ustalenia w sposób jednoznaczny, kiedy mają być hospitalizowane i trafić do zespołów wielospecjalistycznych. Ma to na celu poprawę opieki i zmniejszenie liczby zgonów. ZG PTK jednogłośnie zaakceptował stworzenie takiego dokumentu. Zaproponowano grupę ekspertów: prof. J. Stępińska – część zakrzepowo-zatorowa i profilaktyka OZW, prof. D. Czarnecka – część dotycząca nadciśnienia tętniczego, prof. P. Hoffman - wady wrodzone, prof. K. Filipiak – farmakokinetyka i farmakodynamika, prof. J. Drożdż – niewydolność serca, prof.Z. Kalarus - zaburzenia rytmu i prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel – badania perinatalne, dr hab. Anna Fijałkowska – koordynator projektu.
Prof. A. Witkowski przedstawił prośby o patronat PTK jakie wpłynęły do ZG PTK:
1. Planowane są dalsze rozmowy z Polpharmą w sprawie akcji „Ciśnienie na życie”, której celem jest uświadomienie Polakom znaczenia profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Planowane jest wykonanie ok. 200 tys. pomiarów ciśnienia tętniczego oraz przeprowadzenie cyklu sympozjów dla pacjentów. Kampania jest bardzo potrzebna, PTK może jej patronować.
2. Przyznano patronat wieloośrodkowemu badaniu stanu zdrowia ludności WOBASZ II, którego koordynatorem jest prof. Grażyna Broda. Program ma być finansowany z POLKARD-u na lata 2012-2014.
3. Trzecia prośba dotyczyła kursu „Fizyczne podstawy kardiologii”, przygotowanego przez Wydział Fizyki Medycznej Politechniki Warszawskiej, obejmującego fizyczne podstawy elektrokardiografii i echokardiografii, finansowanego z programu Kapitał Ludzki. Na podstawie opisu kursu zebrani wyrazili wątpliwość, czy taki kurs jest rzeczywiście potrzebny. Prof. A. Witkowski zaproponował zaprosić autorów kursu na lutowe posiedzenie ZG PTK.

Prof. A. Budaj przekazał, że wydawanie wytycznych stało się jednym z głównych działań ESC. PTK wypada dobrze na tle innych towarzystw europejskich, jeśli chodzi o tłumaczenie i implementowanie wytycznych w Polsce. Planowane jest w ESC, oprócz wydawania wersji pełnych i kieszonkowych wytycznych, tworzenie Essential Messages, slajdów, interaktywnych wytycznych na i-phone’y i i-pady. Jeśli to się przyjmie i będą na to fundusze, to można by pomyśleć w PTK o wersji interaktywnej na i-phone’y i i-pady. Potrzebna jest zgoda ZG PTK. Wydano wszystkie wersje pełne, trwa końcowa faza drukowania trzech ostatnich wytycznych kieszonkowych.

Prof. J. Stępińska poinformowała o Cor Curriculum, czyli nowo opracowywanym przez ESC programie specjalizacji z kardiologii. Planowana jest specjalizacja 6-letnia – 2 lata internistyczne i 4 kardiologiczne, wydzielono podspecjalności. Program nie przewiduje czasu na konkretne dziedziny, tylko rozlicza konkretne umiejętności z nimi związane.

Prof. J. Stępińska, dr Rozentryt, prof. L. Poloński i prof. G. Opolski wzięli udział w spotkaniu Sejmowej Komisji Zdrowia na temat niewydolności serca. Przedstawili propozycje dotyczące poprawy opieki nad chorymi z niewydolnością serca: stworzenie świadczeń gwarantowanych dla najciężej chorych, którzy wymagają stosowania dodatkowych urządzeń wspomagających i specjalistycznych zabiegów, stworzenie programu opieki ambulatoryjnej nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością serca i stworzenie programu opieki dla chorych paliatywnych.

Prof. G. Opolski przedstawił sprawy bieżące krajowego nadzoru kardiologicznego. Najwięcej dzieje się w AOTM – w grudniu będą rozpatrzone wnioski dotyczące biwalirudyny i hipotermii, w styczniu – zamykania uszka lewego przedsionka, a potem MitraClipu. W styczniu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia znajdą się leki, o których refundację w przypadkach spoza charakterystyki produktu leczniczego występowano rok temu – terapia pomostowa heparynami, bisoprolol, spironolakton, telmisartan. Z listy wypadła terapia pomostowa dla pacjentów z migotaniem przedsionków, co zgłoszono ministrowi Winnickiemu. Będzie to wymagać odrębnej procedury. Oczekiwana jest opinia MZ w sprawie POLKARD-u, a w nim MitraClip, denerwacja i programy prewencyjne. W styczniu 2013 wyjdzie rozporządzenie w sprawie programu specjalizacji, w tym z kardiologii. Będzie tryb modułowy, jeden rok z interny będzie poświęcony chorobom serca. Kardiologia przestaje być specjalizacją deficytową. Po raz kolejny zostały zatrzymane prace nad umiejętnościami. Jeśli zaś chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, to do końca roku nie powinno być żadnych niespodzianek.

Prof. J. Stępińska uważa, że realizacja programu obecnej kadencji następuje planowo przedstawiła plany dzałania PTK w roku 2013:
• rozwój Platformy E-learningowej PTK
• prace nad uwzględnieniem edukacji w ramach Platformy w programie specjalizacji z kardiologii
• prace nad nowymi sposobami implementacji zaleceń – program Konferencji Konsultanta Krajowego i PTK zaplanowany jest pod tym kątem
• kontynuacja szkolenia na symulatorach.
• relizacja grantu PTK nt „Burz elektrycznych“. Na kolejnym posiedzeniu będzie trzeba się zastanowić nad projektem grantu 2014 inicjowanego przez PTK,
• Opublikowanie i szerokie dyskusje nad projektem „Optymalnego modelu prewencji“.
• W ślad za wypracowanym stanowiskiem, wspólnie z Konsultantem Krajowym, Pani Profesor proponuje wybrać miasto w którym wprowadzony będzie wzorcowy model prewencji pierwotnej i wtórnej w szerokim wymiarze. Projekt jest na etapie wstępnym.
• Wspólpraca z Konsultantem Krajowym ds. Geriatrii i dyskusja na temat przesunięcia wieku starczego z 65 do 70 r.ż. Stworzyłoby to kolejne pole działań dla PTK.
• W niedługim czasie Pani Prezes przedstawi dane dotyczące sytuacji intensywnej terapii w kraju. Kontynuowany będzie rejestr hipotermii. W kwietniu odbędzie się konferencja Sekcji ITKiR PTK.
• oza tym będzie odbywać się praca nad systemem kontroli jakości. Prof. Stęińska chce kontynuować pozostałe działania i granty, w szczególności „Klubu 30“. Integracja środowiska zmierza w dobrym kierunku, komisje działają trochę lepiej niż w latach ubiegłych. Należy się starać o utrzymanie dotychczasowych przychodów, co nie będzie łatwe i iść w kierunku niezależności finansowej.
• Od stycznia będzie działał system elektronicznego zgłaszania prac do „Kardiologii Polskiej“.

Kongresy, Konferencje i imprezy PTK:
• Prof. A. Witkowski w sprawie konferencji PTK-PTD, która odbyła się w 23.11.2012 w Warszawie i była sukcesem merytorycznym, ale nie finansowym. Prof. J. Stępińska zgłosiła wniosek o wycofanie się z tej inicjatywy.
• Doc. P. Jankowski poinformował o przygotowaniach programu 76 Wiosennej Konferencji PTK/ V Konferencji „Kardiologii Polskiej”.
• Prof. J. Stępińska zaproponowała, aby XVII Kongres PTK był poświęcony niewydolności serca. Hasło byłoby spójne z działaniami w ramach akcji leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego przewlekłej niewydolności serca i mogłoby brzmieć: „Przeciwdziałanie niewydolności serca wyzwaniem współczesnej kardiologii”.
• Dyr. B. Lewandowska przedstawiła stan przygotowań do Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w 2013 r. w Lublinie. Oddział Lubelski PTK jest przygotowany do złożenia zapytania ofertowego do firm.
• ZG PTK podjął decyzje o organizacji XVIII Kongresu PTK w roku 2014 w Poznaniu. (głosów za -9 , przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).
• ZG PTK podjął decyzję o organizacji Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w roku 2014 w Zakopanem.

Sekretarz PTK Prezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam Witkowski Prof. dr hab. med. Janina Stępińska