Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 03:25:00
Relacja z XI Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
PROTOKÓŁ Z XI POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
W KADENCJI 2011 - 2013
Warszawa 9.10.2012 godz. 11:00, siedziba PTK

Prof. J. Stępińska otworzyła posiedzenie ZG PTK witając wszystkich zebranych i składając podziękowania organizatorom tegorocznego Kongresu PTK i obchodów Światowego Dnia Serca.
Podjęto uchwały o przyjęciu protokołu i w srwie omawianego wcześniej podziału składek członkowskich obowiązujęcego od 2014 roku.
Uchwała Nr 144/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia protokołu z X Posiedzenia ZG PTK w dniu 19.09.2012 r.
Uchwała Nr 145/2012/2011-2013 w sprawie podziału wpływu ze składki: 100 zł. na konto ZG PTK i 50 zł na konto macierzystego Oddziału każdego członka Przyjęto 22 nowych członków PTK.
1 Jacek Janusz Biernacki Podkarpacki
2 Grażyna Anna Borej-Nowicka Poznański
3 Korneliusz Łukasz Fil Krakowski
4 Barbara Maria Grzelewska Poznański
5 Barbara Beata Halkiewicz Katowicki
6 Ewa Harc-Dyl Opolski
7 Mateusz Jaśkowski Łódzki
8 Monika Jochymczyk Katowicki
9 Remigiusz Mazur Gdański
10 Blanka Anna Milanowska Warszawski
11 Katarzyna Okrasa Łódzki
12 Alina Olejnik Opolski
13 Michał Peller Warszawski
14 Magdalena Marta Pierzchała Łódzki
15 Joanna Ewa Pikuła-Emiliańczyk Poznański
16 Sylwia Ewa Pisarek-Chruścicka Poznański
17 Piotr Rausch Poznański
18 Andrzej Piotr Sieńko Poznański
19 Barbara Maria Sporysz Katowicki
20 Barbara Maria Szlósarczyk Krakowski
21 Marek Zaniewski Białostocki
22 Małgorzata Ziemińska-Łuć Opolski

Uchwała Nr 146/2012/2011-2013 o przyjęciu w poczet członków PTK powyższych osób
Uchwała Nr 147/2012/2011-2013 w sprawie przyznania grantu wyjazdowego na AHA doc. T. Kukulskiemu.
Następnym punktem obrad był program edukacyjny sympozjów „Kardiologia 2013”. Prof. J. Stępińska przypomniała, że ZG PTK planuje utrzymać cykl 16 konferencji ZG PTK i Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii i PTK. Warunki finansowe będą wstępnie utrzymane.
Dr med. C. Kępka przedstawił inicjatywę zamieszczenia logo Sekcji TK/MRI w czasopiśmie International Journal of Cardiovascular Imaging. Jest to pismo wydawane w Europie, mające 8 edycji w ciągu roku, z IF 2,3. Koncentruje się na TK, MRI, kardiologii nuklearnej, angiografii i obrazowaniu wewnątrzwieńcowym. Obecnie jest afiliowane 3 towarzystwami: Society of Cardiovascular Imaging, European Society of Cardiovascular Cardiology i Amerykańskim Towarzystwem Obrazowania Sercowo-Naczyniowego. Pismo jest dość szeroko czytane, a Polska ma dominującą pozycję, jeśli chodzi o przyjmowanie prac w ciągu ostatnich 2 lat. W ramach 5-letniej współpracy Sekcja miałaby prawo do 2 stron w numerze, przeznaczonych na promowanie aktywności Sekcji lub PTK, AISN czy Sekcji Kardiologii Nuklearnej. Miałaby prawo do umieszczania logo na materiałach promocyjnych. Prof. J. Stępińska popierając tę inicjatywę, prosiła o skontaktowanie się z mec. Łozowską w sprawie uzgodnienia w umowie zapisów dotyczacych danych osobowych. Ponadto dr C. Kępka poinformował o zamiarze wystąpienia z prośbą do ZG PTK o firmowanie, nadzorowanie i prowadzenie rejestru badań kardiologicznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, prowadzonego w kilku największych polskich ośrodkach. Prof. Stępińska poprosiła o przygotowanie szczegółów tego rejestru, które będą podstawą do rozmów.
Dr C. Kępka poniformował, że wolą Sekcj, aby jej członkowie zostali członkami EuroCMR, Grupy Roboczej ds. Nuclear CT ESC, Nuclear Cardiology and Cardiac CT ESC.
W kolejnym punkcie posiedzenia prof. A. Witkowski przedstawił przygotowane opinie ekspertów dotyczące iwabradyny, tikagreloru i prasugrelu, które powstały na prośby producentów tych leków. Wszystkie opinie były pozytywne.
Dyskutując sprawę wystawiania opinii przez PTK, zdecydowano, że PTK bedzie wydawało opinie jedynie o lekach/procedurach, ktore znalazły się w wytycznych PTK. W tym duchu, ZG PTK ustosunkuje sie do prośby o rekomendacje dla suplementów diety Sterolea i Novocardia.
Podsumowano dotychczasowe dane nt platformy edukacyjnej. Z liczby wejść (ponad 500/dziennie) i liczby osób korzystających z kursu wynika, że jest to bardzo potrzebna inicjatywa. W najbliższym czasie przygotowane będa kolejne kursy.


Konsultant Krajowy ds. Kardiologii prof. G. Opolski poinformował zebranych o bieżących sprawach krajowego nadzoru kardiologicznego. Najważniejsze było spotkanie wspólnie Prezesa PTK z Ministrem Krzysztofem Chlebusem, które odbyło się zaraz po Kongresie PTK. Dotyczyło współpracy z AOTM, procedur i leków oczekujących na ocenę, które mogłyby się znaleźć na liście priorytetowej MZ i wówczas miałby zastosowanie tryb przyśpieszony oceny. Dodatkowo poruszono istotne kwestie dotyczące programu specjalizacji z kardiologii i umiejętności. Trwają prace nad umiejętnościami, w tym tygodniu będą przekazane sugestie nadzoru po konsultacjach. W Ministerstwie Zdrowia nadal dyskutuje się warunki wykonywania MitraClip, Polkard i wprowadzenia nowych procedur takich jak denerwacja nerkowa. W sprawie wystąpienia Polskiego Towarzystwa Nadcisnienia Tętniczego o dopuszczenie do wykonywania niektórych procedur hipertensjologów ostatnie stanowisko nadzoru wysłane do MZ mówiło, że powinni być dopuszczeni do wykonywania dwóch procedur – leczenia opornego nadciśnienia tętniczego i diagnostyki wtórnego nadciśnienia tętniczego. Na 15.10.12 został wstępnie ustalony termin spotkania z Prezes NFZ p. Pachciarz, na którym zostanie przedstawione stanowisko obu stron dotyczące miejsca kardiologii z NFZ. Ukazał się projekt świadczeń ambulatoryjnych, w którym pojawiła się kontrola urządzeń implantowanych.
Prof. J. Stępińska poinformowała, że ona i prof. Opolski otrzymali stanowisko ekspertów towarzystw naukowych i konsultantów w sprawie braku refundacji heparyn drobnocząsteczkowych LMWH we wskazaniach nieujętych w charakterystyce produktu. Prof. Stępińska i prof. Opolski zgłosili swoje uwagi do stanowiska, które zostały uwzględnione.

Podsumowano Kongres PTK w Poznaniu. Prof. R. Ochotny, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zauważył, że zmniejszyła się liczba uczestników , w Kongresie uczestniczyło mniej młodych lekarzy. Wyrażono zaniepokojenie mniejszym zainteresowaniem nauką wśród młodych lekarzy. Postanowiono jeszcze bardziej zacieśnić
współpracę między Komitetem Naukowym Kongresów i Komitetem Organizacyjnym. Będziemy się starać uniknąć kolizji ważnych sesji, wcześniej udostępnić finalny program Kongresu. Zasłyszane od młodych lekarzy krytyczne opinie to: za dużo sesji standardowych, brak dyskusji, trudnych przypadków, sesji fokusowych.
Prof. M. Olszowska przedstawiła prezentację ze zdjęciami z Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w Krakowie.
Prof. A. Budaj poinformował, że Komisja, w składzie: prof. S. Grajek, prof. A. Bochenek, prof. A. Budaj stworzyła Regulamin przyjmowania członków wspierających, który uzyskał akceptacje prawną. Po dyskusji i zgłoszeniu poprawek do dokumentu, członkowie ZG PTK przyjęli Regulamin.
Uchwała Nr 148/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania członków wspierających do PTK
Uchwała Nr 149/2012/2011-2013 w sprawie powołania komisji do negocjacji z Telemedycyną w składzie: prof. Witkowski, prof. Budaj i prof. Bochenek.

Prof. A. Witkowski zreferował przygotowania do III Konferencji PTK-PTD 23.11.2012 r. Przewodniczący KO Konferencji prof. Gąsior zwrócił się do Prezesów innych towarzystw medycznych o pomoc w rozpropagowanie tej Konferencji .
Prof. P. Jankowski zreferował stan przygotowań do 76 Wiosennej Konferencji PTK/V konferencji Kardiologii Polskiej. Do konkursu na organizatora zgłosiło się 9 firm, trzy z nich zostały zaproszone do dalszych rozmów. W konkursie ofert wygrała firma Sart.
Uchwała Nr 150/2012/2011-2013 w sprawie wyboru firmy Sart na organizatora 76 Wiosennej Konferencji PTK/V konferencji „Kardiologii Polskiej”
Prof. W. Banasiak zwrócił się do ZG PTK o przegłosowanie cen za uczestnictwo, wynajem powierzchni wystawienniczej i sesje satelitarne na Kongresie PTK w 2013 r. we Wrocławiu.
Uchwała Nr 151/2012/2011-2013 w sprawie przyjęcia stawek kongresowych w wysokości zaproponowanej przez prof. Banasiaka.
Na temat Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca 2013 w Lublinie wypowiedział się prof. A. Witkowski. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest doc. A. Tomaszewski, przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTK. W tym roku będzie rozstrzygnięty konkurs na firmę organizującą. Przygotowania organizacyjne idą planowo.
Prof. Z. Kalarus przekazał wyniki konkursu na organizatora Konferencji Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK – w dniu dzisiejszym jednogłośnie wybrano firmę Termedia.
Prof. J. Stępińska poprosiła zebranych o zastanowienie się nad propozycją miejsca Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca 2014 – doc. Olszowska zaproponowała Zakopane i powierzenie organizacji ŚDS Oddziałowi Krakowskiemu PTK.

Prof. J. Stępińska poinformowała o propozycji prof. Ertla w sprawie sesji polsko-francusko-niemieckiej na kolejny rok. Ogólny tytuł to „Valve revolution”, a proponowane tematy to „Diagnostics in valvular disease” (Polska), „Interventional valve treatment – limits not yet defined” (Niemcy), „The high art of valvular surgery” (Niemcy) i „Future of valvular procedures” (Francja). Prof. J. Stępińska zapytała zebranych o wyznaczenie eksperta w tej dziedzinie. Zgłoszono kandydaturę prof. P. Hoffmana.
Uchwała Nr 152/2012/2011-2013 w sprawie wybrania prof. P. Hoffmana do wygłoszenia wykładu ze strony PTK na Joint session w 2013 r.

Prof. J. Stępińska podziękowała wszystkim uczestnikom i zakończyła obrady.
Sekretarz PTK Prezes PTKProf. dr hab. med. Adam Witkowski Prof. dr hab. med. Janina Stępińska