Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 04:04:42
Relacja z X Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-2013
Prezes PTK, prof. Janina Stępińska rozpoczęła posiedzenie od powitania zebranych i podziękowań dla Komitetu Organizacyjnego XVI Międzynarodowego Kongresu PTK.
Prof. R. Ochotny przekazał informacje organizacyjne dotyczące Kongresu, a Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu prof. D. Dudek przybliżył program naukowy Kongresu. Większość członków KNK była zdania, że powinien on być bardziej dydaktyczny niż naukowy. Zaplanowano 70 sesji dydaktycznych, 21 sesji Sekcji, 49 sesji dla kardiologów i internistów zajmujących się kardiologią, będą sesje referatowe i plakatowe moderowane oraz 11 sesji eksperckich z udziałem specjalistów spoza kardiologii. W celu zwiększenia charakteru międzynarodowego Kongresu w kilku sesjach wezmą udział zaproszeni goście zagraniczni.
Następnie omawiano kluczowe sprawy PTK:

• Wspólne działania PTK i Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii Prof. G. Opolskiego.
Były to działania trudne, związane z nowymi procedurami i lekami. Odbyły się spotkania w Ministerstwie Zdrowia, NFZ i AOTM. Efekt wielomiesięcznych rozmów z NFZ, dotyczących wyceny procedur, jest ostatecznie korzystny, mimo zmniejszenia finansowania kilku z nich. Pojawiły się natomiast nowe procedury. Ministerstwo Zdrowia będzie finansowało procedury TAVI i PAVTI, jest szansa, że dojdzie do tego jeszcze MitraClip, który znajduje się na ścieżce przyśpieszonej w AOTM. Ponadto Konsultant Krajowy poruszył kwestię specjalizacji z kardiologii. Informacje w tej sprawie zmieniają się z tygodnia na tydzień, według tych sprzed dwóch tygodni obowiązywałby tryb modułowy: moduł internistyczny i moduł kardiologiczny. Nowym wymaganiem byłoby, aby rok części internistycznej był poświęcony chorobom sercowo-naczyniowym, co pozwoliłoby zharmonizować program z wymogami ESC.
• Granty naukowe i granty wyjazdowe PTK
Prof. J. Stępińska poinformowała zebranych o pierwszym grancie inicjowanym przez PTK, koordynowanym przez prof. Łukasza Szumowskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie „Ogólnopolski rejestr burz elektrycznych”.
Prof. P. Jankowski zabrał głos w sprawie uzyskanego grantu „Optymalny program kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji”, któremu przewodniczy. Prewencja i rehabilitacja są ważnymi tematami tej kadencji. Grant jest realizowany przez grono ekspertów z różnych dziedzin i zbliża się już do finału, wnioski zostaną niedługo opublikowane.
Prof. P. Hoffman zreferował działalność grantową skierowaną do członków PTK, postawił pytanie, czy ZG PTK będzie sponsorować wszystkie wnioski, które wpłyną. Restrykcje dotyczące publikacji sprawdzają się dobrze, działają motywująco i publikacji jest więcej. Prof. J. Stępińska przypomniała, że do tej pory zachęcano Sekcje do sponsorowania wyjazdów na ich konferencje międzynarodowe. Zaproponowała, żeby utrzymać obecną politykę, a w przypadku wzrostu liczby zgłoszeń zwracać się do Sekcji.

• Wydawanie „Kardiologii Polskiej”
Głos zabrał Redaktor Naczelny pisma, prof. K. Filipiak. W 2010 roku impact factor (IF) wynosił 0,523, w 2011 już 0,515, natomiast gdyby wyliczano go tylko na podstawie prac oryginalnych, to równałby się 1,5. Jednak do mianownika wchodzą również wszystkie komentarze, działy edukacyjne, prace poglądowe oraz opisy przypadków. Prof. K. Filipiak poinformował o spadku IF czasopisma z 0,523 w 2010 r. do 0,515 w 2011 r. Gdyby wyliczać go bez uwzględniania elementów nie występujących w innych pismach IF wyniósłby 1,5. Dlatego, aby podnieść IF postanowił wprowadzić ewolucyjne zmiany. Będą one widoczne po roku, gdyż tyle czasu będą się ukazywać opisy przypadków przyjętych wcześniej do druku, po tym czasie dział ten zniknie. Wprowadzony będzie nowy rodzaj opisu przypadku, Clinical Vignette, na wzór European Heart Journal, który nie wchodzi do wyliczenia IF. Pozyskiwane są artykuły o dużym potencjale cytowalności. Jeśli okaże się, że te działania nie przełożyły się w sposób zadowalający na przyszłoroczny IF, to dział edukacyjny zostanie całkowicie zlikwidowany i „Kardiologia Polska” stanie się pismem ściśle naukowym

• Deklaracje konfliktów interesów
Prof. J. Stępińska poinformowała, że zwrócono się z prośbą do członków ZG PTK, Przewodniczących Sekcji, Komisji i Oddziałów o ujawnienie konfliktów interesów z ostatnich dwóch lat. Zdaniem Pani Prezes ujawnienie konfliktów ułatwi współpracę z firmami, natomiast nie ogranicza udziału w sesjach eksperckich itp. Zaapelowała też do zebranych o ujawnianie konfliktów podczas wykładów na Kongresie.

• Szkolenia - Grant firmy „Medtronic”
Prof. J. Stępińska poruszyła temat szkoleń na symulatorach dzięki grantowi firmy Medtronic. Do tej pory odbyły się dwa szkolenia z zakresu kardiologii interwencyjnej. Prof. Witkowski poinformował, że szkolenia odbywają się w centrum edukacyjnym firmy Medtronic w Warszawie. Pierwsze z nich (26.05.2012) przygotował zespół Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii i było kierowane do początkujących operatorów PCI. Tematem były zabiegi angioplastyki wieńcowej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Udział wzięło 12 uczestników – liczba ta wynikała z ograniczonej liczby symulatorów. Każdy uczestnik miał możliwość kilkakrotnie przećwiczyć zabieg pod okiem doświadczonego operatora z Instytutu Kardiologii w Warszawie. W szkoleniu we wrześniu wzięło udział 7 osób, a dotyczyło pierwotnej angioplastyki w ostrym zespole wieńcowym. Kurs przygotowała Klinika Kardiologii i Pracownia Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zaplanowano szkolenie z elektroterapii i z elektrofizjologii.

• Składki członkowskie
Od 01.01.2013 ZG PTK planuje wprowadzić możliwość opłat drogą elektroniczną na jedno, wspólne konto w celu kontroli ściągalności składek. Deklaruje przekazywanie ich w całości do Oddziałów. Natomiast od 01.01.2014, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, składka zostałaby ujednolicona i podniesiona do 150 zł, z czego 100 zł zostawałoby w ZG PTK, a 50 zł trafiałoby do Oddziałów. Oddziały nominalnie i tak otrzymają więcej pieniędzy, ponieważ ściągalność byłaby większa. ZG PTK ponosi koszty związane z grantami PTK, organizacją kongresów i konferencji, a także utrzymaniem „Kardiologii Polskiej” i platformy edukacyjnej. Planuje wprowadzić dostęp do platformy tylko dla członków opłacających składki, łącznie z uregulowaniem zaległych. Doc. M. Grabowski dodał, że będzie uruchomiony dodatkowy moduł wnoszenia opłat w bazie członków PTK.

• Platforma internetowa PTK, struktura i zasady działania
Omawiając ten punkt prof. J. Stępińska stwierdziła, że jest przeciwna tworzeniu rozbudowanych struktur Rady Naukowej Platformy. W tej chwili w Radzie powinien się znaleźć prof. J. Drożdż jako jej przewodniczący oraz prof. P. Hoffman jako kierownik pierwszego tematu, przy zobowiązaniu do jego ciągłej aktualizacji. Po doświadczeniach z pierwszym zagadnieniem należy wyciągnąć wniosek o ogłaszaniu konkursu na koncepcję tematu, a nie na gotowe materiały. Pan A. Szulczyński poinformował, że w dniu jutrzejszym platforma rozpoczyna swoje działanie. Są na niej umieszczone dwa zagadnienia: niedomykalność zastawki mitralnej oraz aktualności z Kongresu ESC w Monachium. W przyszłości zostaną opracowane instrukcje pomocne w przygotowywaniu materiałów, co zmniejszy koszty produkcyjne. ZG PTK będzie ustalał budżet dla każdego nowego zagadnienia. Prof. J. Stępińska dodała, że kwoty powinny być związane z objętością tematu. Prof. A. Budaj poinformował, że rozmawiał wstępnie z dyrekcją CMKP w sprawie włączenia kursów platformy do programu specjalizacji. Dyrektor Centrum wstępnie wyraziła swoje zainteresowanie. Został wysłany list z propozycją współpracy, oczekujemy na odpowiedź.

• Zasady wydawania opinii na prośbę firm farmaceutycznych
Prof. J. Stępińska poinformowała, ze firmy farmaceutyczne zwracają się o wydanie opinii na temat produkowanych przez siebie leków do PTK i Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii, niezależnie od procedur obowiązujących w AOTM. Przedyskutowano zasady przygotowywania opinii. Opinie dla ZG będą przygotowywane, jeśli to tylko będzie możliwe, przez ekspertów nie mających konfliktu interesów. Eksperci zobowiązani są do składania informacji nt potencjalnego konfliktu interesów. Opinia będzie przegłosowana przez ZG PTK.


Kongresy, Konferencje i imprezy PTK:
 Prof. J. Stępińska poprosiła o zastanowienie, czy nie ma zbyt wielu konferencji. Zaapelowała o zgłaszanie terminów do kalendarium imprez PTK tak, aby się nie nakładały.
 Prof. M. Olszowska zaprosiła na Centralne Obchody Światowego Dnia Serca 30.09.12 w Krakowie. Prof. J. Stępińska poinformowała, że starano się o transmisję telewizyjną, jednak okazało się to niełatwe. Będzie przekaz w stacjach ogólnopolskich, jednak nie na żywo. 27.09.12 odbędzie się konferencja prasowa, a w „Rzeczpospolitej” ukaże się dodatek poświęcony obchodom.
 Następnie poruszono temat III konferencji PTK-PTD. Jak poinformowała pani Prezes, początek tej inicjatywy był bardzo obiecujący, obecnie została skrócona do jednego dnia i należy rozważyć wycofanie się z niej. Prof. Z. Gąsior poinformował, że dotychczasowe zainteresowanie uczestników jest małe. Prof. Z. Gąsior liczy na zwiększenie zainteresowania konferencją po Kongresie, kiedy wzrośnie także działalność promocyjna.
 Prof. P. Jankowski zaprosił na 76 Konferencję Wiosenną/V Konferencję „Kardiologii Polskiej”, która odbędzie się 13.04.13 w Krakowie.
 Natomiast prof. W. Banasiak poinformował zebranych, że ruszyły przygotowania do XVII MK PTK, który się odbędzie 26-28.09.13 we Wrocławiu.
 Doc. A. Tomaszewski poinformował o przygotowaniach do przyszłorocznych Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w Lublinie w dniu 29.0913.


Na tym zakończono posiedzenie ZG PTK w składzie rozszerzonym.


Sekretarz PTK Prezes PTK
Prof. dr hab. med. Adam Witkowski Prof. dr hab. med. Janina Stępińska
 
Pobierz załączniki (1):