Dzisiaj jest Czwartek 26.04.2018 15:18:09
Zasady akredytacji Pracowni Echokardiograficznych
Zasady systemu akredytacji pracowni echokardiograficznych i lekarzy
opracowane przez Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(SEPTK)


Dr hab. med. Piotr Hoffman - przewodniczący
Prof. dr hab. med. Hanna Szwed - zastępca przewodniczącego
Dr hab. med. Tomasz Pasierski - sekretarz
Dr med. Wojciech Braksator - skarbnik
Prof. dr hab. med. Aldona Siwińska - członek
Dr hab. med. Jaroslaw D. Kasprzak - członek


AKREDYTACJA PRACOWNI ECHOKARDIOGRAFICZNYCH

1. Akredytacja dotyczy pracowni echokardiograficznych, które są wydzielonymi jednostkami w strukturze organizacyjnej kliniki, oddziału, poradni lub stanowią samodzielną jednostkę organizacyjną.

2. Akredytacja pracowni będzie przyznawana zgodnie z klasą pracowni oraz z kwalifikacjami zatrudnionego personelu lekarskiego

3. Pracownie echokardiograficzne dzielą się na trzy klasy – A, B, C zgodnie ze Standardami Echokardiografii Klinicznej SEPTK, przyjętymi przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i opublikowanymi w Kardiologii Polskiej (Kardiol Pol 1999;51:173- 187) z aktualizującymi je modyfikacjami.

4. Zgodnie z tym,
Pracownia klasy A dysponuje wyposażeniem podstawowym, do którego należą:
• głowica sektorowa płaszczyznowa
• moduł dopplerowski z kolorowym Dopplerem, falą pulsacyjną i ciągłą
Pracownia klasy B wyposażona jest w aparaturę pracowni klasy A z uzupełnieniem o głowicę przezprzełykową. Pracownia jest upoważniona do konsultowania badań z pracowni klasy A.
Pracownia klasy C to placówka wysokospecjalistyczna bezpośrednio współpracująca z oddziałami kardiochirurgii i kardiologii interwencyjnej oraz:
• wyposażona w aparaturę pracowni klasy B
• przygotowana do wykonywania specjalnych badań (na przykład takich jak badania obciążeniowe, naczyniowe, śródoperacyjna echokardiografia przezprzełykowa)
• wdrażająca nowe metody obrazowania echokardiograficznego
• konsultująca badania z pracowni A i B
• mająca doświadczenie w szkoleniu echokardiograficznym

5. Ustala się minimalne wymogi dotyczące kwalifikacji personelu lekarskiego pracowni, które będą obowiązywały po wprowadzeniu systemu akredytacji PTK lekarzy wykonujących badania echokardiograficzne. Zgodnie z nimi:
a. Pracownia klasy A kierowana jest przez lekarza posiadającego akredytację PTK. Wyniki wszystkich badań echokardiograficznych są potwierdzone podpisem kierownika pracowni lub upoważnionego lekarza.
b. Pracownia klasy B kierowana jest przez lekarza posiadającego akredytację PTK Dodatkowo, powyższe warunki musi spełniać minimum jeden lekarz wykonujący badania w Pracowni. Wyniki badań potwierdza podpis w/w lekarzy lub innego lekarza, upoważnionego przez kierownika pracowni.
c. Pracownia klasy C kierowana jest przez lekarza posiadającego akredytację PTK z zakresu echokardiografii. Dodatkowo, w pracowni powinni wykonywać badania minimum dwaj lekarze z akredytacją PTK. Wyniki badań powinny być podpisane przez w/w lekarzy oraz lub innego lekarza, upoważnionego przez kierownika pracowni.


AKREDYTACJA LEKARZY WYKONUJĄCYCH BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE

1. Akredytacja lekarzy wykonujących badania echokardiograficzne ma na celu:
• podniesienie jakości badań echokardiograficznych,
• upowszechnienie wysokich standardów badania
• wyrównanie dostępności pacjentów do badań wykonywanych na podobnie wysokim poziomie
• przygotowanie lekarzy do samodzielnego wykonywania i interpretowania badań echokardiograficznych
• dbanie o należny prestiż w środowisku lekarskim
• umożliwienie wyszczególnienia badań echokardiograficznych jako płatnej procedury przez płatnika służby zdrowia, podobnie jak w innych krajach europejskich.

2. Akredytacja Sekcji Echokardiografii PTK powinna w przyszłości stanowić integralną część systemu szkolenia echokardiografistów w trybie wspólnie opracowanym z Ministerstwem Zdrowia.

3. Posiadanie akredytacji nie jest konieczne do wykonywania obowiązków echokardiografisty, ale powinno wynikać z ambicji lekarza i mieć wpływ na jego pozycję w miejscu pracy oraz środowisku.

4. Akredytacja będzie przyznawana na okres pięciu lat.

5. Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia Echokardiograficznego jest niezależna od akredytacji Sekcji Echokardiografii PTK


Warunki ubiegania się o akredytację przez lekarzy:

1. O akredytację mogą ubiegać się lekarze ze specjalizacją kardiologa. Samodzielni pracownicy nauki, którzy uzyskali stopień na podstawie pracy i dorobku z zakresu echokardiografii mogą uzyskać akredytację w trybie pierwszorazowym a odnowienie jej będzie możliwe po uzyskaniu specjalizacji z kardiologii.

2. Za szkolenie do akredytacji odpowiada specjalista nadzorujący (opiekun) poprzez potwierdzenie wykonania kolejnych etapów akredytacji odpowiednim dokumentem.

3. Warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji jest udokumentowane przez opiekuna nadzorującego przebieg szkolenia samodzielne wykonanie i interpretacja 1000 przezklatkowych badań echokardiograficznych w okresie do 5 lat, a w przypadku badań dzieci - do 6 lat. Dodatkowo, samodzielne wykonanie i interpretacja 100 echokardiograficznych badań przezprzełykowych i 100 badań obciążeniowych dla kardiologów dorosłych. Do odnowienia akredytacji będzie wymagane wykonanie i interpretacja 1000 przezklatkowych badań echokardiograficznych w okresie do 5 lat a w przypadku badań dzieci - do 6 lat.

4. Opiekun musi posiadać akredytację (niżej – propozycja zapoczątkowania systemu).

5. Szkolenie wymagane dla uzyskania akredytacji organizuje Sekcja Echokardiografii PTK oraz akceptuje program szkoleń organizowanych pod jej patronatem. Szkolenie będzie obejmowało zakres wiedzy zdefiniowany Standardami Echokardiografii Klinicznej a jego program zostanie opracowany przez Zarząd Sekcji i przedstawiony Zarządowi Głównemu PTK do zaakceptowania. Inne aktywności edukacyjne na terenie kraju, nie akceptowane przez SEPTK, nie będą uwzględniane w systemie akredytacyjnym.

6. SEPTK będzie współpracować z ZG w zakresie prowadzenia jawnego rejestru lekarzy z przyznaną akredytacją

7. Organizacja i sprawne funkcjonowanie systemu akredytacyjnego wymaga powołania Grupy Inicjatywnej, która zapoczątkowałaby system.

8. Członkowie Grupy Inicjatywnej otrzymują a priori akredytację echokardiograficzną PTK

9. Zadaniem Grupy Inicjatywnej będzie opracowanie szczegółowego programu szkolenia.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie teoretyczne obejmuje uczestnictwo w kursach i warsztatach praktycznych organizowanych lub zaakceptowanych przez SEPTK. Każdy kurs lub warsztat kończy się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu uczestnictwa i przyznaniem odpowiedniej liczby punktów (tabela).

2. Sekcja każdego roku podejmuje się zorganizować nie mniej niż 1 kurs dwudniowy - ogólny i 2 jednodniowe kursy – szczegółowe (tematyczne), oraz 2 warsztaty praktyczne.

3. Przed uzyskaniem akredytacji lekarz zobowiązany jest do uczestnictwa w 2 kursach ogólnych, 2 szczegółowych (tematycznych) oraz 2 warsztatach praktycznych.

4. Punkty akredytacyjne można zdobyć uczestnicząc w sesjach echokardiograficznych zjazdów PTK i SEPTK

5. Punkty akredytacyjne będzie można zdobywać także poprzez publikacje z zakresu echokardiografii klinicznej w recenzowanych zagranicznych pismach naukowych lub prezentacje na renomowanych zjazdach naukowych (tabela). Punkty uzyskane tą drogą nie mogą stanowić więcej niż 30% wszystkich uzyskanych punktów

6. Opiekun akredytacji może organizować dodatkowe aktywności edukacyjne dla podopiecznego, na przykład w formie stażu / szkolenia w pracowni echokardiograficznej wyższej klasy


Tryb pierwszorazowego uzyskania akredytacji
- wymagane minimum 200 punktów

Przedłużenie akredytacji – minimum 300
(do uzyskania przez pięć lat)

Sposoby zdobywania punktów akredytacyjnych:

1. Udział w Kongresie PTK (sesje echokardiograficzne) [35]
2. Udział w wiosennej Konferencji PTK (sesje echokardiograficzne) [15]
3. Udział w Sesji Sekcji Echokardiografii PTK [35]
4. Udział w innych zjazdach afiliowanych przez SEPTK [15]
5. Udział w kursach SEPTK jednodniowy/dwudniowy oraz warsztatach [25/50/40]
6. Prezentacja jako 1 autor pracy oryginalnej dotyczącej echokardiografii na 1-4 [+10]
7. Udział jako wykładowca w zakresie na 1-5 [Podwojenie punktacji za kongres]
8. Udział jako wykładowca/członek Komitetu Naukowego w zakresie echokardiografii na zagranicznych zjazdach / kursach echokardiograficznych [100]
9. Prezentacja pracy oryginalnej dotyczącej echokardiografii na zjazdach z głównej listy grantowej PTK (ESC, AHA, ACC) [50(*)]
10. Prezentacja pracy oryginalnej dotyczącej echokardiografii na Euroecho, Congress of Paediatric Cardiology, WCC i zjeździe ASE [25(*)]
11. Publikacja pracy oryginalnej dotyczącej echokardiografii w recenzowanych czasopismach krajowych [25(*); poglądowa 15; opis przypadku 10]
13. Publikacja pracy oryginalnej dotyczącej echokardiografii w czasopismach zagranicznych [70 + IF* 20 (*); poglądowa 80%; opis przypadku 50%]
14. Praca oryginalna dotyczącej echokardiografii w czasopismach zagranicznych [10(*); inne niż oryginalna 5]

(*) Liczba punktów dzielona pomiędzy współautorów, I autor otrzymuje nie mniej niż 40% wszystkich punktów.

ANEKS

Skład Grupy Inicjatywnej obejmuje:

a. członków poprzedniego, obecnego i następnego Zarządu SEPTK
b. grupę zaproszonych ekspertów
 
Pobierz załączniki (1):