Dzisiaj jest Środa 08.04.2020 04:22:05
Zasady przyznawania punktów edukacyjnych PTK
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO


Punkty edukacyjne przyznawane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne mają na celu inspirowanie, koordynowanie i ułatwianie dostępu do najwyższej jakości szkoleń podyplomowych w zakresie kardiologii dla lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia w celu stałego podnoszenia jakości opieki medycznej nad pacjentami.

§ 1
1. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznaje punkty edukacyjne kongresom, zjazdom, konferencjom, sympozjom, posiedzeniom, szkoleniom, warsztatom i innym wydarzeniom oraz inicjatywom (np. testowe programy edukacyjne, szkolenia poprzez internet, quizy sprawdzające wiedzę zdobytą w czasie lektury czasopism bądź innych materiałów) o charakterze edukacyjnym i naukowo-dydaktycznym.
2. Punkty edukacyjne PTK są przyznawane przez Komisję ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.04.231.2326) wraz ze zmianami z dnia 21 lipca 2005 (Dz.U.05.142.1196) – zwanego dalej Rozporządzeniem.
3. Zasady przyznawania punktów edukacyjnych PTK opierają się na podobnych zasadach ustanowionych przez European Board for Accreditation in Cardiology (powstały na mocy porozumienia pomiędzy European Society of Cardiology i European Union of Medical Specialists) na podstawie wytycznych European Accreditation Council for Continuing Medical Education.

§ 2
Przyznanie punktów edukacyjnych stanowi potwierdzenie, że zdarzenie edukacyjne, w szczególności jego program naukowy i dydaktyczny, spełniają wymagania jakości ustanowione przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz są wolne od jakiegokolwiek wpływu firm farmaceutycznych lub producentów sprzętu medycznego.

§ 3
1. Ogólną zasadą jest przyznawanie 1 punktu edukacyjnego za każde 60 minut szkolenia lub nauki własnej.
2. Maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przyznana za trwające pół dnia wydarzenie edukacyjne wynosi - 3 a za jednodniowe – 6.
3. W wyjątkowych wypadkach liczba punktów przyznanych za jeden dzień szkolenia może zostać zwiększona o maksimum 50% w przypadku intensywnych szkoleń o charakterze warsztatowym.
4. Dla programów edukacyjnych opartych o szkolenie poprzez internet czy wykorzystujących inne nośniki informacji (np. CDROM) przyjmuje się zasadę, że przyznaje się 0,5 punktu edukacyjnego za każde 30 minut szkolenia.
5. Dla artykułów poglądowych przyjmuje się zasadę, że za przeczytanie artykułu zawierającego około 3500 słów (bez literatury, odnośników, podpisów pod rycinami i tabelami) oraz udzielenie odpowiedzi na 5 pytań dotyczących tekstu przyznaje się 1 punkt edukacyjny (0,2 pkt. edukacyjnego za jedno pytanie).
6. Aby uzyskać punkty, o których mowa w punkcie 5. odsetek prawidłowych odpowiedzi powinien wynosić minimum 60%.
7. Zestawienie punktów za poszczególne formy doskonalenia zawodowego zawiera załącznik nr 1.

§ 4
O przyznanie punktów edukacyjnych PTK mogą występować:
a) towarzystwa naukowe, oddziały terytorialne i sekcje tych towarzystw
b) instytucje edukacyjne (szkoły wyższe, katedry, kliniki)
c) zakłady i instytuty badawcze
d) lekarze lub grupy lekarzy działające w obrębie instytucji wymienionych w lit. a-c.
e) inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną

§ 5
1. Wniosek o przyznanie punktów edukacyjnych musi zawierać:
a. Dane organizatora zdarzenia edukacyjnego:
i. Pełna nazwa organizatora
ii. Adres do korespondencji, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail
b. Nazwa zdarzenia edukacyjnego
c. Termin i miejsce zdarzenia
d. Przewidywana liczba uczestników
e. Cele edukacyjne i informacja o grupie głównych odbiorców
f. Szczegółowy program minutowy z nazwiskami prezenterów i tytułami wystąpień
g. Informację o sposobie potwierdzenia uczestnictwa
h. Informację o sposobie finansowania zdarzenia edukacyjnego
i. Informację o ew. sesjach sponsorowanych lub satelitarnych firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego.
2. Komisja ds. Szkoleń i Specjalizacji może zażądać uzupełnienia lub uściślenia wniosku o przyznanie punktów edukacyjnych lub przekazania innych informacji istotnych dla przyznania punktów edukacyjnych.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2

§ 6
1. Szczegółowe wymagania dotyczące wydarzeń edukacyjnych.
a. Żadna firma farmaceutyczna lub produkująca sprzęt medyczny ani ich przedstawiciele nie mogą mieć wpływu na program wydarzenia edukacyjnego, dobór wykładowców, ani na prezentowane treści w czasie jego trwania
b. Sesje satelitarne i sponsorowane powinny być umieszczone w programie w taki sposób, aby nie kolidowały z sesjami edukacyjnymi
c. Członkowie komitetu naukowego oraz wykładowcy powinni wskazać wszelkie relacje z firmami farmaceutycznymi lub producentami sprzętu medycznego i ich przedstawicielami, które mogą prowadzić do konfliktu interesów związanego z tematyką zdarzenia edukacyjnego czy wykładu
d. Na sali obrad nie mogą być umieszczane żadne materiały reklamowe firm farmaceutycznych ani producentów sprzętu medycznego
2. Zgodność z wymaganiami zawartymi w punkcie 1 litery a, i d jest dołączona do wniosku o przyznanie punktów edukacyjnych w formie oświadczenia przez organizatora.

§ 7
1. Możliwe są następujące formy wsparcia finansowego zdarzenia edukacyjnego ze strony przemysłu i innych sponsorów:
a. Bezwarunkowy grant edukacyjny
b. Warunkowe granty edukacyjne na pokrycie kosztów związanych z:
i. udziałem wykładowców (wszystkie wydatki, wyłącznie koszty transportu, wyłącznie koszty zakwaterowania, honoraria, itd.)
ii. wydatki na cele cateringu
iii. inne wydatki (druk materiałów, wypożyczenie sprzętu audiowizualnego, itd.)
2. W przypadku wsparcia finansowego w postaci bezwarunkowego grantu edukacyjnego, organizator ma prawo do niezależnej decyzji w sprawie wydatkowania przekazanych funduszy. W takiej sytuacji przekazane, przez przemysł lub innego sponsora, fundusze mogą zostać wydane na pokrycie wszelkich kosztów, w tym honorariów dla wykładowców.
3. W przypadku wsparcia finansowego w postaci warunkowego grantu edukacyjnego, przemysł lub inny sponsor nie powinien pokrywać koszów transportu, zakwaterowania i honorariów wykładowców powyżej uznanych za uzasadnione dla przeprowadzenia wydarzenia edukacyjnego.
4. Sugeruje się podpisanie umowy z ew. firmą sponsorującą, w której potwierdza się edukacyjny, nie-promocyjny charakter sponsorowanego wydarzenia oraz brak wpływu na przygotowanie i realizację programu tego wydarzenia.

§ 8
1. Komisja ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania punktów edukacyjnych, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
2. Komisja ds. Szkoleń i Specjalizacji PTK jest powoływana przez Zarząd Główny PTK, a jej kadencja kończy się wraz z zakończeniem kadencji Zarządu Głównego PTK.
3. Zasady przyznawania punktów edukacyjnych PTK są ustalane i zmieniane przez Zarząd Główny PTK.Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

L.P. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów
1 Kongresie, zjazd, konferencja lub sympozjum naukowe 1 pkt. za 1h (max. 40 pkt. za 1 kurs)
2 Kurs medyczny nieobjęty programem specjalizacji lub nabywanej umiejętności 1 pkt. za 1h (max. 40 pkt. za 1 kurs),
3 Posiedzenie oddziału towarzystwa naukowego (lub kolegium specjalistów) 3 pkt. za posiedzenie
4 Szkolenie wewnętrzne organizowane przez zakład opieki zdrowotnej lub grupę lekarzy dla osób zatrudnionych w tym zakładzie lub członków grupy lekarzy 2 pkt. za posiedzenie
5 Testowy program edukacyjny 0,2 punktu za 1 pytanie
6 Programy edukacyjne realizowane przez środki przekazu telewizyjnego lub sieć internet z ograniczonym dostępem albo poprzez inne nośniki informacji – np.CD-ROM) 0,5 pkt. za 0,5 h edukacji


Załącznik nr 2
WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE PUNKTÓW EDUKACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Nazwa kongresu, konferencji, zjazdu lub innej formy szkolenia
Termin szkolenia
Miejsce odbywania się szkolenia
Pełna nazwa organizatora
Adres organizatora (oraz nr telefonu, faksu, adres e-mail)
Przewidywana liczba uczestników
Grupa uczestników, do których szkolenie jest adresowane
Cel szkolenia

Do wniosku należy dołączyć:
1. Szczegółowy program minutowy z nazwiskami prezenterów i tytułami wystąpień
2. Informację o sposobie potwierdzenia uczestnictwa
3. Informację o sposobie finansowania zdarzenia edukacyjnego (opłata konferencyjna, forma finansowania przez ew. sponsorów, inne dotacje)
4. Informację o ew. sesjach sponsorowanych lub satelitarnych firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego.
5. Oświadczenie o braku wpływu ew. sponsorów na dobór wykładowców i prezentowane treści
6. Oświadczenie o braku reklam ew. sponsorów na sali obrad.
 
Pobierz załączniki (1):